Produksamsvar og –kvalitet

Bærekraftige produkter

Er du nysgjerrig på hvordan Kramp garanterer kvaliteten på produktene sine?

Les mer om produktsamsvar og produktkvalitet hos Kramp nedenfor.

Kramp produktsamsvar

Vi i Kramp mener at det er viktig at alle våre produkter som er tilgjengelige i markedet, inkludert deres emballasje, er trygge for mennesker og miljø. Produktene må derfor samsvare med en lang rekke lover og forskrifter på både nasjonalt og internasjonalt nivå før de kan selges. Dette kalles produktsamsvar. Kramp sørger for at produktsamsvar står i sentrum av alt bedriften gjør. Vi gjør dette ved å overvåke lover og forskrifter, gjøre strategiske valg av visse leverandører, registrere og overvåke produktinformasjon, forbedre prosesser kontinuerlig, inngå avtaler med produsenter, sjekke og teste produkter og overvåke markedet for farlige produkter.

Kramp produktsamsvar

Kramps produktkvalitet

Kramp tilbyr en lang rekke produkter, der de fleste av disse er produsert av eller kjøpt fra globale leverandører, i stedet for av Kramp selv. Kramp har tett kontakt med sine leverandører, noe som sørger for at produktkvaliteten begynner allerede i designfasen, og at de er kjent med de relevante juridiske standardene, samt Kramps ekstra kvalitetsstandarder. I tillegg har Kramp fått på plass en rekke interne retningslinjer, arbeidsprosesser, leverandørrevisjoner og produkttestingsprosesser, for å forsikre at du kjøper bærekraftige produkter.

Kramps produktkvalitet

Teknisk dokumentasjon

Teknisk dokumentasjon

Kramp får kun selge produkter som etterlever den relevante produktlovgivningen. Eksempler vil være lavspenningsdirektivet, direktivet om begrensninger i bruk av visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr (RoHS-direktivet) og maskindirektivet, som alle tilhører CE-lovverket. Kramp er ansvarlig for å samle, forberede, sjekke og vedlikeholde dokumentene som beviser at produktene som selges under vårt varemerke, eller som er kjøpt inn utenfor EU, overholder det relevante lovverket. Til sammen utgjør disse dokumentene den tekniske dokumentasjonen. Kramp jobber tett sammen med sine leverandører for å sørge for at denne tekniske dokumentasjonen forberedes, sjekkes og vedlikeholdes slik at de relevante dokumentene (slik som bruksanvisningen) er tilgjengelig for deg som kunde. 

REACH

REACH

REACH-forordningen om registrering, vurdering og godkjenning av, samt begrensninger for kjemikalier (The Registration, Evaluation and Authorisation of Chemicals (REACH)), pålegger bedrifter en rekke forpliktelser, inkludert forpliktelser for distributører og produsenter av kjemikalier. Kramp fyller flere roller i henhold til REACH-lovverket og må derfor overholde flere lovpålagte forpliktelser. En av hovedforpliktelsene for Kramp er overvåkningen av kjemikalier i produkter, da det er forbudt å bruke visse stoffer i visse produkter, mens andre igjen kun kan brukes under spesielle vilkår. For mer informasjon om REACH-lovverket og om hvordan Kramp overholder det, se vår REACH-erklæring.Avfallshåndtering

Avfallshåndtering

Kramp selger produkter inkludert batterier, tørrbatterier, elektriske og elektroniske enheter, oljer og dekk, og alle produktene kan resirkuleres. Emballasje fra et utvalg av Kramp-serien kan også resirkuleres. For å hjelpe miljøet, og for å overholde lovgivning om avfallshåndtering (inkluderte WEEE-direktivet), støtter Kramp resirkuleringsorganisasjoner i alle land der Kramp selger produkter. Disse resirkuleringsorganisasjonene er ansvarlige for innsamling og resirkulering av produktene og emballasjematerialene, slik at du ikke trenger å bekymre deg om dem.
Ny produktlovgivning

Ny produktlovgivning

Siden lovverket er i stadig endring, er det svært viktig at disse endringene overvåkes tett. Kramp har etablert en rekke prosesser for å overvåke både nytt og eksisterende lovverk, slik at interne arbeidsprosesser kan tilpasses i henhold til endringene. Kramp informerer og oppdaterer også sine leverandører om eventuelle endringer. Når lovverket endres vurderer Kramp nøye hva som må gjøres for å oppfylle de nye kravene, og noen ganger er konklusjonen at det er nødvendig å benytte seg av overgangsperioder. I alle tilfelle er det slik at beslutningene som tas av Kramp også tar dine behov som kunde med i betraktningen. Vi identifiserer disse behovene ved bruk av kundepaneler, e-postkontakt og kundeintervjuer.               kramp-contact.jpg

Har du spørsmål om produktsamsvar og -kvalitet?

Hvis du har et generelt spørsmål om produktoverensstemmelse og kvalitet, vennligst kontakt oss via vår kontaktside.