Voorwaarden en bepalingen

Op alle overeenkomsten die via deze webshop worden gesloten zijn de algemene verkoop voorwaarden van toepassing die hieronder staan weergegeven (en via de knoppen elders op deze pagina kunnen worden gedownload of geprint).

Algemene verkoopsvoorwaarden Kramp N.V.

Artikel 1. Toepasselijkheid algemene voorwaarden

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en aanbiedingen van en overeenkomsten (waaronder die die via elektronische weg tot stand komen) tussen enerzijds Kramp NV, gevestigd te Klaverbladstraat 24, 3560 Lummen, ingeschreven onder nr.0444.638.397 RPR Hasselt (hierna: “Kramp”) als verkoper of leverancier en anderzijds een wederpartij als afnemer of koper (hierna: “afnemer”) die betrekking hebben op verkoop en levering van zaken en daarmee verband houdende diensten (deze zaken en diensten hierna gezamenlijk te noemen: “producten”) door Kramp aan afnemer.

1.2 Van deze algemene voorwaarden afwijkende voorwaarden of bedingen gelden slechts indien en voor zover Kramp die met de afnemer expliciet in een schriftelijke overeenkomst is overeengekomen en dan nog alleen voor die overeenkomst waarin deze voorwaarden zijn opgenomen; voor het overige blijven deze algemene voorwaarden onverminderd van kracht.

1.3 Indien de afnemer één maal een overeenkomst met Kramp heeft gesloten op basis van deze algemene voorwaarden, of indien hij op andere wijze daarmee bekend is of redelijkerwijs geacht kan worden bekend te zijn, worden deze voorwaarden tevens door dat feit toepasselijk op iedere volgende met Kramp te sluiten overeenkomst, ook indien bij het sluiten van die overeenkomst een verwijzing naar deze voorwaarden of een verklaring waarin deze voorwaarden op de overeenkomst van toepassing worden verklaard niet uitdrukkelijk heeft plaatsgevonden.

1.4 Kramp wijst hierbij uitdrukkelijk de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de afnemer af.

Artikel 2. Aanbod/totstandkoming van overeenkomsten

2.1 Elk aanbod van Kramp zijn vrijblijvend en kunnen door haar steeds worden herroepen, ook als zij een termijn voor aanvaarding bevatten.

2.2 Een Aanbod kan slechts schriftelijk worden aanvaard. Kramp heeft niettemin het recht een aanvaarding op andere wijze gedaan te accepteren alsof deze schriftelijk zijn gedaan.

2.3 Een Aanbod, zowel mondeling als schriftelijk gedaan, komt, behoudens een andersluidende mededeling van Kramp, automatisch te vervallen indien zij door de afnemer niet binnen tien werkdagen schriftelijk is aanvaard.

2.4 Ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, berekeningen, opgaven van maten, capaciteiten, gewichten, rendementen, modellen en overige gegevens die door Kramp worden verstrekt, al of niet opgenomen in haar catalogi, brochures, advertenties, op websites en dergelijke zijn zo nauwkeurig mogelijk, maar afnemer mag niet onverkort vertrouwen op de juistheid en volledigheid daarvan en zijn derhalve niet bindend, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 3. Prijzen

3.1 Alle genoemde prijzen van Kramp zijn exclusief BTW, overige kosten en toeslagen, waaronder transportkosten, voor zover schriftelijk niet anders is overeengekomen.

3.2 De prijzen van Kramp en eventuele toeslagen zijn gebaseerd op de ten tijde van een aanbod geldende valuta verhoudingen, de geldende materiaalprijzen, transportkosten en loonkosten. Indien Kramp na het aanbod of na het sluiten van de overeenkomst geconfronteerd wordt met meerkosten wegens verhoging van materiaalprijzen, transportkosten, loonkosten, invoer- en/of uitvoerrechten en/of heffingen van welke aard dan ook, of kosten veroorzaakt door valutawijzigingen, is zij gerechtigd deze meerkosten aan afnemer door te rekenen.

Artikel 4. Transport, levertijd, levering, retourprocedure, emballagekratten

4.1 Tenzij anders overeengekomen geschiedt het transport van bestelde producten naar het leveringsadres in opdracht van Kramp.

4.2 Onder leveringstermijn wordt verstaan een door Kramp genoemde termijn waarbinnen de producten zouden kunnen worden geleverd. Deze opgegeven termijn wordt naar beste vermogen van Kramp opgegeven op basis van de haar op het moment van het opgeven van die levertijd bekende gegevens en omstandigheden. Kramp spant zich er voor in de producten binnen de levertijd te leveren.

4.3 Opgegeven en/of overeengekomen leveringstermijnen zijn louter indicatief en zijn niet bindend, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Bij niet-tijdige levering moet de afnemer Kramp daarom schriftelijk in gebreke stellen met inachtneming van een redelijke termijn, waarbij een termijn korter dan tien werkdagen in ieder geval niet als redelijk wordt beschouwd.

4.4 Vertraagde levering geeft de afnemer geen recht op enige vergoeding van schade of kosten, afname van bestelde producten te weigeren of de overeenkomst te ontbinden.

4.5 Als sprake is van andere omstandigheden dan Kramp bekend waren toen zij de leveringstermijn vaststelde, kan zij de leveringstermijn verlengen met de tijd die zij nodig heeft om het product te leveren.

4.6 Kramp behoudt zich het recht voor bestellingen in delen af te leveren waarbij de hierna in artikel 6. genoemde betalingsvoorwaarden ook van kracht zijn voor elke deellevering.

4.7 Tenzij anders overeengekomen vindt levering plaats op het adres waar afnemer zijn geregistreerde kantooradres heeft.

4.8 Tenzij anders is overeengekomen, vindt de levering van de producten plaatsop het moment dat die producten door een vervoerder in opdracht van Kramp op het leveringsadres zijn geleverd. Als het transport in opdracht van afnemer geschiedt, gelden de producten als geleverd op het moment dat de producten aangeboden worden aan de transporteur door Kramp.

4.9 Indien bestelde producten worden geleverd zonder dat een vertegenwoordiger van afnemer aanwezig is om de producten in ontvangst te nemen en er op het leveringsadres geen beveiligde, afgesloten ruimte is voor de transporteur om de producten in te plaatsen, geldt de verklaring van de transporteur dat hij de producten in goede orde geleverd heeft als voldoende en volledig bewijs dat de producten in goede orde zijn geleverd.

4.10 Kramp restitueert geen vergoeding voor en aanvaardt geen retourzendingen van producten door de afnemer, tenzij dit uitdrukkelijk vooraf is toegestaan door Kramp en de retourzending geschiedt conform de door Kramp gestelde voorwaarden. Bij retournering zonder toestemming van Kramp geschiedt transport en opslag voor rekening en risico van afnemer.

Indien de totale waarde van de retourzending minder dan €20 bedraagt, worden er administratiekosten van €10 in rekening gebracht. Indien niet volledig aan de voorwaarden wordt voldaan, kan Kramp besluiten de producten terug te sturen naar de klant op kosten van de klant, een extra administratiekostenvergoeding van €20 in rekening te brengen of de producten te houden.  

4.11 De voor hergebruik geschikte plastic emballagekratten met het Kramp logo die door Kramp ter beschikking worden gesteld voor vervoer van verkochte producten, blijven te allen tijde eigendom van Kramp en moeten door afnemer zo spoedig mogelijk geretourneerd worden aan Kramp.

Artikel 5. Risico-overgang

Vanaf het moment van levering zoals voorzien in artikel 4.8. gaat het risico van de geleverde producten over op de afnemer. Dit risico betreft o.a. maar niet limitatief het verloren gaan, beschadigd raken, de opslag, het laden, het transport en het lossen of welke andere waardevermindering van de geleverde producten ook.

Artikel 6. Facturen, betaling, opeisbaarheid en zekerheid

6.1 Tenzij anders overeengekomen, is de afnemer akkoord dat Kramp de facturen uitsluitend in elektronisch formaat of per e-mail aan de afnemer overmaakt.

6.2 Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum in de valuta die op de factuur vermeld staat, tenzij andere betalingscondities zijn overeengekomen.

6.3 De volledige vordering tot betaling van Kramp op afnemer is onmiddellijk opeisbaar indien:

a) de betalingstermijn is verstreken;

b) afnemer failliet is, gedagvaard is in faillissement of zelf een aanvraag tot faillissement of uitstel van betaling heeft gedaan, onder voorlopig bewind is geplaatst of een verzoek hiertoe werd gedaan.

c) beslag op zaken of vorderingen van afnemer wordt gelegd;

d) afnemer overlijdt, wordt ontbonden of geliquideerd;

e) afnemer zich in financiële moeilijkheden bevindt, hetgeen eenzijdig door Kramp zal worden ingeschat op basis van objectieve informatie.

6.4 Een betaling strekt eerst in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van reeds vervallen interesten en daarna in mindering van de oudste openstaande hoofdsom.

6.5 Bij overschrijding van een betalingstermijn zal het volledige factuurbedrag van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling verhoogd worden met de wettelijke interesten voor handelstransacties op basis van de toepassellijke wettelijjke bepalingen (momenteel de Wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties). Voor de berekening van de vervallen interesten zal een begonnen maand als een volle maand worden beschouwd..

6.6 Afnemer is niet bevoegd op een vordering van Kramp enig bedrag wegens een door afnemer gestelde tegenvordering, al dan niet opeisbaar, op Kramp in mindering te brengen of te verrekenen, tenzij sprake is van faillissement van Kramp.

6.7 Alle kosten van invordering, nadat de afnemer in verzuim is geraakt, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, komen ten laste van afnemer. De buitengerechtelijke kosten worden vastgesteld op tenminste 15% van de nog verschuldigde hoofdsom en interesten, met een minimum van €250 exclusief BTW, onverminderd het recht van Kramp de werkelijke buitengerechtelijke kosten te vorderen van de afnemer, indien die dit minimum bedrag te boven gaan.

6.8 Indien afnemer niet voldoet aan enige op hem jegens Kramp rustende verplichting uit de overeenkomst, of indien Kramp in redelijkheid mag vermoeden dat de afnemer in de toekomst niet aan enige verplichting als hierboven bedoeld, zal voldoen of zal kunnen voldoen, heeft Kramp naar haar keuze, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, het recht:

a) betaling vooraf, of behoorlijke zekerheid voor de betaling, dan wel onmiddellijke betaling bij levering te eisen voor betalingsverplichtingen uit alle lopende en nog te sluiten overeenkomsten;

b) leveringen (als ook de voorbereiding en de bewerking van voor levering bestemde producten) op te schorten onverminderd het recht van Kramp gelijktijdige of latere zekerheidstelling voor de betaling te vorderen;

c) de desbetreffende overeenkomst geheel of voor zover niet uitgevoerd, met onmiddellijke ingang te ontbinden;

d) één of meer of alle lopende koopovereenkomsten ten aanzien waarvan de afnemer niet in gebreke is, geheel of voor zover niet uitgevoerd, met onmiddellijke ingang te ontbinden, onverminderd het recht van Kramp om van de afnemer volledige vergoeding van schade te vorderen.

6.9 Ongeacht de overeengekomen betalingsmodaliteiten is afnemer gehouden op eerste verzoek van Kramp een door Kramp verlangde voldoende zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn financiële verplichtingen jegens Kramp. Als afnemer daar niet binnen redelijke termijn aan voldoet, pleegt afnemer zodoende een contractuele wanprestatie en heeft Kramp het recht maatregelen te nemen zoals in deze algemene voorwaarden vermeld, inclusief de overeenkomst te ontbinden en haar schade op afnemer te verhalen.

Artikel 7. Klachten

7.1 Afnemer moet zo snel mogelijk na levering de producten inspecteren en uiterlijk binnen 24 uur na levering Kramp schriftelijk informeren over eventuele zichtbare gebreken. Kramp aanvaardt geen aansprakelijkheid voor dergelijke gebreken die na die termijn worden gemeld en is in dat geval niet gehouden de geleverde producten te repareren of te vervangen. Afnemer kan het product in dat geval ook niet aan Kramp retourneren.

7.2 Afnemer heeft een algemene onderzoeksplicht met betrekking tot andere gebreken dan in dit artikel onder 7.1 genoemd. Indien afnemer na onderzoek van mening is dat een product gebrekkig is, of had behoren te weten dat een product gebrekkig is, moet hij zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 8 dagen nadat hij het gebrek heeft ontdekt of had moeten ontdekken, Kramp daarover schriftelijk berichten met een beschrijving in voldoende detail van de aard en omvang van het gebrek. Bij een tijdig ingediende klacht zal de afnemer Kramp in de gelegenheid stellen het betreffende product te controleren, bij gebreke waarvan de klacht niet voor behandeling in aanmerking komt.

7.3 Indien de klacht door Kramp gegrond wordt bevonden, zal haar de nodige tijd gegeven worden om de volgens haar vereiste reparatie uit te voeren, dan wel, naar keuze van Kramp, het afgekeurde product door een ander te vervangen. Bij vervanging van afgekeurde producten kan rekening worden gehouden met het genot dat de afnemer er intussen van heeft gehad en kan door Kramp daarvoor een billijke vergoeding in rekening worden gebracht.

7.4 Ook tijdig ingediende klachten zullen niet in behandeling worden genomen en betreffende producten kunnen niet worden geretourneerd, indien blijkt dat zonder toestemming van Kramp die producten zijn gewijzigd of gerepareerd, behoudens in het geval dat dit met instemming van Kramp is gebeurd.

7.5 Bij niet tijdige of onjuiste klachtmelding wordt het geleverde geacht conform de overeenkomst te zijn en is Kramp gerechtigd de kosten die zij terzake de klachtafhandeling heeft gemaakt bij afnemer in rekening te brengen. Het indienen van een klacht geeft afnemer geen recht betaling op te schorten en ontslaat hem niet van zijn betalingsverplichtingen ten opzichte van Kramp.

7.6 Afnemer moet klachten over de hoogte van het factuurbedrag, op straffe van verval van zijn rechten ter zake, zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen een week vanaf ontvangst van de factuur schriftelijk bij Kramp hebben ingediend, bij gebreke waarvan de klacht niet voor behandeling in aanmerking komt en afnemer het factuurbedrag onverminderd verschuldigd blijft aan Kramp.

Artikel 8. Garantie

8.1 Voor het repareren of verhelpen van gebreken in producten, die door Kramp worden geleverd, omvatten de garantieverplichtingen van Kramp niet meer dan de omvang van de garantieverplichtingen van de leverancier voor Kramp.

8.2 Alleen gebreken, die ten tijde van de levering al aanwezig, maar niet zichtbaar waren en binnen drie maanden na levering zichtbaar worden, zullen door Kramp worden hersteld door vervanging of op andere, door haar gekozen wijze.

8.3 De garantie in artikel 8.2 geldt alleen ten aanzien van die gebreken, die bij de levering redelijkerwijs niet waarneembaar waren en zich vertonen onder normale bedrijfsomstandigheden en bij een juist gebruik van de geleverde zaak. Zij strekt zich niet uit tot gebreken, die voortvloeien uit of samenhangen met onvoldoende of onjuist onderhoud of door of namens afnemer uitgevoerde reparaties en ook niet tot gebreken die het gevolg zijn van normale slijtage. Voorts wordt geen garantie gegeven op producten die op het moment van levering niet nieuw waren.

8.4 De afnemer kan zich alleen op de rechten uit artikel 8.1 en 8.2 beroepen, indien hij Kramp:

- conform artikel 7. schriftelijk van de geconstateerde gebreken op de hoogte stelt; en

- aannemelijk maakt dat er een gebrek is; en tevens

- alle medewerking verleent om Kramp in staat te stellen een gebrek binnen een redelijke termijn weg te nemen.

8.5 Behalve wanneer de aard van het gebrek meebrengt, dat herstel op de plaats waar het product zich bevindt moet worden uitgevoerd, zal de afnemer elk onderdeel van de zaak dat een gebrek vertoont als hier bedoeld, op eigen kosten ter reparatie of vervanging aan Kramp terugbezorgen. In dat geval wordt Kramp geacht aan de garantieverplichting te hebben voldaan, zodra het gerepareerde onderdeel of een onderdeel ter vervanging door haar ter beschikking is gesteld aan afnemer of zijn transporteur.

8.6 De gebrekkige producten, die door Kramp zijn vervangen op grond van dit artikel, worden na vervanging van rechtswege eigendom van Kramp.

8.7 De stelling dat Kramp een garantieverplichting niet nakomt, ontheft de afnemer niet van zijn verplichtingen ten aanzien van Kramp die voortvloeien uit de met Kramp gesloten overeenkomst, noch uit andere met Kramp gesloten overeenkomsten..

8.8 Afnemer kan rechten uit hoofde van dit artikel niet overdragen.

Artikel 9. Aansprakelijkheid

9.1 Onverminderd het verder in deze voorwaarden gestelde, is Kramp in ieder geval niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door onoordeelkundig gebruik van geleverde producten of door het gebruik daarvan voor een ander doel dan waarvoor zij geschikt zijn.

9.2 Behalve tot nakoming van de garantieplicht door Kramp overeenkomstig het artikel 8.1 en 8.2 en behoudens bepalingen van dwingend recht of openbare orde, is elke aansprakelijkheid van Kramp (waaronder, maar niet beperkt tot alle vormen van directe , indirecte of gevolgschade, gederfde winst en schade uit onrechtmatige daad) uitgesloten, tenzij en voor zover sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Kramp en behoudens de aansprakelijkheid die door Kramp uitdrukkelijk schriftelijk is aanvaard. In alle gevallen, - van directe schade, letselschade of vertragingsschade of schade onder welke benaming dan ook, zal de aansprakelijkheid van Kramp niet verder reiken dan tot vergoeding van het factuurbedrag dat de afnemer aan Kramp verschuldigd is op grond van de betreffende levering aan de afnemer (BTW niet inbegrepen).

9.3 Kramp is niet aansprakelijk voor mondelinge of schriftelijk gegeven adviezen, inlichtingen, aanbevelingen, etc.

9.4 Afnemer vrijwaart Kramp voor alle aanspraken van derden voor schade als gevolg van een door Kramp aan afnemer geleverd product. Afnemer is verplicht een adequate verzekering af te sluiten en in stand te houden voor zover dat in het kader van de vrijwaring van dit artikel noodzakelijk is, met een dekking voor dergelijke aansprakelijkheid.

9.5 Afnemer vrijwaart Kramp voor alle aanspraken van derden met betrekking tot het gebruik van door of namens afnemer verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, berekeningen, opgaven van maten, capaciteiten, gewichten, rendementen, modellen en overige gegevens.

9.6 De bepalingen van dit artikel zijn ook van toepassing op de werknemers van Kramp.

Artikel 10. Eigendomsvoorbehoud

10.1 Alle geleverde en nog te leveren producten op grond van alle tussen Kramp en afnemer gesloten overeenkomsten (waaronder al door afnemer betaalde producten) blijven uitsluitend eigendom van Kramp, totdat alle vorderingen terzake die leveringen die Kramp op afnemer heeft of zal verkrijgen volledig zijn betaald.

10.2 Zolang de eigendom van de producten niet op afnemer is overgegaan, mag deze de producten niet vervreemden of bezwaren (waaronder verpanden, verhypothekeren of het verlenen van enig ander recht aan of ten behoeve van derden). Afnemer verplicht zich op eerste verzoek van Kramp mee te werken aan de vestiging van een pandrecht op de vorderingen die afnemer uit hoofde van doorlevering van door Kramp geleverde producten op zijn afnemers verkrijgt of zal verkrijgen.

10.3 Afnemer is verplicht de producten die Kramp onder eigendomsvoorbehoud aan afnemer heeft geleverd met de nodige zorgvuldigheid, en tevens als herkenbaar eigendom van Kramp en op een van andere zaken afgezonderde plaats te bewaren.

10.4 Kramp is gerechtigd de producten die zij onder eigendomsvoorbehoud aan afnemer heeft geleverd en nog bij afnemer aanwezig zijn, terug te nemen indien afnemer in gebreke is met de nakoming van zijn betalingsverplichtingen, een van de gevallen in artikel 6.2 genoemd van toepassing zijn of anderszins in betalingsmoeilijkheden verkeert of dreigt te gaan verkeren. Afnemer zal Kramp te allen tijde vrije toegang verlenen tot zijn terreinen en/of gebouwen ter inspectie van de producten en/of ter uitoefening van de rechten van Kramp.

10.5 De in artikel 10.1 tot en met 10.4 opgenomen bepalingen laten de overige aan Kramp toekomende rechten onverlet.

Artikel 11. Rechten van intellectuele eigendom

11.1 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, behoudt Kramp de auteursrechten en alle rechten van industriële en intellectuele eigendom op de door hem gedane prestaties en creaties, inclusief maar niet beperkt tot aanbiedingen, verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, (proef)modellen, programmatuur en dergelijke.

11.2 De rechten op de in artikel 11.1 genoemde prestaties blijven eigendom van Kramp ongeacht of aan afnemer voor de vervaardiging ervan kosten in rekening zijn gebracht, deze prestaties mogen niet zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Kramp worden gekopieerd, gebruikt of aan derden ter beschikking worden gesteld.

Artikel 12. Overmacht

12.1 In geval van overmacht is Kramp naar keuze gerechtigd de gesloten overeenkomst te ontbinden, dan wel het moment van levering op te schorten tot het moment waarop de overmacht ophoudt te bestaan, zonder dat de afnemer jegens haar aanspraak heeft op enige vergoeding.

12.2 Afnemer is in geval van overmacht slechts na het verstrijken van zes maanden tot ontbinding gerechtigd en dan slechts voor het gedeelte van de overeenkomst dat nog niet is nagekomen.

12.3 Van overmacht aan de zijde van Kramp is in ieder geval, maar niet uitsluitend, sprake, indien zij na het sluiten van de overeenkomst verhinderd wordt, volledig en/of tijdig aan haar verplichtingen uit de overeenkomst, of aan de voorbereiding daarvan, te voldoen, ten gevolge van brand, waterschade, overstroming, werkstaking, bedrijfsbezetting, in- en uitvoerbelemmeringen, overheidsmaatregelen, storingen in de levering van energie, het in gebreke blijven van leveranciers van Kramp, evenals vertraging of belemmering van het transport en voorts alle overige oorzaken, buiten de schuld of het risico van Kramp ontstaan.

12.4 Kramp zal afnemer zo spoedig mogelijk op de hoogte brengen van het moment van intreden van overmacht.

Artikel 13. Mededelingen

13.1 Tenzij anders is bepaald, dienen alle mededelingen betreffende de (uitvoering van de) overeenkomst schriftelijk te worden gedaan. Aan het vereiste van “schriftelijk” in deze voorwaarden kan ook worden voldaan met gebruikmaking van e-mail.

13.2 Vorderingen tot nakoming en ingebrekestellingen door afnemer moeten per aangetekend schrijven worden gedaan, waarbij duidelijk moet worden aangegeven wat wordt verlangd en binnen welke termijn. Dit geldt ook voor het stellen van enige andere termijn en het doen van een beroep op ontbinding van de overeenkomst. Een beroep op ontbinding moet de gronden daarvoor duidelijk aangeven.

Artikel 14. Geschillen

14.1 De overeenkomst met afnemer wordt uitsluitend beheerst door Belgisch recht. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag (CISG) wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten.

14.2 Als wederzijdse garantie en verbintenis tot snelle geschillenregeling door arbitrage, is de B.A.I.(Belgische Arbitrage Instelling) belast met de aanstelling van scheidsrechters welke bevoegd zullen zijn elk geschil definitief te beslechten conform haar werkingsreglement, dat kosteloos kan bekomen worden bij de B.A.I., Lieven Bauwensstraat 20 te 8200 Brugge (tel: 050/32.35.95 en fax 050/31.37.34). Deze clausule maakt integraal deel uit van de verkoopsvoorwaarden en vervangt alle hiermee strijdigebevoegdheidsclausules.