Salgs-og leveringsbetingelser for Kramp Norge

1. Anvendelse
1.1 Disse salgs- og leveringsbetingelser gjelder ved salg av varer fra Kramp AS (heretter benevnt Kramp).  Avvik fra disse betingelser krever skriftlig samtykke fra Kramp.


2. Tilbud og pris
2.1 Leveranser faktureres til priser gjeldende på ordretidspunktet.
2.2 Alle priser er eksklusive emballasje, merverdiavgift og/eller andre offentlige avgifter.
2.3 Alle tilbud er gjeldende i fjorten (14) dager om ikke annet er angitt i tilbudet.
2.4 Såfremt produsentens priser, tollsatser, offentlige avgifter og gebyrer endres etter at et skriftlig tilbud er gitt, skal prisene endres tilsvarende endringen. Endres valutakursen mer enn +/- 2%, forbeholder Kramp seg retten til å korrigere prisene tilsvarende
kursendringen.


3. Levering
3.1 Varer leveres i henhold til gjeldende ”Incoterms” gjeldende ved inngåelse av avtalen. Med mindre det er gjort annen skriftlig avtale, leveres varer EXW Kramp sentrallager i Skjern/Danmark, eller Kramp sitt lager Skedsmokorset.


4. Forsinkelse
4.1 Kramp er ikke ansvarlig for forsinkelser, med mindre det dokumenteres, at Kramp eller andre, for hvem Kramp er ansvarlig, har utvist grov uaktsomhet.
4.2 Kramp er ikke ansvarlig for indirekte tap, herunder driftstap, tidstap eller tap påført tredjemann.


5. Betaling
5.1 Betaling skal skje etter betingelser angitt på tilbud/faktura.
5.2 Ved for sen betaling beregnes forsinkelsesrente etter den til enhver tid gjeldende sats, jf. lov 17. desember 1976 nr.100 om renter ved forsinket betaling m.m.                                                                                                                                                   
5.3 Kramp sender purring på forfalte fakturaer hver 14. dag. Purringer belastes med purregebyr på kr. 100.-.
5.4 Kramp er ved forsinkelse av betaling berettiget til å holde avtalte vareleveranser tilbake inntil betaling foreligger. Ved forsinkelse i betaling av forfalte fakturaer i mer enn 30 dager er Kramp berettiget til å heve samtlige inngåtte avtaler.


6. Eiendomsforbehold
6.1 Kramp forbeholder seg eiendomsretten til varer inntil de er fullt ut betalt, i den utstrekning slikt eiendomsforhold er gyldig.
6.2 Tekniske dokumenter og tegninger utlevert av Kramp kan ikke benyttes til annet enn formålet med utleveringen. Dokumentasjonen forblir Kramp sin eiendom og kan ikke kopieres, reproduseres eller utleveres til tredjepart.


7. Ansvarsfrihet
7.1 All rådgivning fra Kramp sin side er kun av veiledende art, og kan derfor ikke påføre Kramp et rådgivningsansvar.
7.2 Hvis komponenter levert av Kramp skal implementeres i kjøperens eller tredjemanns produkter, og det viser seg at komponentene ikke fungerer tilfredsstillende i disse produkter, er dette kjøpers ansvar såfremt de innkjøpte komponenter tilfredsstiller de oppgitte spesifikasjoner.


8. Retur av varer
8.1 Forespørsel om retur skal registreres på www.kramp.com under "Min konto"
8.2 Det tilkommer et returgebyr på kr 100 på alle returer.

8.3 Retur av varer kan skje inntil 60 dager regnet fra fakturadato. Det tas ikke retur på varer hvor veiledende salgspris er mindre enn kr. 200,-.
8.4 Varene skal være uskadet og i original emballasje uten noen form for merking.
8.5 Med returen skal følge opplysninger om fakturanummer / pakkseddelnummer, returvarenummer samt hvem hos Kramp det er avtalt retur med.
8.6 Returfrakt bæres av kjøper. Godkjente returer mottatt innen 30 dager fra fakturadato belastes 20% returomkostninger. Godkjente returer eldre enn 30 dager fra fakturadato belastes 40% returomkostninger. Returer eldre enn 60 dager fra fakturadato tas ikke i retur, ref pkt 8.3. Nødvendige test-,rengjøring- og forringelseskostnader belastes etter regning.
8.7 Ved kreditering av retur som skyldes feil fra Kramp sin side belastes ikke returomkostninger eller returfrakt.                        
8.8 Spesielt framskaffede varer (skaffevarer) samt spesielt produserte varer tas ikke i retur.


9. Ansvar for mangler
9.1 Kjøper skal kontrollere og undersøke leveransen straks etter mottak. Er det synlige skader på leveransen skal Kramp meddeles om dette senest dagen etter at leveransen ble mottatt.
Reklamasjoner på mangler av enhver art skal meddeles Kramp senest 8 dager etter levering.
9.2 Hvis det er mangler ved en leveranse, kan Kramp etter eget valg enten velge å kreditere leveransen eller foreta ny leveranse. Kjøper har kun krav på å motta ny leveranse såfremt kjøpers rett etter kjøpsloven ikke kan fravikes.

9.3 Kreditering eller ny leveranse i.h.t. pkt. 9.2 kan først skje etter at kjøper har returnert leveransen og at den er mottatt av Kramp. Kramp velger returmåte. Returomkostninger betales av Kramp.
9.4 Utover forannevnte kan kjøper ikke reise krav av noen art mot Kramp.
9.5 Hvis reklamasjonen skyldes en feil som ikke kan tilbakeføres til Kramp, har Kramp krav på å bli godtgjort for tap av enhver art som er påført Kramp som følge av reklamasjonen.
9.6 Kramp er ikke ansvarlig for mangler som skyldes feilaktig bruk, håndtering og oppbevaring fra kjøpers side. Kramp sitt ansvar omfatter kun mangler som framkommer under normal og hensiktsmessig bruk og oppbevaring av varen.
9.7 Kramp er ikke ansvarlig for driftstap, avansetap, tidstap, tapt arbeidsfortjeneste eller annet indirekte tap.


10. Produktansvar
10.1 Med unntak av de tilfeller hvor skade og ansvar er omfattet av bestemmelser i gjeldende lov om produktansvar, gjelder følgende bestemmelser om Kramp sitt ansvar for skade forårsaket av en defekt leveranse.
10.2 Kramp er ikke ansvarlig for skade på fast eiendom eller løsøre, som intreffer, mens den leverte vare er i kjøpers besittelse. Kramp er heller ikke ansvarlig for skade på produkter som er produsert av kjøper, eller hvor det inngår produkter levert av kjøper.
10.3 Kramp er ikke ansvarlig for indirekte tap, herunder driftstap, tidstap og tapt arbeidsfortjeneste.
10.4 I den utstrekning Kramp måtte bli pålagt produktansvar overfor tredjemann, er kjøper forpliktet til å holde Kramp skadeløs i samme omfang, som Kramp sitt ansvar er begrenset etter de foregående punkter. I tillegg skal kjøper holde Kramp skadesløs for personskade såfremt personskaden ikke skyldes feil eller forsømmelse fra Kramp sin side.
10.5 De ovenfor anførte begrensninger i Kramp sitt ansvar gjelder ikke hvis Kramp har gjort seg skyldig i grov uaktsomhet.
10.6 Hvis tredjemann fremsetter krav mot en av partene om erstatningsansvar i henhold til dette punkt, skal den andre part straks underrettes skriftlig om dette.
10.7 Kjøper er forpliktet til å la seg saksøke ved den domstol eller voldgiftsrett, som behandler erstatningskravet reist mot Kramp på grunnlag av en skade, hvor det påstås at denne er forårsaket av leveranse foretatt av Kramp.


11 Force Majeure
11.1 En part er ikke ansvarlig for manglende oppfyllelse av partens forpliktelser, som skyldes force majeure, herunder krig, terror, borgerlige uroligheter, inngrep fra regjering eller lokale myndigheter, overenskomststridige streiker, import- eller eksportforbud, naturkatastrofer eller andre årsaker utenfor partens kontroll, og som er egnet til å hindre oppfyllelsen.
11.2 Er en part i mer enn 6 måneder forhindret i å oppfylle sine forpliktelser, jfr. Pkt. 11.1, har hver av partene rett til helt eller delvis å heve avtaler for leveranser som skulle ha funnet sted i det gjeldende tidsrom.
11.3 Den part, som vil påberope seg rett i henhold til ovenstående, skal uoppfordret gi den andre part skriftlig meddelelse om dette.


12. Ansvarsfraskrivelse
12.1 Ovennevnte punkter inneholder bestemmelser hvor Kramp fraskriver seg et ansvar. Kjøper bør selv tegne forsikring i det omfang kjøper ønsker å sikre seg mot slike tap, eller kjøper må inkludere risikoen for tap i sin avanse.


13 Lovvalg og verneting
13.1 Kjøpet er regulert av norsk rett. Med unntak av forhold nevnt i pkt. 10.7, er Oslo tingrett rette verneting for eventuell behandling i tingrett.


14 Endringer og oppdateringer av salgs- og leveringsbestemmelser                                                                                                                     
14.1
Kramp forbeholder seg retten til når som helst endre eller oppdatere salgs- og leveringsbestemmelser uten å måtte varsle om dette.