Algemene inkoopvoorwaarden Kramp,
versie september 2015

Artikel 1. Toepasselijkheid algemene voorwaarden

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanvragen en overeenkomsten tussen enerzijds: Kramp Groep B.V., (gevestigd te Varsseveld, Nederland) hierna te noemen “Kramp” en anderzijds een leverancier (“leverancier”) die betrekking hebben op verkoop en levering van zaken en aanverwante diensten (deze zaken en diensten hierna gezamenlijk te noemen: “zaken”) aan Kramp. Onder “overeenkomst” wordt in deze voorwaarden verstaan een tussen Kramp als koper en leverancier als verkoper gesloten of te sluiten overeenkomst betreffende de verkoop en levering van zaken.
1.2 Wijziging van of aanvulling op een overeenkomst of afwijkingen van bepalingen van deze inkoopvoorwaarden gelden alleen als dit schriftelijk tussen Kramp en leverancier is overeengekomen.
1.3 Algemene voorwaarden van de leverancier zijn niet van toepassing, behalve indien en voor zover de toepasselijkheid daarvan door Kramp uitdrukkelijk en schriftelijk is aanvaard.
1.4 Aan het vereiste van “schriftelijk” in deze voorwaarden kan ook door leverancier worden voldaan met gebruikmaking van elektronische communicatiemiddelen, waaronder email, “electronic data interchange” of een faxbericht en dergelijke. In alle gevallen moet dan voldaan worden aan het volgende:
a) het bericht is raadpleegbaar door Kramp en kan door deze eenvoudig opgeslagen worden; en
b) de authenticiteit van het bericht is in voldoende mate gewaarborgd; en
c) de identiteit van de afzender ervan kan met voldoende zekerheid worden vastgesteld.
1.5 Deze algemene voorwaarden zijn beschikbaar in meerdere talen. In geval van een geschil omtrent de interpretatie van een clausule is altijd de Nederlandse versie bindend.

Artikel 2. Aanvragen, offertes en overeenkomsten

2.1 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders bepaald, is een aanvraag van Kramp tot het uitbrengen van een offerte vrijblijvend, een offerte van de leverancier onherroepelijk.
2.2 Een overeenkomst tussen Kramp en de leverancier komt eerst tot stand:
a) na het zenden van een order of bestelling door Kramp aan leverancier en het ontvangen door Kramp van een schriftelijke bevestiging van die order of bestelling door leverancier. Als bevestiging geldt ook het zenden of leveren van bestelde zaken aan en acceptatie daarvan door Kramp; of
b) door bevestiging door Kramp aan leverancier van een schriftelijke offerte van leverancier.
Ook een overeenkomst die wordt aangegaan onder toepasselijkheid van een raamovereenkomst komt op deze wijze tot stand, tenzij uitdrukkelijk anders overeen gekomen.

Artikel 3. Levering, transport, risico, aflevering

3.1. Levering van de zaken door de leverancier geschiedt op de overeengekomen leveringsdatum. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen geschiedt levering op het door Kramp opgegeven afleveradres en afleverplaats en draagt leverancier alle kosten en risico’s die verbonden zijn aan het vervoer van de zaken met (indien van toepassing) inbegrip van de betaling van de invoerrechten en de verantwoordelijkheid voor de vervulling van alle daarmee verband houdende formaliteiten.
3.2. Het risico van verlies, tenietgaan en beschadiging van de zaken blijft bij de leverancier totdat de zaken aan Kramp zijn geleverd en door een bevoegde vertegenwoordiger van Kramp voor ontvangst is getekend.
3.3 Indien het Product niet binnen de overeengekomen termijn op de overeengekomen plaats is afgeleverd, is de leverancier zonder ingebrekestelling in verzuim. Kramp is in dat geval bevoegd de te leveren zaken te weigeren en de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zulks onverminderd alle andere haar toekomende rechten.
3.4 Eerdere levering van de zaken dan op de overeengekomen leveringsdatum of deelleveringen geschieden slechts na voorafgaande schriftelijke toestemming van Kramp en leiden niet tot wijziging van het overeengekomen tijdstip van betaling. Kramp is gerechtigd de levering uit te stellen, tenzij dit leidt tot onevenredige kosten of lasten voor de leverancier. Indien er sprake is van onevenredige kosten of lasten zal de leverancier Kramp daarover schriftelijk informeren en zullen partijen in overleg treden om tot een voor beide partijen acceptabele regeling te komen.
3.5 Het is de leverancier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Kramp, niet toegestaan zaken te leveren die afwijken van hetgeen is overeengekomen.
3.6 De leverancier is gehouden bij aflevering van goederen een afleveringsdocument aan Kramp ter hand te stellen. Een getekend afleveringsdocument strekt alleen tot bewijs dat bepaalde goederen door leverancier bij Kramp afgeleverd zijn, niet dat dat ook de zaken zijn die door Kramp besteld zijn, dat die volledig zijn of dat die aan alle eisen van de overeenkomst voldoen.
3.7 Ongeacht of een afleveringsdocument door of namens Kramp is getekend of wat daar op vermeld staat, zal Kramp binnen tien werkdagen na aflevering van de zaken de tijd om aan leverancier mee te delen dat de bestelde zaken niet conform de overeenkomst geleverd zijn. Pas indien die tien dagen verstreken zijn zonder dat Kramp leverancier bericht heeft dat de bestelde zaken niet conform de overeenkomst afgeleverd zijn gelden deze als geleverd. Goederen die niet door Kramp besteld maar wel door Kramp van leverancier ontvangen zijn, zullen door leverancier op diens kosten bij Kramp worden opgehaald. Kramp zal voor tijdelijke opslag van deze goederen zorgdragen. Kramp heeft het recht leverancier een redelijke vergoeding voor die opslag in rekening te brengen.
3.8 Kramp heeft het recht, maar niet de plicht, de zaken of een gedeelte daarvan voorafgaande aan de levering en/of nadien te (laten) keuren of controleren. De leverancier verleent hiertoe zijn volledige medewerking. Aan het feit dat een keuring is uitgevoerd kunnen geen rechten ontleend worden door leverancier en de uitkomsten van een keuring gelden niet als een erkenning dat de zaken aan de overeenkomst beantwoorden.

Artikel 4. Verpakking

4.1 Te leveren zaken moeten deugdelijk zijn verpakt en op zodanige wijze worden beveiligd en vervoerd dat zij hun bestemming in goede staat bereiken. Indien de geleverde zaken niet deugdelijk verpakt zijn is de leverancier aansprakelijk voor de daardoor of in verband daarmee ontstane schade, waaronder schade aan de geleverde zaken zelf.
4.2 Alle kosten van verpakking van de zaken zijn voor rekening van de leverancier, tenzij partijen schriftelijk anders overeenkomen.
4.3 Verpakkingsmateriaal en andere hulpmiddelen voor vervoer of verplaatsing van de zaken die door Kramp ter beschikking worden gesteld die naar hun aard of blijkens mededeling van Kramp geschikt of bestemd zijn voor hergebruik blijven eigendom van Kramp. Deze moeten op kosten van leverancier aan Kramp geretourneerd worden uiterlijk binnen een maand nadat deze door Kramp aan leverancier ter beschikking zijn gesteld.

Artikel 5. Eigendomsovergang en aanvaarding

5.1 De eigendom van de geleverde zaken gaat op Kramp over op het moment van levering of nadat de zaken op de overeengekomen plaats van levering zijn afgeleverd, tenzij de zaken niet conform de overeenkomst zijn.
5.2 In ontvangstneming van de zaken door Kramp staat een later beroep op gebreken in de geleverde zaken en een later beroep op het op andere wijze door leverancier niet nakomen van zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet in de weg. Ook verwerking, bewerking, ingebruikneming of doorlevering van de zaken doet aan dit recht niet af.

Artikel 6. Prijzen, facturering en betaling

6.1 Als prijs door Kramp voor de zaken te betalen geldt de in de overeenkomst overeengekomen prijs of indien daarin geen prijs genoemd is, de laatste door leverancier aan Kramp schriftelijk meegedeelde prijs. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen is de prijs door Kramp voor de zaken te betalen na het tot stand komen van de overeenkomst vast en kan deze niet gewijzigd worden.
6.2 Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders overeengekomen is de prijs in euro exclusief BTW en inclusief alle kosten van vervoer, laden en lossen, in en uitvoerrechten, accijnzen en overige heffingen en belastingen verband houdende met de (levering van de) zaken.
6.3 Leverancier zorgt ervoor dat Kramp binnen 30 dagen na levering van de zaken een factuur ontvangt voor de geleverde zaken tegen de overeengekomen prijzen op het door Kramp opgegeven adres, onder vermelding van datum en gegevens van de overeenkomst op grond waarvan de zaken geleverd zijn, BTW-bedrag alsmede andere noodzakelijke of door Kramp verlangde gegevens.
6.4 Kramp is eerst gehouden tot betaling na tijdige en juiste nakoming door de leverancier van al zijn verplichtingen uit de overeenkomst. Betaling kan door Kramp worden opgeschort indien de leverancier niet, niet tijdig of niet volledig aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst heeft voldaan. Betaling door Kramp houdt geen erkenning in dat leverancier aan enige verplichting uit de overeenkomst heeft voldaan.
6.5 Betaling vindt plaats binnen de overeengekomen betalingstermijn na ontvangst en goedkeuring van de factuur van de leverancier. Indien geen andere betalingstermijn is overeengekomen geldt een betalingstermijn van 60 dagen na factuurdatum.
6.6 Kramp is bevoegd om schulden aan de leverancier te verrekenen met vorderingen op de leverancier.

Artikel 7. Nakoming, kwaliteit, documentatie, aansprakelijkheid, verzekering

7.1 Elke overschrijding van een tussen Kramp en leverancier overeengekomen termijn voor de nakoming door leverancier van zijn verplichtingen leidt zonder ingebrekestelling tot verzuim, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
7.2 Indien de leverancier weet of vermoedt dat hij niet, niet tijdig of niet volledig aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst zal (kunnen) voldoen, moet hij dit zo snel mogelijk en onder opgave van redenen schriftelijk aan Kramp meedelen.
7.3 Leverancier staat er voor in dat de afgeleverde zaken de eigenschappen bezitten die Kramp op grond van de overeenkomst mocht verwachten, vrij zijn van gebreken en geschikt zijn voor het doel waarvoor ze zijn bestemd. Voor zover geen nadere omschrijving van de aan de zaken te stellen eisen is gegeven of overeen gekomen, moeten ze in ieder geval van goede kwaliteit zijn en ten minste voldoen aan de gebruikelijke eisen van geschiktheid voor de beoogde functie of toepassing, deugdelijkheid, afwerking en aan alle wettelijke eisen en gebruikelijke voorschriften betreffende kwaliteit, veiligheid, gezondheid en milieu.
7.4 Ongeacht of dit uitdrukkelijk overeengekomen is behoort tot de leveringsverplichting van leverancier aan Kramp in alle gevallen duidelijke en adequate schriftelijke documentatie met betrekking tot de veiligheid, eigenschappen en gebruiksmogelijkheden van de te leveren zaken (waaronder, maar niet beperkt tot: handleidingen, inspectie-, keurings-, en controlerapporten, certificaten en garantiebewijzen) in de taal of talen van de verwachte eindgebruikers van de zaken of de taal of talen die overeengekomen zijn.
7.5 Indien de zaken niet voldoen aan de vereisten genoemd in 7.3 en 7.4 van dit artikel kan Kramp de overeenkomst ontbinden of van de leverancier verlangen dat hij binnen een door Kramp te stellen redelijke termijn bewerkstelligt dat ze dat wel doen. Kramp heeft bij dat laatste de keuze tussen reparatie of vervanging door nieuwe zaken.
7.6 De leverancier is aansprakelijk voor alle schade die ontstaat als gevolg van of in verband met het niet voldoen van de geleverde zaken aan het in 7.3 en 7.4 van dit artikel genoemde en zal Kramp vrijwaren van alle aanspraken van derden.
7.7 Indien leverancier toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen uit de overeenkomst, is hij tegenover Kramp aansprakelijk voor de door deze geleden of te lijden schade.
7.8 Leverancier is verplicht zich op behoorlijke wijze te verzekeren tegen aansprakelijkheid en risico’s als in dit artikel omschreven, hetgeen onder andere betekent dat de leverancier een behoorlijke verzekering zal afsluiten die dekking biedt tegen productaansprakelijkheid. De leverancier is gehouden de verzekeringspolis en het bewijs van premiebetaling op eerste verzoek aan Kramp ter inzage te geven.

Artikel 8. Garantie

8.1 Een overeengekomen garantie zal in ieder geval inhouden dat de leverancier enig door Kramp bij de leverancier gemeld gebrek zo spoedig mogelijk zal verhelpen, voor rekening van de leverancier, met inbegrip van de bijkomende kosten. Indien geen andere termijn is overeengekomen geldt voor Kramp een termijn van twee maanden waarbinnen hij een vordering onder de garantie moet melden. Deze termijn vangt aan op het moment nadat Kramp bekend is geworden met een feit of omstandigheid die leidt tot een inbreuk op de garantie. Indien een gebrek is verholpen zal de garantie gedurende de volle garantietermijn opnieuw van kracht zijn.
8.2 Het bepaalde in dit artikel laat, zowel tijdens als na afloop van de garantietermijn, alle andere rechten onverlet die Kramp aan een tekortkoming van de leverancier kan ontlenen.
8.3 Naast eventuele andere garantieverplichtingen garandeert leverancier dat de afgeleverde zaken vrij zijn van iedere bijzondere last of beperking die Kramp niet uitdrukkelijk schriftelijk heeft aanvaard. Als dergelijke last of beperking gelden bijvoorbeeld intellectuele eigendomsrechten die op de zaken van toepassing zijn die de mogelijkheden van gebruik of doorverkoop van de zaken beperken. Leverancier vrijwaart Kramp van de gevolgen van al dergelijke lasten of beperkingen.

Artikel 9. Overmacht

9.1 In geval van overmacht informeert de leverancier Kramp daarover onmiddellijk schriftelijk nadat de oorzaak van de overmacht zich heeft voorgedaan onder beschrijving van die oorzaak. Kramp heeft dan het recht, zonder tot vergoeding van schade of enige kosten aan leverancier gehouden te zijn, te kiezen tussen:
a) het verlenen van uitstel aan leverancier voor de nakoming van zijn verplichtingen uit de overeenkomst gedurende een redelijke termijn. Indien leverancier na afloop van deze termijn niet in staat is om zijn verplichtingen op grond van overeenkomst alsnog na te komen, is Kramp bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang buiten rechte te ontbinden; of
b) ontbinding van de overeenkomst buiten rechte met onmiddellijke ingang.
9.2 Onder overmacht worden in ieder geval niet verstaan: ziekte van of gebrek aan personeel, stakingen, grondstoffentekort, transportproblemen, niet-nakoming van verplichtingen door toeleveranciers of andere door leverancier ingeschakelde derden, storingen in de productie van leverancier en liquiditeits- of solvabiliteitsproblemen van leverancier.

Artikel 10. Integer handelen

Kramp en leverancier (waaronder tevens worden begrepen hun personeel) zullen niet aan of van elkaar of van of aan derden enige schenking, beloning, compensatie of voordeel van welke aard ook aanbieden, vragen, accepteren of toezeggen, voor hen zelf of voor enige andere partij, die uitgelegd kan worden als zijnde strijdig met wettelijke regels. Een dergelijke handelen geeft de wederpartij van de partij die zich hier niet aan houdt het recht tot ontbinding van de overeenkomst.

Artikel 11. Naleven wettelijke regels bescherming milieu, werkomstandigheden werknemers, verbod kinderarbeid

Kramp en Leverancier zullen zich houden aan de wettelijke regels die voor hem van toepassing zijn op het gebied van bescherming van het milieu en werkomstandigheden van medewerkers en met betrekking tot de minimum leeftijd van werknemers (verbod kinderarbeid). Indien een partij zich daaraan niet houdt geeft dat de wederpartij van die partij het recht tot ontbinding van de overeenkomst.

Artikel 12. Ontbinding overeenkomst

Onverminderd alle overige rechten van Kramp, heeft Kramp het recht de overeenkomst buitengerechtelijk door een schriftelijke verklaring met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder tot enige schadevergoeding jegens leverancier te zijn gehouden indien:
a) leverancier in verzuim is met de nakoming van de overeenkomst of nakoming blijvend of tijdelijk onmogelijk is; of
b) leverancier in staat van faillissement wordt verklaard, aan hem surseance van betaling wordt verleend, of indien sprake is van liquidatie of bedrijfsbeëindiging van leverancier of anderszins niet langer in staat moet worden geacht de verplichtingen uit de overeenkomst na te zullen komen; of
c) een omstandigheid als bepaald in artikel 10. of 11..
in genoemde gevallen zijn de vorderingen van Kramp op de leverancier onmiddellijk en in hun geheel opeisbaar en is Kramp bevoegd tot opschorting van zijn verplichtingen en/of tot gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst, onverminderd de overige rechten van Kramp.
Tevens is Kramp in genoemde gevallen gerechtigd de overeenkomst voor rekening en risico van de leverancier door derden uit te laten voeren.

Artikel 13. Overdracht rechten en verplichtingen uit de overeenkomst

13.1 Leverancier mag de uit de overeenkomst voortvloeiende rechten en verplichtingen niet zonder toestemming van Kramp aan een derde overdragen. Kramp kan daar voorwaarden aan verbinden.
13.2 Kramp mag de rechten en verplichtingen uit de overeenkomst zonder toestemming overdragen aan een andere vennootschap waar zij direct of indirect tenminste 50% van de aandelen in bezit.

Artikel 14. Geschillenbeslechting, recht van toepassing

14.1 Elk geschil tussen Kramp en leverancier in verband met (nakoming van) de overeenkomst zal bij uitsluiting worden berecht door de rechtbank te Arnhem (Nederland).
14.2 Op de overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van de “United Nations Convention on contracts for the sale of goods” (het “Weens Koopverdrag”) is uitgesloten.