Obchodní podmínky společnosti Kramp s.r.o.

Ke stažení v pdf formátu zde.


Článek 1. Platnost obchodních podmínek

1.1          Tyto obchodní podmínky se vztahují na všechny cenové či jiné nabídky společnosti, a na všechny dohody, které se týkají prodeje a dodávky zboží a souvisejících služeb (dále společně „produktů“) společnosti Kramp odběrateli, uzavřené (i elektronicky) na jedné straně společností Kramp s.r.o., IČO 277 10 378, se sídlem Vídeňská 101/119, Dolní Heršpice, 619 00 Brno, Česká republika, sp. zn. C 53668 vedená u Krajského soudu v Brně (dále „Kramp“) jako prodávajícím nebo dodavatelem, a na druhé straně zákazníkem nebo kupujícím (dále „odběratel“).

1.2          Podmínky a ustanovení odchylná od těchto obchodních podmínek se uplatní pouze v případě a v rozsahu, na jakém se společnost Kramp s odběratelem výslovně dohodnou zvláštní písemnou smlouvou; a i v takovém případě se však takové odchylné podmínky a ustanovení uplatní pouze ve vztahu k jednotlivé konkrétní dohodě; ve všech ostatních případech platí pouze ustanovení těchto obchodních podmínek.

1.3          Jakmile odběratel uzavře se společností Kramp jakoukoliv smlouvu či dohodu, která vychází z těchto obchodních podmínek, nebo jakmile se s nimi odběratel seznámí nebo by se s nimi přiměřenou péčí mohl seznámit, uplatní se tyto podmínky také na všechny následující dohody či smlouvy uzavřené mezi odběratelem a společností Kramp. 

1.4          Společnost Kramp tímto výslovně odmítá platnost a uplatnitelnost libovolných obchodních či jiných podmínek odběratele; použití § 1751 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku (dále jen „občanský zákoník“) se vylučuje.


Článek 2. Nabídky / uzavření smlouvy

2.1          Společnost Kramp si vyhrazuje právo kdykoliv dle vlastního uvážení odvolat a stáhnout všechny nabídky, a to i v případě, kdy obsahují lhůtu pro přijetí.

2.2          Nabídky je možné přijímat pouze písemně. Společnost Kramp si však vyhrazuje právo uzavřít smlouvu, i když odběratel projeví svou vůli přijmout nabídku jiným způsobem než písemně.

2.3          Neuvede-li společnost Kramp jinak, všechny nabídky, ať už ústní či písemné, automaticky pozbudou platnost, jestliže je odběratel písemně nepřijme do deseti pracovních dní.

2.4          Společnost Kramp vždy usiluje, aby návrhy, vyobrazení, nákresy, výpočty, rozměry, objemy, hmotnosti, výkonnostní parametry, makety a jakékoliv další informace o produktech společnosti Kramp, znázorněné například prostřednictvím katalogů, prospektů, reklam, webových stránek a podobně, byly pokud možno co nejpřesnější. Nedohodnou-li se však strany výslovně písemně jinak, odběratel se na přesnost a úplnost těchto informací nemůže a nebude bezvýhradně spoléhat.

2.5          Odpověď s dodatkem nebo odchylkou není přijetím nabídky; použití § 1740 odst. 3 občanského zákoníku se vylučuje. 


Článek 3. Ceny

3.1          Nedohodnou-li se strany písemně jinak, platí, že společnost Kramp vždy uvádí všechny ceny svých produktů bez daně z přidané hodnoty a jakékoli podobné či jiné daně, dalších nákladů a poplatků (včetně nákladů na přepravu).

3.2          Ceny, příplatky a doplatky společnosti Kramp vycházejí z aktuálních směnných kurzů, nákladů na materiál, přepravu a pracovní sílu, které platí v době předložení nabídky. Jestliže společnost Kramp zaznamená navýšení nákladů v době po předložení nabídky nebo uzavření smlouvy v důsledku vyšších cen materiálů, přepravy, pracovní síly, dovozních a vývozních cel, případně jiných libovolných poplatků, nebo v důsledku kolísání směnných kurzů, vyhrazuje si společnost Kramp právo navýšit o tyto dodatečné náklady ceny účtované odběrateli.


Článek 4. Přeprava, dodací doba, doručení, reklamace, balení

4.1          Není-li dohodnuto jinak, společnost Kramp zajistí přepravu objednaných produktů na místo určení.

4.2          „Dodací doba“ znamená časové období, uvedené společností Kramp, kdy by mělo dojít k doručení produktů. Společnost Kramp odhaduje dodací dobu vždy na základě svého nejlepšího vědomí a své aktuální znalosti okolností, které by mohly dodací dobu ovlivnit. Společnost Kramp bude vždy usilovat o to, dodat produkty v určené dodací době.

4.3          Uvedená či smluvená dodací doba však neslouží jako konečná lhůta dodání, nedohodnou-li se strany výslovně písemně jinak. Nejsou-li produkty doručeny včas, odběratel musí společnosti Kramp zaslat písemné upozornění o vzniklém prodlení, a nabídnout společnosti Kramp přiměřenou lhůtu k doručení. Má se za to, že období kratší než deset pracovních dní není přiměřená lhůta.

4.4          Prodlení s dodávkou neopravňuje odběratele požadovat náhradu škody za vzniklé ztráty nebo náklady, ani jej neopravňuje odmítnout převzít objednané produkty nebo vypovědět smlouvu.

4.5          Dojde-li ke změně okolností ve srovnání s tím, co bylo známo společnosti Kramp při stanovení dodací doby, je společnost Kramp oprávněna prodloužit dodací dobu o dobu potřebnou k dodání produktů.

4.6          Společnost Kramp si vyhrazuje právo doručit objednávku v několika zásilkách a pokud k tomu dojde, každá dodávka představuje samostatnou zakázku; v takovém případě se platební podmínky uvedené v článku 6 uplatní samostatně na každou částečnou dodávku. Pokud společnost Kramp nedodá jednu nebo více částí dodávky v souladu s jejich podmínkami, neopravňuje to odběratele, není-li výslovně smluveno jinak, aby ukončil celou smlouvu nebo ji považoval za vypovězenou.

4.7          Není-li smluveno jinak, produkty se doručují na adresu sídla odběratele.

4.8          Není-li smluveno jinak, produkty se považují za doručené v okamžiku, kdy přepravce podle pokynů společnosti Kramp doručí produkty na dodací adresu. Jestliže přepravu zajišťuje odběratel, produkty se považují za doručené v okamžiku, kdy je společnost Kramp předá přepravci.

4.9          Jestliže dojde k doručení objednaných produktů, aniž by byl na místě určení přítomen zástupce odběratele oprávněný produkty převzít, anebo jestliže na místě určení není zabezpečený a uzamykatelný prostor, kam by přepravce mohl produkty uložit, považuje se prohlášení dopravce, že produkty byly řádně doručeny, za dostatečný a úplný důkaz, že produkty byly dodány v pořádku.

4.10       Společnost Kramp nevrací uhrazené částky a nepřijímá výrobky vrácené odběratelem, jestliže k tomu společnost Kramp předem nedala výslovný souhlas a jestliže není zásilka s produkty vrácena v souladu s podmínkami společnosti Kramp. Jestliže odběratel odešle produkty, které vrací, bez předchozího souhlasu společnosti Kramp, všechny náklady spojené s přepravou a skladováním jdou k tíži odběratele.

4.11       Všechny opakovatelně použitelné plastové přepravní bedny označené logotypem společnosti Kramp, které společnost Kramp dala odběrateli k dispozici pro účely přepravy produktů prodaných odběrateli, zůstávají po celou dobu majetkem společnosti Kramp a odběratel je povinen je společnosti Kramp bez zbytečného odkladu vrátit.


Článek 5. Přechod rizika

5.1          Nebezpečí škody na věci u produktů doručených odběrateli přechází na odběratele okamžikem jejich doručení. Od okamžiku doručení nese odběratel riziko ztráty, poškození či jakéhokoliv jiného znehodnocení doručených produktů.

5.2          Jestliže na sebe odběratel převezme závazek zajistit přepravu produktů, nebezpečí škody na věci, tj. zejména riziko ztráty, poškození či jakéhokoliv jiného znehodnocení doručených produktů, včetně rizika souvisejícího se skladováním, nakládkou, přepravou a vykládkou produktů, přechází na odběratele okamžikem, kdy společnost Kramp předá zboží přepravci.


Článek 6. Faktury, platební podmínky, splatnost a zajištění

6.1          Není-li dohodnuto jinak, odběratel souhlasí, že mu společnost Kramp namísto písemných originálních faktur doručovaných poštou bude zasílat faktury jen elektronickou poštou.

6.2          Nedohodnou-li se strany na jiných platebních podmínkách, faktury jsou splatné do třiceti dní od data vystavení faktury v měně uvedené na faktuře.

6.3          Úplná částka všech závazků, které odběratel dluží společnosti Kramp, se stává neprodleně splatnou v okamžiku, kdy:

a)            Uplynula splatnost některé platby

b)           Byl podán insolvenční návrh na odběratele

c)            Zhoršila se bonita odběratele, dostal se do platebních potíží, došlo k zadržení jeho majetku nebo pohledávek

d)           Odběratel zemřel, ukončil činnost nebo zanikl

6.4          Všechny doručené platby se použijí nejprve k úhradě nákladů, poté k úhradě případných úroků a posléze k úhradě nesplacené části jistiny.

6.5          Nedojde-li k úhradě do stanoveného data splatnosti, odběratel je ze zákona automaticky v prodlení a je povinen uhradit společnosti Kramp úroky z prodlení z celé fakturované částky stanovené nařízením vlády (podle § 1970 občanského zákoníku), nejméně však částku ve výši 1.100 Kč. Pro potřebu výpočtu úroků z prodlení se každý započatý měsíc prodlení považuje za celý měsíc prodlení.

6.6          Odběratel není bez souhlasu společnosti Kramp oprávněn započítat si libovolnou částku své splatné či nesplatné pohledávky vůči společnosti Kramp proti libovolné částce svého závazku vůči společnosti Kramp; tímto se vylučuje použití § 1982 odst. 1 občanského zákoníku. To neplatí v případě, kdy by na společnost Kramp byl vyhlášen konkurs.

6.7          Dostane-li se odběratel s úhradou některého svého závazku do prodlení, všechny náklady na vymáhání dluhu, soudní i mimosoudní, jdou k tíži odběratele. Odhadované mimosoudní náklady na vymáhání dluhu činí přibližně 15 % nesplacené jistiny a úroku, minimálně však 7.000 Kč bez DPH; tento odhad nemá vliv na právo společnosti Kramp požadovat od odběratele náhradu těchto mimosoudních nákladů ve skutečné výši, pokud překročí odhadovanou částku.

6.8          Jestliže odběratel nesplní některé své závazky vůči společnosti Kramp vyplývající ze smlouvy, nebo jestliže společnost Kramp může přiměřeně předpokládat, že odběratel nebude schopen nebo ochoten v budoucnu plnit některý svůj smluvní závazek, společnost Kramp je oprávněna učinit, na základě vlastního uvážení, některý či více z následujících kroků, aniž by jí tím vznikla povinnost k náhradě škody:

a)            Požadovat u kterékoliv platby v rámci stávajících či budoucích objednávek úhradu předem, přiměřené zajištění platby nebo okamžitou úhradu při dodávce

b)           Pozastavit dodávky (jakož i přípravu a zpracování produktů určených k dodávce); takové pozastavení nezbavuje společnost Kramp práva požadovat také poskytnutí souběžného nebo následného zajištění platby

c)            S okamžitou účinností vypovědět smlouvu jak v plném rozsahu, tak v rozsahu doposud nerealizovaného plnění

d)           Odstoupit s okamžitou účinností od jedné či více kupních smluv, u kterých odběratel není v prodlení nebo které doposud nebyly částečně či zcela splněny; toto odstoupení nezbaví společnost Kramp práva požadovat od odběratele plnou náhradu vzniklé škody

6.9          Bez ohledu na smluvené platební podmínky je odběratel povinen poskytnout společnosti Kramp na její první výzvu takové zajištění, které společnost Kramp bude považovat za dostatečné ve vztahu k úhradě finančních závazků odběratele vůči společnosti Kramp. Pokud odběratel tento svůj závazek v přiměřené lhůtě nesplní, dostane se do prodlení se svými smluvními závazky, a společnost Kramp bude oprávněna odběrateli vypovědět smlouvy a vymáhat od odběratele vzniklou škodu.


Článek 7. Reklamace

7.1          Odběratel je povinen produkty po doručení bezodkladně zkontrolovat, a nejpozději do 24 hodin od doručení společnost Kramp písemně informovat o jakýchkoliv zjevných vadách. Společnost Kramp neodpovídá za žádné zjevné vady oznámené po této lhůtě a není povinna v takovém případě dodané produkty opravit či nahradit, ani je odběratel není oprávněn společnosti Kramp v takovém případě vrátit nebo jakkoliv jinak uplatňovat práva z vadného plnění.

7.2          Odběratel má i ohledně jiných závad, než které uvádí odstavec 7.1 výše, obecnou zákonnou povinnost kontroly. Jestliže odběratel kontrolou dojde k závěru, že produkt je vadný, nebo jestliže by odběratel měl s řádnou péčí poznat, že produkt je vadný, je povinen o této skutečnosti společnost Kramp bezodkladně písemně informovat, nejpozději však do osmi dnů od okamžiku, kdy se odběratel o této vadě dozvěděl nebo měl dozvědět; písemné oznámení o zjištěné vadě musí obsahovat dostatečně podrobný popis vady a jejího rozsahu. Jestliže odběratel oznámí vadu včas, je odběratel povinen umožnit společnosti Kramp přezkoumat příslušný produkt, a to v sídle společnosti Kramp nebo na jiném dohodnutém místě. Pokud to odběratel neumožní, nebude se společnost Kramp reklamací zabývat.

7.3          Jestliže společnost Kramp zjistí, že reklamace je oprávněná, je odběratel povinen poskytnout společnosti Kramp dostatečnou dobu, aby společnost Kramp dle svého uvážení buď zajistila opravu, nebo nahradila vadný produkt jiným produktem. Pokud se společnost Kramp rozhodne nahradit vadný produkt, je oprávněna zohlednit jakýkoliv případný užitek či prospěch, který odběratel z takového výrobku do výměny měl, a vyúčtovat za to odběrateli přiměřenou náhradu.

7.4          Společnost Kramp se nebude zabývat včasnými reklamacemi a včasně reklamované produkty není možné ani vrátit, pokud se ukáže, že produkty byly upraveny či opraveny bez souhlasu společnosti Kramp.

7.5          Je-li reklamace uplatněna opožděně nebo je-li reklamace neoprávněná, má se za to, že dodávka splnila podmínky smlouvy a společnost Kramp bude oprávněna vyúčtovat odběrateli náklady vzniklé v souvislosti s reklamací. Předložení reklamace nedává odběrateli právo pozastavit úhradu, ani jej nezbavuje jakýchkoliv jiných platebních závazků vůči společnosti Kramp.

7.6          Odběratel je povinen písemně reklamovat výši částky fakturované společností Kramp bez zbytečného odkladu, nejpozději však do jednoho týdne od data doručení příslušné faktury; v opačném případě mu hrozí ztráta všech souvisejících práv. Pokud tak odběratel neučiní, pozdější reklamace nebudou připuštěny, a odběratel bude povinen uhradit společnosti Kramp fakturovanou částku v plné výši. 


Článek 8. Záruky

8.1          Rozsah záručních závazků společnosti Kramp ohledně oprav nebo předcházení vad produktů dodávaných společností Kramp nepřesáhne rozsah záruk, které společnosti Kramp nabízejí její dodavatelé.

8.2          Společnost Kramp zjedná nápravu skrytých vad, které se vyskytují na produktu v době dodávky, a které vyjdou najevo do tří měsíců od data dodávky, a to buď výměnou za bezvadné produkty, nebo jiným způsobem dle svého výhradního uvážení.

8.3          Závazek z odstavce 8.2 se vztahuje pouze na vady, které neodhalila ani přiměřená kontrola při doručení a převzetí produktů, a které se projevily za běžných provozních podmínek při řádném užívání produktu. Nevztahuje se tedy na vady, které vzniknou nebo souvisejí s nedostatečnou nebo špatnou údržbou či opravami provedenými odběratelem nebo jménem odběratele, ani na vady, které vzniknou v důsledku běžného opotřebení. Mimo to se záruka nevztahuje na žádné výrobky, které nebyly v čase dodání nové.

8.4          Odběratel může uplatnit svá práva vyplývající z odstavce 8.1 a 8.2 jestliže:

-              Informuje společnost Kramp písemně o zjištěných vadách v souladu s článkem 7,

-              Věrohodně vysvětlí vznik a existenci vady, a

-              Poskytne společnosti Kramp plnou součinnost potřebnou k tomu, aby společnost Kramp mohla vadu v přiměřené době odstranit.

8.5          Odběratel je povinen na své vlastní náklady vrátit společnosti Kramp všechny vadné díly pro účely opravy nebo výměny; výjimkou je situace, kdy povaha vady vyžaduje, aby oprava proběhla na místě plnění. V takovém případě se má za to, že společnost Kramp splnila své záruční povinnosti k okamžiku, kdy připravila opravený nebo náhradní díl k převzetí odběratelem nebo jeho přepravcem.

8.6          Vadné produkty vyměněné společností Kramp podle tohoto článku se stávají majetkem společnosti Kramp.

8.7          Skutečnost, že společnost Kramp neplní své záruční povinnosti, nezbavuje odběratele jeho dalších závazků vůči společnosti Kramp, vyplývajících ze smlouvy.

8.8          Odběratel nemůže bez souhlasu společnosti Kramp převést ani postoupit svá práva z tohoto článku na další osoby.


Článek 9. Odpovědnost za škodu

9.1          Společnost Kramp za žádných okolností neodpovídá za škodu způsobenou nesprávným užíváním dodaných produktů nebo užíváním produktů za jinými účely, než pro které byly určeny.

9.2          Odpovědnost společnosti Kramp se omezuje výhradně na závazky související s dodržováním záruční povinnosti v souladu s ustanoveními odstavce 8.1 a 8.2 a na závazky vyplývající ze zákonné úpravy odpovědnosti za škodu. Společnost Kramp odpovídá i za škodu, ke které došlo v důsledku úmyslného zavinění nebo hrubé nedbalosti ze strany společnosti Kramp nebo pokud odpovědnost za škodu výslovně písemně převezme. Celková právní odpovědnost společnosti Kramp je omezena do výše celkové smluvní ceny (bez DPH a dalších daní) za dodávky, v jejichž souvislosti vznikl nárok na náhradu škody. Po společnosti Kramp nelze v žádném případě požadovat náhradu či odškodnění odvozené a nepřímé škody, ani úhradu škody nad rámec běžné škody; společnosti Kramp tedy nemůže vzniknout povinnost nahrazovat výrobní ztráty, provozní ztráty či ušlý zisk, nebo obecně jakoukoliv jinou náhradu s výjimkou poškození zdraví a škody na majetku.

9.3          Společnost Kramp není odpovědná vůči odběrateli za jakékoliv nároky třetích stran ohledně škody nebo ztráty způsobené produktem, který společnost Kramp dodala odběrateli. Odběratel je povinen uzavřít a udržet v platnosti odpovídající pojištění potřebné pro účely odškodnění stanoveného v tomto ustanovení, a zajistit dostatečné krytí pro případ takové události.

9.4          Společnost Kramp není odpovědná vůči odběrateli za jakékoliv nároky třetích stran souvisejících s užitím jakýchkoliv návrhů, vyobrazení, nákresů, výpočtů, rozměrů, objemů, hmotností, výkonnostních parametrů, maket a jakýchkoliv další informací předložených nebo používaných odběratelem nebo jménem odběratele.

9.5          Ustanovení  odstavců 9.1 až 9.4 ohledně odpovědnosti za škodu se přiměřeně uplatní také na všechny zaměstnance společnosti Kramp.


Článek 10. Výhrada vlastnictví

10.1       Všechny produkty dodané nebo dodávané na základě libovolných smluv uzavřených mezi společností Kramp a odběratelem (včetně všech produktů, které odběratel již uhradil) zůstávají výhradním vlastnictvím společnosti Kramp až do doby úplné úhrady veškerých stávajících pohledávek společnosti Kramp vůči odběrateli vyplývajících z takových dodávek.

10.2       Dokud nedojde k převodu vlastnického práva k těmto produktům na odběratele, odběratel není oprávněn produkty jakkoliv zcizovat či zatěžovat (zástavou či jiným zástavním právem, či jinými právy třetích stran). Odběratel se zavazuje poskytnout společnosti Kramp na její první výzvu součinnost potřebnou ke zřízení zástavního práva ke stávajícím či budoucím pohledávkám odběratele z titulu prodeje produktů společnosti Kramp zákazníkům odběratele.

10.3       Odběratel je povinen skladovat produkty dodané společností Kramp, které podléhají výhradě vlastnického práva, s potřebnou péčí, jasně tyto výrobky označovat tak, aby bylo zřejmé, že je vlastní společnost Kramp a skladovat je odděleně od ostatních věcí.

10.4       Společnost Kramp je oprávněna převzít zpět do svého držení produkty, které doručila odběrateli s výhradou vlastnického práva a které se nacházejí v prostorách odběratele, jestliže bude odběratel v prodlení se svými platebními závazky, jestliže nastane některá z okolností uvedená v odstavci 6.3 nebo jestliže odběratel má problémy s úhradou svých plateb nebo existuje riziko, že by mu takové problémy mohly hrozit. Odběratel je povinen umožnit společnosti Kramp přístup do svých prostor a/nebo budov za účelem kontroly produktů a/nebo za účelem výkonu práv společnosti Kramp.

10.5       Ustanovení odstavce 10.1 až 10.4 v žádném případě nemají vliv na žádná další práva společnosti Kramp.


Článek 11. Práva duševního vlastnictví

11.1       Není-li písemně dohodnuto jinak, společnost Kramp si ponechává veškerá práva duševního a průmyslového vlastnictví ke všem nabídkám, předloženým návrhům, vyobrazením, nákresům, prototypům, softwaru a podobně.

11.2       Práva k duševnímu vlastnictví z odstavce 11.1 zůstávají majetkem společnosti Kramp bez ohledu na to, zdali společnost Kramp odběrateli vyúčtovala výrobu či přípravu těchto informací; tyto informace nesmějí být kopírovány, užívány nebo poskytovány třetím stranám bez výslovného předchozího písemného souhlasu společnosti Kramp.


Článek 12. Vyšší moc

12.1       V případě události vyšší moci je společnost Kramp oprávněna dle vlastního uvážení buď odstoupit od uzavřené smlouvy, nebo pozastavit dodávku dokud trvání vyšší moci neskončí; odběrateli v takovém případě nevznikne vůči společnosti Kramp žádný nárok na náhradu škodu.

12.2       V případě události vyšší moci je odběratel oprávněn vypovědět smlouvu až po šesti měsících trvání vyšší moci, a i v takovém případě pouze ve vztahu k té části smlouvy, která doposud nebyla splněna.

12.3       Vyšší moc na straně společnosti Kramp mimo jiné zahrnuje veškeré případy, kdy po uzavření smlouvy společnost Kramp nemůže, ať již trvale anebo dočasně, plnit své smluvní závazky, nebo provádět potřebné přípravy v důsledku požáru, zatopení, stávky, výluky, dovozních či vývozních omezení, válečného stavu, teroristického útoku, vládních opatření, přerušení dodávky proudu, prodlení na straně dodavatelů společnosti Kramp, jakož i prodlení nebo překážek v přepravě, nebo z důvodu jakýchkoliv jiných okolností, za které společnost Kramp nenese vinu nebo odpovědnost.

12.4       Společnost Kramp se zavazuje, že odběratele o události vyšší moci bude informovat při nejbližší možné příležitosti.


Článek 13. Oznamování

13.1       Není-li uvedeno jinak, veškerá komunikace ohledně smlouvy musí být vedena písemně, přičemž písemná forma v těchto obchodních podmínkách zahrnuje i elektronickou poštu.

13.2       Všechny nároky a požadavky odběratele ohledně reklamace, jakož i oznámení odběratele o prodlení, musejí být zaslány doporučenou poštou, a musí obsahovat jasný popis požadavku a lhůty, do kdy je třeba takový požadavek splnit. Totéž platí pro stanovení libovolné jiné lhůty nebo pro výpověď smlouvy. Výpověď smlouvy musí zároveň jasně stanovit výpovědní důvody.


Článek 14. Spory

14.1       Smlouva s odběratelem se řídí právním řádem České republiky, s vyloučení ustanovení Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží.

14.2       Případné spory rozhodne příslušný soud v České republice.