Zgodność i jakość produktów

Odpowiedzialne produkty

Chcesz dowiedzieć się, w jaki sposób Kramp gwarantuje jakość swoich produktów?

Dowiedz się więcej o zasadach dotyczących zgodności i jakości produktów obowiązujących w firmie Kramp.

Zgodność produktów Kramp

W firmie Kramp wierzymy, że wszystkie produkty dostępne na rynku, w tym ich opakowania, powinny być bezpieczne zarówno dla ludzi, jak i dla środowiska. W związku z tym, zanim produkty trafią do sprzedaży, muszą być zgodne z ustawodawstwem krajowym i międzynarodowym. Jest to tak zwana zgodność produktów. Kramp dba o to, aby stanowiła ona podstawę działalności firmy. Robimy to poprzez monitorowanie przepisów i regulacji, strategiczny wybór dostawców, rejestrowanie i monitorowanie danych produktów, ciągłe doskonalenie procesów, zawieranie umów z dostawcami, sprawdzanie i testowanie produktów oraz weryfikowanie rynku pod kątem produktów niebezpiecznych.

Zgodność produktów Kramp

Jakość produktów Kramp

Firma Kramp oferuje szeroki wybór produktów. Większość z nich jest produkowana przez dostawców na całym świecie lub od nich kupowana, a nie wytwarzana przez samą firmę Kramp. Kramp utrzymuje bliskie relacje ze swoimi dostawcami, zapewniając jakość produktów już na etapie ich projektowania oraz upewniając się, że znają oni stosowne normy prawne, jak również dodatkowe standardy jakości firmy Kramp. Ponadto firma Kramp wprowadziła szereg wewnętrznych zasad, procesów pracy, audytów dostawców oraz procedur w zakresie testowania produktów, aby zapewnić swoim klientom zrównoważone produkty.

Jakość produktów Kramp

Dokumentacja techniczna

Dokumentacja techniczna

Kramp ma prawo sprzedawać wyłącznie produkty zgodne z obowiązującymi przepisami. Jest to na przykład dyrektywa o niskim napięciu, dyrektywa w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym czy dyrektywa w sprawie maszyn (wszystkie dotyczą oznaczenia CE). Firma Kramp jest odpowiedzialna za gromadzenie, przygotowywanie, sprawdzanie i utrzymywanie dokumentów potwierdzających, że produkty sprzedawane pod marką własną lub kupowane poza Unią Europejską są zgodne z obowiązującymi przepisami. Te dokumenty stanowią dokumentację techniczną. Firma Kramp ściśle współpracuje ze swoimi dostawcami, aby mieć pewność, że dokumentacja techniczna jest przygotowywana, sprawdzana i utrzymywana w taki sposób, aby odpowiednie dokumenty (na przykład instrukcje) były również dostępne dla klientów. W razie potrzeby można poprosić o dokumentację techniczną, wysyłając wiadomość na adres technicalfiles@kramp.com lub pobrać ją na naszej stronie.

Rejestracja, ocena, udzielanie zezwoleń i stosowane ograniczenia w zakresie chemikaliów

Rejestracja, ocena, udzielanie zezwoleń i stosowane ograniczenia w zakresie chemikaliów

Przepisy dotyczące rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów nakładają szereg obowiązków, także na dystrybutorów i producentów chemikaliów. Mają one zastosowanie do kilku aspektów działalności firmy Kramp i dlatego musimy ich przestrzegać. Jednym z głównych obowiązków firmy Kramp jest monitorowanie zawartości substancji chemicznych w produktach, ponieważ niektórych z nich nie można stosować w określonych produktach, a inne mogą być wykorzystywane tylko pod pewnymi warunkami. Aby uzyskać więcej informacji na temat przepisów dotyczących rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów oraz tego, w jaki sposób firma Kramp ich przestrzega, prosimy o zapoznanie się z naszym oświadczeniem.
Karta charakterystyki produktu

Karta charakterystyki produktu

Gdy klienci (w relacji B2B) kupują produkty chemiczne, na przykład puszkę farby, firma Kramp jest zobowiązana do dostarczenia im karty charakterystyki produktu. Karta charakterystyki zawiera informacje dotyczące bezpiecznego stosowania i przechowywania produktu chemicznego. Firma Kramp stosuje w pełni zautomatyzowany proces, dzięki któremu przy pierwszym zakupie produktu chemicznego klienci otrzymują pocztą elektroniczną odpowiednią kartę charakterystyki w lokalnym języku. W przypadku aktualizacji, karta charakterystyki wysyłana jest ponownie, jeśli produkt został zakupiony w ciągu ostatnich 12 miesięcy. W przypadku pytań dotyczących naszych kart charakterystyki, prosimy o kontakt pod adresem SDS@kramp.com.
Gospodarka odpadami

Gospodarka odpadami

Kramp sprzedaje produkty, w tym baterie, baterie suche, urządzenia elektryczne i elektroniczne, oleje oraz opony, które można poddać recyklingowi. Opakowania wybranych produktów firmy Kramp również podlegają recyklingowi. Aby pomóc środowisku i przestrzegać przepisów dotyczących gospodarki odpadami (w tym dyrektywy w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego), firma Kramp wspiera organizacje zajmujące się recyklingiem we wszystkich krajach, w których sprzedaje swoje produkty. Organizacje te są odpowiedzialne za zbiórkę oraz recykling produktów i opakowań, dzięki czemu klienci nie muszą się o to martwić.
Nowe przepisy dotyczące produktów

Nowe przepisy dotyczące produktów

Przepisy podlegają ciągłym zmianom, dlatego bardzo ważne jest, aby te zmiany na bieżąco monitorować. W firmie Kramp podejmujemy liczne działania mające na celu monitorowanie zarówno nowych, jak i istniejących przepisów tak, aby odpowiednio dostosowywać wszystkie procesy wewnętrzne. Firma Kramp również na bieżąco informuje swoich dostawców o wszelkich zmianach. Za każdym razem, gdy następuje zmiana prawa, firma Kramp dokładnie rozważa, co musi zrobić, aby spełnić nowe wymagania. Czasami firma może dojść do wniosku, że konieczny jest okres przejściowy. W każdym przypadku wszystkie decyzje podejmowane przez firmę Kramp uwzględniają potrzeby naszych klientów. Identyfikujemy te potrzeby w trakcie paneli z klientami, a także za pośrednictwem mailingu i wywiadów z klientami.kramp-contact.jpg

Masz pytania dotyczące zgodności i jakości produktów?

Jeśli masz ogólne pytanie dotyczące zgodności i jakości produktów, skontaktuj się z nami za pośrednictwem naszej strony kontaktowej.