Algemene montagevoorwaarden Kramp Nederland B.V.

Artikel 1. Toepasselijkheid algemene voorwaarden

1.1 Indien Kramp Nederland B.V., gevestigd te Breukelaarweg 33, 7051DW, Varsseveld (hierna: “Kramp”), in combinatie met de verkoop en levering van zaken, werkzaamheden verricht en/of diensten verleent (hierna ook genoemd: “montage, ”installatie” of “het werk”) ten behoeve of in opdracht van haar contractuele wederpartij (afnemer, hierna ook genoemd: “opdrachtgever”), zijn naast de Algemene verkoopvoorwaarden van Kramp ook de onderhavige Algemene montagevoorwaarden Kramp Nederland B.V. van toepassing en vormen een geheel met de betreffende aanbiedingen, aanvaardingen en overeenkomsten van Kramp.

1.2 Bij strijdigheid tussen de inhoud van de tussen Kramp en opdrachtgever gesloten overeenkomst en de onderhavige Algemene montagevoorwaarden en/of de Algemene verkoopvoorwaarden, prevaleren de bepalingen uit de overeenkomst. Voor het overige blijven de bepalingen in de hiervoor genoemde Algemene verkoopvoorwaarden onverminderd van toepassing.

1.3 Bij strijdigheid tussen de inhoud van de onderhavige Algemene montagevoorwaarden met de Algemene verkoopvoorwaarden, prevaleren de bepalingen uit de Algemene verkoopvoorwaarden. Voor het overige blijven de bepalingen van de Algemene verkoopvoorwaarden onverminderd van toepassing.


Artikel 2. Aanbiedingen/totstandkoming van overeenkomsten

2.1 Mondelinge offertes, afspraken, toezeggingen en bedingen binden Kramp pas nadat en voor zover deze schriftelijk zijn bevestigd door de directie van Kramp of een door de directie schriftelijk daartoe gevolmachtigde.

2.2 Kramp mag uitgaan van de juistheid en volledigheid van door of namens opdrachtgever verstrekte specificaties, ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, berekeningen, opgaven van maten, capaciteiten, gewichten, rendementen, modellen en overige gegevens, al of niet opgenomen in catalogi, circulaires, advertenties en dergelijke, zijn bindend.

2.3 Opgegeven en/of overeengekomen (op)leverdata of termijnen zijn niet (te beschouwen als) een fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet-tijdige (af)levering dient de wederpartij Kramp schriftelijk in gebreke te stellen met inachtneming van een redelijke termijn, waarbij een termijn korter dan vijf werkdagen (afgezien van algemeen erkende feestdagen) in ieder geval niet als redelijk wordt beschouwd.


Artikel 3. Aanpassing van de overeenkomst, meer /minderwerk

3.1 Iedere aanpassing van de overeenkomst (waaronder ook toevoegingen worden verstaan), waaronder een die leidt tot meer of minderwerk, behoeft de voorafgaande goedkeuring van Kramp.

3.2 Kramp is gerechtigd de kosten die verband houden met meerwerk bij de opdrachtgever in rekening te brengen en indien mogelijk te verrekenen. Kramp behoeft daarvoor niet de toestemming van opdrachtgever, maar stelt opdrachtgever wel zo snel als redelijkerwijs mogelijk is op de hoogte van eventueel meerwerk.

3.3 Verrekening van meer- of minderwerk geschiedt ineens bij het verschijnen van de eerstvolgende betalingstermijn. Is geen betaling in termijnen overeengekomen of heeft de opdrachtgever de oorspronkelijk overeengekomen prijs voor montage reeds voldaan, dan dient opdrachtgever het meerwerk ineens na de voltooiing van het meerwerk aan Kramp te voldoen, uiterlijk binnen veertien dagen nadat dit aan de opdrachtgever in rekening is gebracht. Is in dat laatste geval sprake van minderwerk, dan zal Kramp het minderwerk ineens en uiterlijk binnen veertien dagen nadat na de voltooiing daarvan aan opdrachtgever restitueren.

3.4 Het ontbreken van een schriftelijke opdracht tot meerwerk laat de aanspraken van Kramp op verrekening van de daarmee gemoeide kosten onverlet.

3.5 Kramp is gerechtigd de kosten die gemoeid zijn met een door opdrachtgever gedane (nader) aanbod bij opdrachtgever in rekening te brengen.


Artikel 4. Omvang van door Kramp aangenomen werk

4.1 Indien de montage van te leveren zaken of onderdelen daarvan is overeengekomen, geldt de overeengekomen prijs voor die zaken bedrijfsklaar gemonteerd.

4.2 Tenzij in de overeenkomst schriftelijk anders is overeengekomen, behoren niet bij de montage, en vallen onder de verantwoordelijkheid van Kramp niet:
a) de kosten voor meer menskracht voor het verplaatsen van die delen, welke niet door menskracht, die Kramp ter beschikking staat, te verplaatsen zijn, alsmede de hiertoe te bezigen hijs- of hefwerktuigen en takels, dan wel overige kosten van hulpmiddelen;
b) het tot stand brengen van de aansluiting van installaties aan de elektrische, gas, of waterleidingnetten, alsmede de aansluiting van afvoerleidingen;
c) het leveren en monteren van de schakel- en beveiligingsapparaten en elektrische leidingen voor door Kramp te leveren elektromotoren en andere elektrische toestellen, met uitzondering van de bij de door Kramp geleverde elektromotoren behorende aanloop- en regelweerstanden;
d) de levering van gas, water, elektriciteit, perslucht etc. nodig voor de uitvoering van de werkzaamheden, beproeving en in bedrijf stellen van de door Kramp gemonteerde producten of de machines waarin deze producten door Kramp zijn gemonteerd.

4.3 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, vindt levering van zaken ook in geval van montage plaats vanaf de plaats van vestiging van Kramp. De kosten van eventueel vervoer van de gekochte en te leveren zaken naar het adres waar de montage plaats vindt zijn niet bij de koopprijs inbegrepen en zijn voor rekening en risico van de opdrachtgever.

4.4 Opdrachtgever is niet gerechtigd de door Kramp bij de uitvoering van het werk ingeschakelde personen werkzaamheden te laten uitvoeren, die niet in direct verband staan met het tussen opdrachtgever en Kramp overeengekomen werk.


Artikel 5. Verplichtingen van opdrachtgever

5.1 Opdrachtgever draagt er zorg voor dat:
a) alle door of in opdracht van Kramp te verrichten werkzaamheden kunnen worden uitgevoerd onder voor Kramp normale werkomstandigheden en gedurende werkdagen tijdens kantooruren, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen;
b) de werkzaamheden, die niet behoren tot de met Kramp overeengekomen werkzaamheden, naar de eis van het werk zo tijdig zijn verricht, zodat de uitvoering van aan Kramp opgedragen montage van de zaken daardoor geen vertraging ondervindt;
c) de medewerkers van Kramp de werkzaamheden in een veilige werkplek kunnen uitvoeren, met de wettelijk voorgeschreven beveiligingen. Opdrachtgever is verantwoordelijk en jegens Kramp en haar medewerkers aansprakelijk voor de gevolgen van het eventueel ontbreken van een veilige werkplaats en beveiligingen;
d) er voldoende menskracht aanwezig is voor het verplaatsen van die delen waarbij de door Kramp ter beschikking gestelde mankracht niet voldoende is. Indien niettemin vertraging ontstaat of dreigt te ontstaan, zal opdrachtgever Kramp daarvan onmiddellijk op de hoogte stellen;
e) adequate en veilige hulpwerktuigen voor het horizontaal en verticaal verplaatsen van voor de uitvoering van het werk benodigde zware onderdelen en materialen tijdig en kosteloos ter beschikking zijn van Kramp;
f) de aansluiting van de installaties aan de elektrische, gas, of waterleidingnetten, alsmede de aansluiting van afvoerleidingen tijdig tot stand worden gebracht zodat de uitvoering van aan Kramp opgedragen montage van de zaken daardoor geen vertraging ondervindt;
g) de schakel- en beveiligingsapparaten en leidingen voor door Kramp te leveren hydraulische apparaten, elektromotoren en andere toestellen, met uitzondering van bij elektromotoren behorende aanloop- en regelweerstanden, worden geleverd en gemonteerd;
h) ter plaatse van de uitvoering van de werkzaamheden gas, water en elektriciteit en perslucht beschikbaar zijn, zonder daarvoor enige vergoeding van Kramp te verlangen;
i) Kramp tijdig voor aanvang van de montagewerkzaamheden beschikt over de voor de uitvoering van het werk benodigde tekeningen en andere gegevens en goedkeuringen, zoals vergunningen, ontheffingen en dergelijke;
j) voor de aanvoer van materialen een behoorlijke toegangsweg voorhanden is.

5.2 Kramp is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van nietnakoming van de in artikel 5.1 genoemde verplichtingen door opdrachtgever. Opdrachtgever dient de kosten te vergoeden die Kramp moet maken in verband met de niet-nakoming van de in artikel 5.1 genoemde verplichtingen voor opdrachtgever.

5.3 Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de door of namens hem voorgeschreven instructies en werkwijzen, alsmede voor de door of namens hem gegeven orders en aanwijzingen.

5.4 Opdrachtgever draagt het risico voor schade aan en verlies van materialen, onderdelen of gereedschappen, die zijn aangevoerd op de plaats waar het werk wordt uitgevoerd, indien dit hem kan worden toegerekend. Verlies en/of beschadiging van bedoelde zaken gedurende de tijd dat deze buiten de normale werktijden onder toezicht van opdrachtgever verblijven is voor risico van opdrachtgever.

5.5 Opdrachtgever draagt het risico voor:
a) schade veroorzaakt door gebreken of ongeschiktheid van zaken die van hem afkomstig zijn, dan wel door hem zijn voorgeschreven of bij een voorgeschreven leverancier zijn betrokken en voor de niet of niet tijdige levering van bedoelde zaken;
b) voor schade veroorzaakt door of voortvloeiend uit fouten of gebreken in de door of namens opdrachtgever verstrekte tekeningen, berekeningen, constructies, bestekken of uitvoeringsvoorschriften;
c) een tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst door Kramp, indien en voor zover die te wijten is aan de door of namens opdrachtgever voorgeschreven of ter beschikking gestelde hulppersonen.

5.6 Kapotte materialen die door Kramp worden verwijderd tijdens de montage, blijven eigendom van opdrachtgever. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de afvalverwerking van de bij de montage verwijderde materialen en vrijgekomen afvalstoffen.


Artikel 6. Levertijd

6.1 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, wordt onder levertijd verstaan de in de overeenkomst bepaalde termijn, waarbinnen de overeengekomen werkzaamheden door Kramp moeten zijn voltooid. De levertijd wordt door Kramp zo nauwkeurig mogelijk opgegeven, maar is, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, niet bindend.

6.2 De levertijd is vastgesteld ervan uitgaande dat de omstandigheden, waaronder werken door Kramp normaliter kunnen worden uitgevoerd en/of leveringen normaliter door haar verricht worden en hetzelfde blijven als ten tijde van het afsluiten van de overeenkomst en voorts dat de nodige materialen en/of onderdelen aan Kramp tijdig worden geleverd. Indien vertraging ontstaat doordat de bedoelde omstandigheden zijn gewijzigd of opdrachtgever niet voldoet aan de verplichtingen genoemd in artikel 5.1, dan wel wanneer de nodige materialen en/of onderdelen, hoewel tijdig besteld, niet tijdig aan Kramp zijn geleverd, wordt de levertijd verlengd met de tijdsduur van deze vertraging, onverminderd het recht van Kramp op schadeloosstelling in de zin van artikel 5.2 wanneer de vertraging het gevolg is van schending van artikel 5.1 door opdrachtgever.

6.3 Indien de aanvang of de voortgang van het werk wordt vertraagd door omstandigheden waarvoor de opdrachtgever verantwoordelijk is, wordt de met Kramp overeengekomen levertijd dienovereenkomstig verlengd, onverminderd het recht van Kramp op schadeloosstelling in de zin van artikel 5.2 wanneer de vertraging het gevolg is van schending van artikel 5.1 door opdrachtgever.


Artikel 7. Oplevering, aanvaarding

7.1 Ingeval opdrachtgever Kramp heeft opgedragen zaken te installeren/monteren, wordt dit werk geacht definitief te zijn opgeleverd indien die zaken bedrijfsklaar ter beschikking van opdrachtgever zijn gesteld. Mocht buiten verantwoordelijkheid van Kramp enig onderdeel van ondergeschikte betekenis, zonder welke de zaken toch behoorlijk kunnen functioneren, niet tegelijk met de overige gereed gekomen zaken geleverd kunnen worden, dan wordt de definitieve oplevering als in de vorige zin bedoeld daardoor niet opgeschort. Een door de definitieve oplevering vervallen betalingstermijn zal in dat geval echter worden verminderd met de prijs van het nog niet geleverde onderdeel van ondergeschikte betekenis.

7.2 Voor de definitieve oplevering zal opdrachtgever Kramp in de gelegenheid stellen de zaken te beproeven en hiertoe al de benodigde materialen en diensten, voor zover niet tot de eigen voorzieningen van Kramp behorende, zoals elektrische energie enz. kosteloos ter beschikking stellen. Uitsluitend indien bij de beproeving wordt vastgesteld dat het product niet behoorlijk functioneert, zal het tijdstip van de definitieve levering worden opgeschort, tot de nodige verbeteringen zijn aangebracht.

7.3 Zodra het werk op de overeengekomen wijze als in artikel 7.1 beschreven is voltooid en eventuele overnamebeproevingen met goed gevolg zijn beëindigd, wordt de opdrachtgever geacht het werk te hebben aanvaard en vangt de garantieperiode aan.

7.4 Indien de opdrachtgever zich tegen het houden van overnamebeproevingen verzet, wordt het werk geacht in deugdelijke, bedrijfsklare staat te zijn en door opdrachtgever te zijn aanvaard en vangt de garantieperiode aan.

7.5 Op en vanaf het moment dat het werk als door opdrachtgever aanvaard geldt, is het werk uitsluitend voor risico van de wederpartij.


Artikel 8. Garantie, aansprakelijkheid

8.1 De aansprakelijkheid voor de levering, montage en verwerking van zaken van Kramp geldt alleen het functioneren van die zaken zoals overeengekomen volgens de door Kramp aan opdrachtgever opgegeven specificaties. Kramp is niet aansprakelijk en is niet verantwoordelijk voor de geschiktheid van de geleverde zaken als onderdeel van of voor de installatie waarvan deze zaken deel gaan uitmaken of voor schade aan de geleverde zaken door toepassing of gebruik in deze installatie of voor schade aan die installatie, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

8.2 Indien Kramp een aanbeveling doet of advies geeft aan opdrachtgever om een derde partij een opdracht te geven of werkzaamheden uit te laten voeren in opdracht van de opdrachtgever zelf, draagt Kramp geen aansprakelijkheid terzake de keuze voor die derde partij of voor de kwaliteit van de door die partij uitgevoerde werkzaamheden.


Artikel 9. Vrijwaring

9.1 De opdrachtgever vrijwaart Kramp, voor zover de wet dit toelaat, ter zake van aansprakelijkheid jegens een of meer derden, welke is ontstaan uit en/of samenhangt met de uitvoering van de overeenkomst, met inbegrip van inbreuken op intellectuele en industriële eigendomsrechten, ongeacht of de schade door Kramp, een hulppersoon, hulpzaken of (af)geleverde zaken is veroorzaakt of toegebracht.

9.2 Opdrachtgever vrijwaart Kramp, voor zover de wet dit toelaat, ter zake van aansprakelijkheid jegens derden in verband met een gebrek in de door haar (af)geleverde prestatie(s) of zaken.

9.3 De opdrachtgever draagt zorg voor een adequate verzekering ter zake van het uitvoeringsrisico als bedoeld in artikel 9.1 en 9.2. De opdrachtgever is op eerste verzoek van Kramp gehouden aan te tonen dat hij aan deze verplichting heeft voldaan en Kramp een kopie van de betreffende polis (waaronder polisblad en polisvoorwaarden) toe te zenden.

9.4 Het bepaalde in artikel 9.1 en 9.2 geldt op gelijke wijze voor medewerkers van Kramp.