Salgs- og leveringsbetingelser

1 Anvendelse 

1.1 Disse salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse på alle salgsaftaler og går forud for købers eventuelle indkøbsbetingelser. Fravigelse kræver skriftligt samtykke fra Kramp Danmark A/S’ (herefter benævnt Kramp) salgschef. 

1.2. Købers egne betingelser finder ikke anvendelse. Ej heller i tilfælde, hvor Køber i ordrebekræftelser, på fakturaer eller på lignende måde henviser til egne eller andre betingelser. 

2 Tilbud og pris 

2.1 Hvis andet ikke er aftalt, finder Kramp til enhver tid gældende prisliste anvendelse. 

2.2 Alle priser er eksklusive merværdiafgift og andre offentlige afgifter. 

3 Levering 

3.1 Leveringsklausuler fortolkes i henhold til de ved aftalens indgåelse gældende Incoterms (2010). 

3.2 Medmindre andet er skriftligt tiltrådt af salgschefen, sker levering ex works (Kramp, Skjern). 

3.3 Dokumentation, produktvejledninger, manualer, tekniske dossierer, sikkerheds- og datablade, brugervejledninger m.v. leveres til køberen i det omfang og på det sprog, som følger produktet. Såfremt køberen forudsætter, at der forefindes dokumentation, og/eller såfremt dette skal være dansksproget, skal Kramp gøres opmærksom herpå senest i forbindelse med ordreafgivelsen. Kramp kan ikke gøres ansvarlig for manglende dokumentation, der er gjort opmærksom på i forbindelse med ordre-afgivelsen. 

4 Forsinkelse 

4.1 Kramp er ikke ansvarlig for forsinkelse, medmindre det dokumenteres, at Kramp eller andre, for hvem Kramp er ansvarlig, har udvist grov uagtsomhed. 

4.2 Kramp hæfter ikke for driftstab, avancetab, konventionalbod, tidstab, tabt arbejdsfortjeneste og andet indirekte tab. 

5 Betaling 

5.1 Betaling skal ske i overensstemmelse med de på tilbud/faktura angivne betingelser. 

5.2 Erlægger køberen ikke betalingen til forfaldstid, er Kramp berettiget til at beregne sig morarenter af det forfaldne beløb. Renten udgør p.t. 2% pr. påbegyndt måned af det til enhver tid skyldige restbeløb. Kramp fremsender løbende påkrav vedrørende forfalden ydelse, hvorpå der efter gældende lovgivning vil blive pålagt gebyr. Kramp er ved forsinkelse med betaling berettiget til at holde varer tilbage for andre indgåede aftaler, så længe betaling ikke er indgået. Ved forsinkelse af betaling af forfalden ydelse i mere end 30 dage er Kramp berettiget til at hæve samtlige indgåede aftaler. 

5.3 Køberen kan ikke foretage modregning, ligesom der ikke kan ske tilbageholdsret eller nægtes betaling på grund af forsinkelse, reklamation eller modkrav vedrørende den eller de leverede ydelser. 

5.4 Kramp kan kræve behørig sikkerhedsstillelse eller forudbetaling, inden en ordre accepteres, ligesom Kramp er berettiget til at kræve a conto-betaling. Såfremt Kramp finder det relevant, kan det efter en aftales indgåelse kræve behørig sikkerhedsstillelse eller forudbetaling mod færdiggørelse af ordren. 

Kramp er endvidere berettiget til på ethvert tidspunkt at indhente kreditoplysninger om køberen og nægte levering ved utilfredsstillende kreditvurdering. Såfremt en ordre er delleveret på tidspunktet, hvor kreditvurdering skønnes utilfredsstillende, og kunden ikke stiller 

sikkerhed eller forudbetaler, er Kramp berettiget til at tilbagetage de leverede ydelser så vidt muligt. 

6 Ejendomsforbehold 

6.1 Varerne (inkl. alt tilbehør, dokumentation m.v.) forbliver Kramps ejendom, indtil betalingen af samtlige beløb vedrørende leverancen er erlagt fuldt ud inkl. renter, gebyrer m.v. Køberen er uberettiget til, uden Kramps accept, at flytte, pantsætte, udleje, udlåne eller på anden måde disponere over salgsgenstanden, så længe ejendomsforbeholdet består. Det købte skal holdes individualiseret, så længe ejendomsforbeholdet består. 

Køberen har pligt til at holde det købte behørigt forsikret, indtil ejendoms-retten overgår til køberen. 

7 Immaterielle rettigheder 

7.1 Hvis køberen videresælger de købte varer, skal disse markedsføres og sælges under de af Kramp anviste varemærker. Køberen må ikke benytte Kramps navn eller varemærker på en måde, der giver kunderne eller tredje-mænd indtryk af, at køberen kan forpligte eller er en del af/associeret med Kramp. 

7.2 Køberen må ikke anvende Kramps varemærke i forbindelse med markeds-føring eller salg af varer, der ikke stammer fra Kramp. 

7.3 Køberen er ikke berettiget til at oprette hjemmesider med domæne-registrering med anvendelse af ”Kramp”-navnet. 

8 Ansvarsfrihed 

8.1 Oplysninger fra Kramps side er alene af vejledende art og kan derfor ikke påføre Kramp et rådgiveransvar. 

8.2 Hvis det indkøbte skal inkorporeres af køberen i dennes eller tredjemands produkter, og det viser sig, at det købte ikke fungerer tilfredsstillende i disse produkter, bærer køberen selv ansvaret herfor, hvis det købte opfylder de aftalte specifikationer. 

9 Returnering 

9.1 Returnering af varer kan kun ske ifølge aftale og alene indtil 30 dage fra fakturadato og ved franko fremsendelse i hel og ubeskadiget stand til Kramps adresse med angivelse af fakturanummer, returvarenummer samt hvem hos Kramp, der er aftalt returnering med. 

9.2 Specielt fremskaffede varer (skaffevarer) samt specielt tilvirkede varer tages ikke retur. 

10 Ansvar for mangler 

10.1 Køberen skal kontrollere og undersøge leverancen straks ved modtagelsen. Reklamationer over mangler skal meddeles Kramp straks og senest 8 dage efter levering. Er der synlige skader på varerne, skal reklamation ske samme dag varen leveret. Hvor det drejer sig om fejlekspederede varer, skal reklamationen ske inden 7 dage fra fakturadato. 

10.2 Hvis leverancen er mangelfuld, påtager Kramp sig efter eget valg at afhjælpe manglen, at kreditere køber for den mangelfulde leverance, eller alternativt at foretage omlevering. Køber har alene krav på omlevering, såfremt køberens ret hertil efter Købelovens ufravigelige regler ikke kan fraviges. 

10.3 Ved afhjælpning og ombytning skal køber returnere den mangelfulde vare. Omlevering effektueres efter modtagelse af den mangelfulde leverance. Returnering efter afhjælpning og ved omlevering sker for Kramps regning og risiko. 

10.4 Udover det ovenfor anførte kan køber ikke rejse krav af nogen art mod Kramp. 

10.5 Foreligger der trods reklamation ikke en mangel, for hvilken Kramp påstås ansvarlig, har Kramp krav på at blive godtgjort enhver udgift og at få erstatning for ethvert tab afholdt eller lidt af Kramp som følge af reklama-tionen. Dette gælder bl.a. interne omkostninger, transportomkostninger samt evt. udgifter til ekstern bistand. 

10.6 Kramp hæfter ikke for mangler, der skyldes fejlagtig behandling, befordring, opbevaring eller i øvrigt forsømmelse hos andre end Kramp. Kramps ansvar omfatter kun mangler, der viser sig under en normal og hensigtsmæssig opbevaring og brug af varen. 

10.7 Kramp hæfter ikke for driftstab, avancetab, konventionalbod, tidstab, tabt arbejdsfortjeneste og andet indirekte tab. 

10.8 Kramps ansvar er under alle omstændigheder, og uanset hvad fejl og/eller manglen skyldes, begrænset til 30% af købesummen, dog højst kr. 100.000. 

11 Produktansvar 

11.1 Kramp er alene ansvarlig for de bestemmelser i produktansvarsloven, der ikke kan fraviges ved aftale. Kramp fraskriver skriver sig således produkt-ansvar på ethvert andet grundlag. Produktansvar kan ikke beløbsmæssigt overstige forsikringssummen på Kramps produktansvarsforsikring. 

11.2 Kramp er desuden ikke ansvarlig for skade på fast ejendom eller løsøre, som indtræder, mens den leverede vare er i købers besiddelse. Kramp er heller ikke ansvarlig for skade på produkter, der er fremstillet af køber, eller hvori der indgår produkter leveret af køber. 

11.3 Kramp hæfter ikke for driftstab, avancetab, konventionalbod, tidstab, tabt arbejdsfortjeneste og andet indirekte tab. 

11.4 I den udstrækning Kramp måtte blive pålagt produktansvar over for tredjemand, er køber forpligtet til at holde Kramp skadesløs i samme omfang, som Kramps ansvar er begrænset efter de foregående punkter. 

11.5 De ovenfor anførte begrænsninger i Kramps ansvar gælder ikke, hvis Kramp har gjort sig skyldig i grov uagtsomhed. 

11.6 Hvis tredjemand fremsætter krav mod en af parterne om erstatningsansvar i henhold til dette punkt, skal den anden part straks underrettes herom. 

11.7 Køber er forpligtet til at lade sig sagsøge ved en domstol eller voldgiftsret, som behandler erstatningskrav, der er rejst mod Kramp på grundlag af en skade, som påstås forårsaget af en af Kramp foretagen leverance. 

12 Force Majeure 

12.1 En part hæfter ikke for manglende opfyldelse af partens forpligtelser, som skyldes force majeure, herunder krig, terror, borgerlige uroligheder, regeringsindgreb eller indgreb af lokale myndigheder, overenskomststridig strejke, import- eller eksportforbud, naturkatastrofer eller anden årsag udenfor partens kontrol, og som er egnet til at hindre opfyldelsen. 

12.2 Er en part i mere end 6 måneder forhindret i at opfylde sine forpligtelser, jfr. pkt. 12.1, har hver af parterne ret til helt eller delvist at hæve aftalen for så vidt angår leverancer, som skulle have fundet sted under det pågældende tidsrum. 

12.3 Den part, som vil påberåbe sig ret i henhold til ovenstående, skal uopsætteligt skriftligt give den anden part meddelelse herom. 

13 Ansvarsfraskrivelse 

13.1 Ovennævnte punkter indeholder bestemmelser, efter hvilke Kramp fraskriver sig et ansvar. Køber bør selv tegne forsikring i det omfang, køber ønsker at sikre sig mod sådanne tab, eller køber må indregne risikoen for tab i sin avance. 

14 Lovvalg, værneting og generelt 

14.1 Retten i Herning, Danmark, bortset fra, hvad der følger af pkt. 11.7, er rette værneting for ethvert mellemværende mellem parterne, idet Kramp dog er berettiget til at sagsøge køberen ved dennes hjemting. Tvister skal afgøres efter danske retsregler, med undtagelse af regler, der medfører, at udenlandske regler finder anvendelse. 

14.2. Ugyldigheden, den manglende retskraft eller lovstridigheden af ethvert vilkår, enhver betingelse eller enhver bestemmelse i nærværende vilkår og betingelser skal ikke have nogen indvirkning på gyldigheden, retskraften eller lovmæssigheden af de resterende vilkår, betingelser og bestemmelser i nærværende vilkår og betingelser. 

 


© Kramp Danmark A/S 2021