Zmluvné podmienky

Pre všetky dohody uzatvorené prostredníctvom tohto internetového obchodu platia všeobecné podmienky predaja, ktoré sú uvedené nižšie (prostredníctvom príslušných tlačidiel na inom mieste tejto stránky ich môžete prevziať alebo vytlačiť).

Podmienky predaja a dodávok spoločnosti Kramp s.r.o., so sídlom Lazaretská 8, 811 08 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 46 364 668, zapísanej v obchodnom registry Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 99020/B

1. Úvodné ustanovenia Kramp s.r.o. je veľkoobchodný dodávateľ náhradných dielov a potrieb pre poľnohospodárstvo, poľnohos- podárov a farmárov (ďalej len dodávateľ). Prístup do internetového obchodu majú iba obchodní partneri firmy Kramp s.r.o. (ďalej len odberateľ). Zaslaním záväznej objednávky odberateľ potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito podmienkami a že s nimi v úplnom rozsahu súhlasí.

2. Všeobecné podmienky Všetky objednávky doručené na našu e-mailovú adresu objednavky.sk@kramp.com alebo objednané v elek- tronickom obchode sa považujú za záväzné! Tovar vyobrazený v našom katalógu nie je vždy dostupný na sklade. Postup na vybavenie takejto objednávky je upravený v časti „Dodacia lehota“. Odberateľ dostane po začlenení do nášho systému (kontaktujte prosím, zákaznícky servis, tel. .: +421 33 73 01 995 od dodá- vateľa prístupové údaje potrebné na obsluhu interne- tového obchodu. V prípade akýchkoľvek komplikácií má odberateľ kontaktovať zákaznícky servis na tel. čísle +421 33 73 01 995 alebo zašle otázku na adresu info.sk@kramp.com.

3. Objednanie a informácie o tovare Najskôr musíte vybrať požadovaný nákupný košík v zozname. Môžete si tiež vytvoriť nový nákupný košík. Tovar sa dá vybrať niekoľkými spôsobmi: a) listovaním v katalógu, b) pomocou rýchlej objednávky (Vyplníte iba množstvo a objednávkové číslo) c) vyhľadávač umožňuje vyhľadanie tovaru podľa náz- vu, alebo objednávkového čísla. Tiež môžete využiť jednotlivé nákupné košíky a súčasne vkladať jednotlivé druhy tovarov do zložky obľúbených výrobkov. Pozorne vyplňte vaše kontaktné údaje, skontrolujte, či zodpovedá typ, množstvo a cena vami vybraného tovaru.

4. Odobranie tovaru Tovar môžete odstrániť z nákupného košíka kliknutím na obrázok odpadkového koša pri každej položke, alebo vymazaním celého nákupného košíka. 5. Cena tovaru Ceny v katalógu (po prihlásení) sú odporúčané predajné ceny pre koncového zákazníka a nákupné ceny odberateľa. Ceny sú bez DPH a sú platné do vyhlásenia nových cien a vydania nových cenníkov. Ceny uvedené pri tovare v momente objednania sú platné.

6. Spôsob platby Odberateľ sa zaväzuje uhradiť vystavenú faktúru najne- skôr do dátumu splatnosti, ktorý je uvedený na faktúre. Platbou sa chápe pripísanie platby na účet dodávateľa. V prípade omeškania platby je dodávateľ oprávnený zablokovať odberateľovi prístup do internetového ob- chodu, alebo dodávku tovaru. Objednaný tovar sa nedá zasielať na dobierku.

7. Vrátenie tovaru a reklamácia Vrátenie kúpeného tovaru sa riadi „Pravidlami pre vrátenie tovaru“, ktoré sa nachádzajú v internetovom obchode v sekcii Moje konto -> Vrátenie tovaru. Pri vracaní tovaru, alebo reklamácii vždy kontaktujte zákaznícke oddelenie na tel. +421 33 73 01 995. Poškodenie zásielky (obalu alebo obsahu) musíte reklamovať okamžite u dopravnej organizácie. Ak zašlete tovar späť, posielajte ho vrátane kópie dodacieho listu, alebo faktúry, dopravu hradí odberateľ. V prípade vrátenia tovaru a uznania reklamácie vám bude vystavený dobropis.

8. Ochrana osobných údajov Spoločnosť Kramp s. r. o. sa zaväzuje narábať s osob- nými údajmi odberateľa plne v súlade s ustanoveniami zákona 101/200 Zb. o ochrane osobných údajov. Tieto osobné údaje slúžia len pre potreby spoločnosti Kramp s. r. o.

9. Záverečné ustanovenia V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontak- tovať. Podmienky sú k dispozícii na nahliadnutie v prevádzke dodávateľa a sú zverejnené na internetovej adrese www.kramp.com. Tieto podmienky sú platné a účinné od 1. decembra 2009. Príloha č. 1. Pravidlá pre vrátenie tovaru

Podmienky pre vrátenie tovaru

Tovar môže byť vrátený spoločnosti Kramp pri dodržaní nasledujúcich podmienok:

1. Tovar bol zakúpený od spoločnosti Kramp v pos- ledných troch mesiacoch. Pri vrátení tovaru, ktorý bol dodaný pred viac ako 3, ale menej než 6 mesiacmi bude automaticky vyúčtovaný poplatok za znovu us- kladnenie vo výške 15%. Rozhodujúce pre stanovenie uplynulej lehoty je dátum dodania tovaru. Vrátený tovar starší než 6 mesiacov a tovar, ktorého dodávateľom nie je firma Kramp, nemožno prijať späť. Firma Kramp ten- to tovar uskladní na dobu max. 14 dní. Zákazník bude písomne informovaný o nemožnosti vrátenia tovaru a musí udeliť pokyny, ako má firma Kramp s tovarom naložiť. Ak sa nevyjadrí zákazník počas lehoty 14 dní, po ktorej bude tovar uskladnený, môže firma Kramp tovar podľa vlastného uváženia zlikvidovať, alebo poslať späť zákazníkovi na jeho náklady.

2. Tovar je v nepoškodenom pôvodnom stave a obal nie je poškodený a inak znehodnotený. V prípade, že bude poškodený obal, bude hodnota straty zohľadnená v dobropisovanej sume. Ak bude tovar v stave, kedy bude ďalej nepredajný, nie je možné vystaviť dobropis a s tovarom bude naložené podľa bodu 1.

3. Celková hodnota vratky je aspoň 50,- EUR. V prípade, že je hodnota nižšia, budú odpočítané náklady na spracovanie a prepravu vratky vo výške 5,- EUR. Celková hodnota vratky nižšia ako 3,- EUR sa nedo- bropisuje. 4. Vrátenie tovaru musí byť zásadne vopred ohlásené. Inštrukcie akým spôsobom nahlásiť vratku tovaru nájdete v internetovom obchode v sekcii “Vrátenie tovaru”. Ako náhle zákazník ohlási vrátenie tovaru, bude mu zaslané e-mailom písomné potvrdenie o vzatí na vedomie. V prípade, že nie je možné tovar vyzdvihnúť pri nasledujúcej dodávke, možno vo výnimočných prípadoch, po predchádzajúcej dohode so spoločnosťou Kramp, dohodnúť vyzdvihnutie tovaru iným dopravcom. Ak ide o vrátenie reklamovaného tovaru a reklamácia bude uznaná ako oprávnená, budú v takom prípade prepravné náklady dobropisované. Náklady, ktoré vzniknú spoločnosti Kramp použitím inej prepravnej spoločnosti a neboli vopred odsúhlasené, budú odpočítané z hodnoty dobropisu.

5. Nejedná sa o špeciálny tovar (na faktúre označené SPEC) a tovary vyrobené “na mieru”, napr. klinové remenice, na zákazku lisované vysokotlakové hadice a pod. Všetky ostatné výrobky zhotovené špeciálne pre zákazníka od subdodávateľa budú dobropisované bez zrážok iba za predpokladu, že subdodávateľ pri spät- nom vzatí tovaru tiež nebude účtovať žiadne zrážky. Ak odmietne subdodávateľ vziať späť špeciálne zhotovené výrobky, nemôže ani firma Kramp tento tovar prijať späť. Späťvzatie špeciálne zhotovených výrobkov vyžaduje výslovné písomné potvrdenie firmy Kramp, ktoré si zákazník musí extra vyžiadať.

6. Tovar je v originálnom balení. Pri tovare, ktorý je dodávaný ako kompletné balenie po viacerých kusoch, nie je možné prijať späť neúplné balenie / čiastočné množstvo.

Podmienky predaja a dodávok spoločnosti Kramp s.r.o.

Verzia októbra 2014