Warunki i postanowienia

Ogólne warunki i zasady dostaw firmy Kramp Spółka z o.o.

Paragraf 1. Stosowanie ogólnych warunków i zasad dostaw

1.1 Niniejsze ogólne warunki i zasady dostaw mają zastosowanie do wszystkich wydawanych kosztorysów i ofert oraz umów zawieranych (także elektronicznie) pomiędzy firmą Kramp Spółka z o.o. z siedzibą w Modle Królewskiej , ul. Skandynawska 1, 62-571 Stare Miasto, Polska (dalej określaną jako „Kramp”), jako sprzedawcą lub dostawcą a innym podmiotem jako nabywcą (dalej określanym jako „Klient”), które odnoszą się do sprzedaży i dostawy artykułów i powiązanych usług (które to artykuły i usługi będą dalej określane jako „produkty”) na rzecz Klienta przez firmę Kramp.

1.2 Wszelkie warunki lub zasady dostaw odbiegające od niniejszych ogólnych warunków i zasad dostaw obowiązują wyłącznie w czasie i w zakresie, w jakim firma Kramp wyraźnie ustaliła je z Klientem w formie pisemnej umowy, i nawet wtedy obowiązują wyłącznie w odniesieniu do umowy zawierającej wymienione warunki. W pozostałych przypadkach niniejsze ogólne warunki i zasady dostaw zachowują ważność.

1.3 Po zawarciu umowy pomiędzy Klientem a firmą Kramp na mocy niniejszych ogólnych warunków i zasad dostaw lub jeśli Klient je zna lub istnieje uzasadnione przypuszczenie, że klient je zna, niniejsze warunki będą obowiązywać także w odniesieniu do każdej kolejnej umowy zawartej z firmą Kramp, nawet jeśli podczas zawierania kolejnej umowy nie było wyraźnego odniesienia do niniejszych warunków lub zasad dostaw, ani oświadczenia, w którym niniejsze warunki zostałyby wyraźnie uznane za obowiązujące.

1.4 Firma Kramp niniejszym wyraźnie wyklucza stosowanie wszelkich ogólnych warunków i zasad dostaw przywołanych przez Klienta.

Paragraf 2. Oferty/zawieranie umów 

2.1 Wszystkie oferty składane przez firmę Kramp podlegają prawu wycofania i mogą zostać odwołane w dowolnym momencie, nawet jeśli określono w nich termin przyjęcia. 

2.2 W przypadku oferty skierowanej przez firmę Kramp do Klienta będącego przedsiębiorcą oferta może być skutecznie odwołana, gdy oświadczenie o jej odwołaniu dotrze do Klienta przed wysłaniem do Kramp oświadczenia Klienta o przyjęciu oferty. W przypadku, gdy w ofercie skierowanej do Klienta będącego przedsiębiorcą zastrzeżono brak możliwości odwołania oferty lub określony został termin przyjęcia. 

2.3 Oferty mogą być przyjmowane wyłącznie w formie pisemnej. Mimo wszystko firma Kramp zastrzega sobie prawo do uwzględnienia przyjęcia przez Klienta wyrażonej oferty w inny sposób z takim samym skutkiem jak w przypadku potwierdzenia w formie pisemnej.

2.4 Każda oferta, niezależnie od tego, czy została złożona ustnie czy w formie pisemnej, wygasa automatycznie, jeśli nie zostanie przyjęta przez Klienta w ciągu dziesięciu dni roboczych w formie pisemnej, chyba że firma Kramp zdecyduje inaczej.

2.5 Projekty, zdjęcia, rysunki, obliczenia, wymiary, pojemności, masy, osiągi, modele i inne informacje przekazane przez firmę Kramp, niezależnie od tego, czy zostały zawarte w katalogach, broszurach, reklamach, witrynach internetowych itp., są tak precyzyjne, jak to możliwe, aczkolwiek Klient zobowiązuje się nie polegać całkowicie na ich poprawności i kompletności, chyba że zostanie to uzgodnione w formie pisemnej.

Paragraf 3. Ceny

3.1 Wszystkie ceny podawane przez firmę Kramp nie zawierają podatku VAT oraz innych kosztów i opłat (w tym opłat za transport), o ile nie zawarto innych uzgodnień w formie pisemnej.

3.2 Ceny firmy Kramp i inne opłaty są ustalane na podstawie kursów wymiany, kosztów materiałów, opłat za transport i kosztów pracy obowiązujących w chwili złożenia oferty. Jeśli firma Kramp poniesie dodatkowe koszty po złożeniu oferty lub po zawarciu umowy w wyniku wzrostu kosztów materiałów, opłat za transport, kosztów pracy, ceł importowych i/lub eksportowych i/lub jakichkolwiek opłat, albo koszty spowodowane zmianami kursu wymiany, ma prawo do obciążenia Klienta wymienionymi dodatkowymi kosztami.

Paragraf 4. Transport, czas dostawy, procedura zwrotu, pakowanie skrzyń dostawczych

4.1 Jeśli nie uzgodniono inaczej, firma Kramp organizuje transport wszelkich zamówionych produktów na adres dostawy.

4.2 „Czas dostawy” jest rozumiany jako wskazany przez firmę Kramp okres, w którym produkty mogą zostać dostarczone. Firma Kramp podaje ten czas według swojej najlepszej wiedzy na podstawie informacji i okoliczności znanych firmie Kramp w danej chwili. Firma Kramp dołoży starań, aby dostarczyć produkty w podanym czasie dostawy.

4.3 Podane i/lub uzgodnione czasy dostawy nie stanowią terminów ostatecznych, chyba że zostało to wyraźnie uzgodnione w formie pisemnej. Dlatego jeżeli dostawa nie zostanie zrealizowana w terminie, Klient jest zobowiązany do wysłania do firmy Kramp pisemnego powiadomienia o opóźnieniu ze wskazaniem rozsądnego terminu ostatecznego, uwzględniając, że okres mniej niż dziesięciu dni roboczych nie może w żadnym przypadku stanowić rozsądnego terminu ostatecznego.

4.4 Opóźnienie dostawy nie uprawnia Klienta do zadośćuczynienia za stratę lub koszty, ani do odmowy przyjęcia zamówionych produktów lub do rozwiązania umowy.

4.5 Jeśli okoliczności uległy zmianie w stosunku do stanu znanego firmie Kramp w chwili ustalania czasu dostawy, firma Kramp ma prawo do wydłużenia czasu dostawy do czasu potrzebnego, aby dostarczyć produkty.

4.6 Firma Kramp zastrzega sobie prawo do dostarczania zamówień w partiach, przy czym warunki płatności ujęte w Paragrafie 6 poniżej będą miały zastosowanie także do każdej dostawy częściowej.

4.7 Jeśli nie uzgodniono inaczej, dostawa zostanie zrealizowana na adres siedziby Klienta.

4.8 Jeżeli nie uzgodniono inaczej produkty uznawane są za dostarczone w momencie wydania ich spedytorowi lub przewoźnikowi, gdy spedytor lub firma przewozowa dostarcza je na adres dostawy na zlecenie firmy Kramp. W przypadku organizacji transportu przez Klienta produkty są uznawane za dostarczone w chwili, gdy firma Kramp przekazuje je firmie przewozowej. 

4.9 Jeśli zamówione produkty zostaną dostarczone pod nieobecność przedstawiciela Klienta uprawnionego do przyjęcia dostawy produktów i jeśli pod adresem dostawy nie ma zabezpieczonej, zamykanej przestrzeni, w której firma przewozowa mogłaby zostawić produkty, oświadczenie firmy przewozowej o dostarczeniu produktów bez uchybień jest uznawane za wystarczający i kompletny dowód dostarczenia produktów bez uchybień.

4.10 Firma Kramp nie zwraca pieniędzy i nie przyjmuje produktów zwracanych przez Klienta, chyba że firma Kramp wyrazi na to zgodę z wyprzedzeniem, a przesyłka zostanie wysłana w sposób zgodny z warunkami firmy Kramp. W przypadku wysłania zwrotu bez pozwolenia Klient jest zobowiązany do pokrycia wszelkich kosztów transportu i przechowywania.

4.11 Wszelkie plastikowe skrzynie dostawcze wielokrotnego użytku oznaczone logo firmy Kramp, które firma Kramp udostępnia Klientowi dla potrzeb transportu sprzedanych produktów do Klienta, pozostają przez cały czas własnością firmy Kramp i Klient jest zobowiązany do niezwłocznego zwrócenia ich firmie Kramp.

Paragraf 5. Przekazanie ryzyka

5.1 Od momentu dostarczenia Klient ponosi ryzyko związane z dostarczonymi produktami. Od momentu dostarczenia Klient przejmuje odpowiedzialność za zgubienie, uszkodzenie lub inne zmniejszenie wartości dostarczonych produktów.

5.2 W sytuacji, gdy Klient podejmuje się zorganizowania transportu, ponosi on odpowiedzialność za zgubienie, uszkodzenie lub inne zmniejszenie wartości dostarczonych produktów, w tym w związku z przechowywaniem, załadunkiem, transportem i wyładunkiem, od momentu przekazania przez firmę Kramp towarów firmie przewozowej.

Paragraf 6. Faktury, płatność, wymagalność i zabezpieczenie

6.1 Jeśli nie uzgodniono inaczej, Klient przyjmuje do wiadomości, że zamiast wysyłać oryginały faktur w wersji papierowej pocztą, firma Kramp będzie wyśle Klientowi wyłącznie faktury w formacie elektronicznym pocztą e-mail.

6.2 Płatność musi zostać zrealizowana w ciągu trzydziestu dni od daty wystawienia faktury w walucie wskazanej na fakturze, chyba że uzgodnione zostały inne warunki płatności.

6.3  Łączna kwota należna firmie Kramp od Klienta staje się wymagalna natychmiast, gdy:

a) upłynął termin płatności;

b) złożono wniosek o upadłość

c) Klient stał się niewypłacalny wskutek okoliczności, za które ponosi odpowiedzialność lub zabezpieczenie wierzytelności uległo znacznemu zmniejszeniu (art.458 kodeksu cywilnego);

d) Klient umarł lub ogłoszono rozwiązanie lub likwidację;

e) został złożony przez Klienta lub w jego imieniu wniosek o otwarcie postepowania układowego ; Klient został objęty zarządem przymusowym.

6.4 W przypadku przekroczenia warunków płatności na mocy prawa natychmiast uznaje się, że Klient naruszył zobowiązania i naliczane są odsetki ustawowe. Firma Kramp w przypadku naliczenia odsetek na zasadach określonych przepisami art. 7 i 8 ustawy z dnia 8.03.2013 roku o terminach zapłaty w transakcjach handlowych przysługiwać będzie zgodnie z art.10 tej ustawy rekompensata za koszty odzyskania należności w kwocie nie mniej niż 40 EUR przeliczonych na złote według średniego kursu euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym świadczenie pieniężne stało się wymagalne.

6.5 Klient nie jest uprawniony do odliczenia od kwoty należnej firmie Kramp wymagalnego lub niewymagalnego roszczenia wzajemnego zgłoszonego przez Klienta wobec firmy Kramp, chyba że firma Kramp jest w stanie upadłości.

6.6Jeśli Klient zalega z płatnością, zobowiązany jest do pokrycia wszystkich kosztów związanych z windykacją należności. 

6.7Jeśli Klient nie wywiązał się z jakiegokolwiek zobowiązania względem firmy Kramp wynikającego z umowy lub jeśli firma Kramp ma uzasadnione przypuszczenie, że Klient utraci zdolność do wywiązania się z wymienionych zobowiązań, firma Kramp ma prawo do podjęcia według własnego uznania następujących czynności, nie ponosząc odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody:

a) zażądanie płatności zaliczkowej, odpowiedniego zabezpieczenia płatności lub natychmiastowego uiszczenia przy dostawie płatności z tytułu wszystkich bieżących i przyszłych umów;

b)   wstrzymanie dostaw (a także przygotowywania i przetwarzania produktów przeznaczonych do dostarczenia) bez uszczerbku dla prawa firmy Kramp do zażądania jednoczesnego lub późniejszego zabezpieczenia płatności;

c)   odstąpienie umowy w całości lub w części, w jakiej nie została jeszcze wykonana, ze skutkiem natychmiastowym po uprzednim bezskutecznym upływie dodatkowego terminu wyznaczonego Klientowi na wykonanie swoich zobowiązań. 

6.8 Niezależnie od ustalonych warunków płatności, na żądanie firmy Kramp Klient jest zobowiązany do udzielenia zabezpieczenia, które firma Kramp uzna za wystarczające do zaspokojenia finansowych zobowiązań Klienta względem firmy Kramp. Jeśli Klient nie spełni żądania w wyznaczonym terminie, firma Kramp uprawniona będzie do rozwiązania umowy oraz żądania od Klienta odszkodowania.

Paragraf 7. Reklamacje

7.1 Klient jest zobowiązany do sprawdzenia towarów niezwłocznie po dostarczeniu ich oraz do poinformowania firmy Kramp o widocznych wadach w formie pisemnej najpóźniej do 24 godzin. Firma Kramp nie ponosi odpowiedzialności za wady zgłoszone po tym terminie i w takim przypadku nie jest zobowiązana do naprawy lub wymiany dostarczonych towarów, a Klient nie ma prawa do zwrócenia towaru do firmy Kramp.

7.2 Klient jest ogólnie zobowiązany do sprawdzenia towarów pod kątem wad innych niż wymienione w niniejszym paragrafie w ustępie 7.1. Jeśli po dokonaniu sprawdzenia Klient nadal uznaje towar za wadliwy lub jeśli Klient wie o istnieniu wady, jest on zobowiązany do niezwłocznego poinformowania o tym firmy Kramp w formie pisemnej w nieprzekraczalnym terminie ośmiu dni od czasu, w którym Klient dowiedział się lub powinien był dowiedzieć się o wadzie, podając wystarczająco szczegółowy opis rodzaju i zakresu wady. Jeśli reklamacja została zgłoszona w terminie, Klient jest zobowiązany do umożliwienia firmie Kramp skontrolowania przedmiotowego towaru. W przeciwnym razie reklamacja nie zostanie uwzględniona.

7.3 Jeśli firma Kramp uzna reklamację za uzasadnioną, poinformuje Klienta o terminie niezbędnym do dokonania napraw, które uzna za konieczne, lub wymiany odrzuconego towaru na inny towar w zależności od decyzji firmy Kramp.

7.4 Reklamacje towaru, które zostały złożone w terminie, nie zostaną uwzględnione, a towary nie będą mogły zostać zwrócone, jeśli zaistnieją podstawy do stwierdzenia, że towary były modyfikowane lub naprawiane bez pozwolenia firmy Kramp, chyba że nastąpiło to za zgodą firmy Kramp.

7.5 Jeśli reklamacja zostanie złożona po terminie lub będzie nieuzasadniona, dostawa zostanie uznana za zrealizowaną zgodnie z umową, a firma Kramp będzie uprawniona do obciążenia Klienta kosztami poniesionymi w związku z reklamacją. Złożenie reklamacji nie uprawnia Klienta do zawieszenia płatności i nie zwalnia go z obowiązków płatniczych względem firmy Kramp. Klient jest zobowiązany do przekazania reklamacji odnośnie kwoty faktury firmie Kramp w formie pisemnej niezwłocznie, ale nie później niż w ciągu tygodnia od daty płatności.

Paragraf 8. Gwarancja

8.1 Zobowiązania gwarancyjne firmy Kramp dotyczące napraw lub zapobiegania wadom towarów dostarczanych przez firmę Kramp nie wykraczają poza zobowiązania gwarancyjne podejmowane względem firmy Kramp przez dostawców firmy Kramp.

8.2 Tylko wady, które były obecne, ale nie były widoczne w chwili dostarczenia, a które zostaną ujawnione w ciągu trzech miesięcy od chwili dostarczenia, będą usuwane przez firmę Kramp poprzez wymianę towarów lub w inny sposób, w zależności od decyzji firmy Kramp.

8.3 Zobowiązane ujęte w ustępie 8.2 dotyczy wyłącznie wad, które nie zostały ujawnione, pomimo odpowiedniego sprawdzenia, w chwili dostarczenia i które ujawniły się w normalnych warunkach użytkowania i przy prawidłowym użytkowaniu produktu. Nie obejmuje ono wad spowodowanych lub związanych z nieprawidłową lub niedostateczną konserwacją albo naprawami wykonanymi przez lub w imieniu Klienta, ani wad będących wynikiem normalnego zużycia. Ponadto nie jest udzielana żadna gwarancja na towary, które nie były nowe w chwili dostarczenia.

8.4 Klient może powołać się na prawa wynikające z par. 8.1 i 8.2 wyłącznie jeżeli:

- poinformuje firmę Kramp o stwierdzonych wadach zgodnie z Paragrafem 7;

- przedstawi informacje uwiarygadniające występowanie wady;

- zapewni firmie Kramp pełną współpracę umożliwiającą firmie Kramp usunięcie wady w rozsądnym terminie.

8.5 Klient jest zobowiązany zwrócić wszystkie wadliwe części firmie Kramp na koszt Kramp w celu naprawy lub wymiany, chyba że rodzaj wady wymaga przeprowadzenia naprawy na miejscu. 

8.6 Wadliwe towary, które zostaną wymienione przez firmę Kramp na mocy niniejszego paragrafu, staną się na mocy prawa własnością firmy Kramp.

8.7 Twierdzenie Klienta, że firma Kramp nie wypełnia swoich zobowiązań gwarancyjnych, nie zwalnia Klienta z jego zobowiązań wynikających z umowy z firmą Kramp.

8.8 Klient nie jest uprawniony do przeniesienia swoich praw wynikających z niniejszego paragrafu.

Paragraf 9. Odpowiedzialność

9.1 Przy uwzględnieniu postanowień zawartych w innych zapisach niniejszych warunków i zasad dostaw firma Kramp w żadnym wypadku nie odpowiada za szkody spowodowane nieprawidłowym użytkowaniem dostarczonych towarów ani używaniem towarów niezgodnie z ich przeznaczeniem.

9.2 Z wyłączeniem zobowiązań do przestrzegania gwarancji, zgodnie z postanowieniami zawartymi w pkt. 8.1 i 8.2, oraz wyłączeniem wszelkich zobowiązań ustawowych oraz z wyłączeniem odpowiedzialności, która została wyraźnie przyjęta przez firmę Kramp w formie pisemnej, firma Kramp wyklucza wszelką odpowiedzialność (w tym jakiekolwiek zadośćuczynienie za straty bezpośrednie, pośrednie lub wynikowe, utratę zysków i straty wynikające z popełnienia czynów niedozwolonych), chyba że szkoda powstała z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa firmy Kramp. W każdym przypadku odpowiedzialność firmy Kramp ograniczona jest do wysokości kwoty netto faktury wystawionej przez Kramp na podstawie przedmiotowej dostawy na rzecz Klienta, niezależnie od tego, czy sprawa dotyczy szkody bezpośredniej, uszkodzenia ciała, straty spowodowanej opóźnieniami czy straty z innego tytułu.

9.3 Firma Kramp nie ponosi odpowiedzialności za porady, informacje, zalecenia itd., które zostały udzielone słownie lub w formie pisemnej.

9.4 Klient przejmuje od firmy Kramp odpowiedzialność z tytułu roszczeń innych podmiotów za szkody spowodowane przez produkt, który firma Kramp dostarczyła Klientowi. Klient jest zobowiązany do zawarcia umowy ubezpieczenia w zakresie potrzebnym do przejęcia odpowiedzialności określonej w niniejszym paragrafie, aby zapewnić pokrycie tego rodzaju odpowiedzialności.

9.5 Klient przejmuje od firmy Kramp odpowiedzialność z tytułu roszczeń innych podmiotów dotyczących wykorzystania projektów, zdjęć, rysunków, obliczeń, wymiarów, pojemności, mas, osiągów, modeli i innych danych przez lub w imieniu Klienta.

9.6 Postanowienia zawarte w par. 9.1 do 9.5 mogą być przywoływane w odpowiednich przypadkach przez pracowników firmy Kramp. 

Paragraf 10. Zastrzeżenie prawa własności 

10.1 Wszelkie produkty już dostarczone lub przygotowane do dostarczenia na podstawie umów pomiędzy firmą Kramp a Klientem pozostają wyłączną własnością firmy Kramp do momentu zapłaty ceny oraz zaspokojenia roszczeń, które firma Kramp ma i będzie mieć w stosunku do Klienta w związku z tymi dostawami.

10.2 Do momentu przekazania tytułu do produktów Klientowi nie jest on uprawniony do przenoszenia prawa własności ani do obciążania ich (w tym zastawiania lub obciążania hipoteką, albo udzielania innych praw podmiotom trzecim podmiotom lub na ich rzecz). Klient zobowiązuje się do współpracy z firmą Kramp na jej pierwsze żądanie ustanowienia prawa zastawu dla roszczeń, które Klient ma lub będzie miał z tytułu odsprzedaży produktów dostarczonych przez firmę Kramp swoim klientom.

10.3 Klient jest zobowiązany do przechowywania produktów dostarczonych Klientowi przez firmę Kramp z zachowaniem tytułu z należytą starannością, zapewniając możliwość zidentyfikowania ich jako własności firmy Kramp i przechowując je w miejscu, gdzie będą oddzielone od innych przedmiotów.

10.4 Firma Kramp zastrzega sobie prawo do odzyskania produktów, które dostarczyła Klientowi z zachowaniem tytułu, oraz tych, które wciąż znajdują się na terenie Klienta, jeśli Klient naruszył zobowiązania dotyczące płatności, jeśli występuje jedna z przesłanek wymienionych w par. 6.2 lub jeśli istnieje ryzyko niewypłacalności Klienta . Klient jest zobowiązany we wskazanej chwili udzielić firmie Kramp dostępu do swoich obiektów i/lub budynków w celu skontrolowania produktów i/lub umożliwienia firmie Kramp skorzystania ze swoich praw.

10.5 Postanowienia zawarte w par. 10.1 do 10.4 nie powodują ograniczenia innych roszczeń przysługujących firmie Kramp.

Paragraf 11. Prawa własności intelektualnej

11.1 Jeśli nie uzgodniono inaczej w formie pisemnej, firma Kramp zachowuje prawa autorskie i wszelkie prawa do własności intelektualnej do ofert, przesłanych projektów, zdjęć, rysunków, prototypów, oprogramowania itd., które wydaje.

11.1 Prawa do informacji wymienionych w par. 11.1 pozostają własnością firmy Kramp niezależnie od tego, czy Klient został obciążony za ich produkcję. Informacji tych nie wolno kopiować, wykorzystywać ani udostępniać podmiotom trzecim bez wcześniejszej wyraźnej zgody firmy Kramp w formie pisemnej. 

Paragraf 12. Siła wyższa

12.1 W przypadku działania siły wyższej firma Kramp zastrzega sobie prawo do rozwiązania zawartej umowy lub odroczenia czasu dostawy do momentu zakończenia sytuacji działania siły wyższej, przy czym Klientowi nie przysługuje z tego tytułu żadne zadośćuczynienie od firmy Kramp.

12.2 W przypadku działania siły wyższej Klient jest uprawniony do rozwiązania umowy wyłącznie po upływie okresu sześciu miesięcy, a nawet wtedy dotyczy to wyłącznie części umowy, która nie została zrealizowana.

12.3 Działanie siły wyższej po stronie firmy Kramp obejmuje między innymi każdy przypadek, w którym po zawarciu umowy firmie Kramp zostanie całkowicie i/lub tymczasowo uniemożliwione wypełnienie zobowiązań wynikających z umowy lub wykonanie potrzebnych przygotowań, na przykład w wyniku pożaru, uszkodzenia przez wodę, powodzi, strajku pracowników, okupacji fabryki, ograniczeń importowych lub eksportowych, działań rządowych, odcięć zasilania, opóźnień dostawców firmy Kramp, a także opóźnień przewozowych lub utrudnień w transporcie oraz, dodatkowo, wszystkich innych przyczyn, które nie zostały zawinione przez firmę Kramp lub za które firma Kramp nie ponosi ryzyka.

12.4 Firma Kramp jest zobowiązania do jak najwcześniejszego poinformowania Klienta o zaistnieniu działania siły wyższej.

Paragraf 13. Komunikacja

13.1 Jeśli nie wskazano inaczej, wszelkie ustalenia dotyczące wykonywania umowy dokonywane być musza się w formie pisemnej. W niniejszych warunkach i postanowieniach wyrażenie „w formie pisemnej” obejmuje także wykorzystanie poczty e-mail.

13.2 Klient jest zobowiązany do wysyłania wszelkich żądań dotyczących wykonania umowy i powiadomień o opóźnieniach przesyłką poleconą, w której musi być wyraźnie wskazane, co i w jakim okresie czasu jest wymagane. To samo dotyczy wyznaczenia innego terminu ostatecznego i żądań dotyczących rozwiązania umowy. Każde żądanie rozwiązania umowy musi wyraźnie wskazywać podstawy, na których jest oparte.

Paragraf 14. Spory

14.1 Umowa z Klientem podlega w zakresie nie uregulowanym powyżej podlega obowiązującym przepisom prawa polskiego. W odniesieniu do zawieranych umów wyłączonej jest stosowanie Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów (CISG). 

14.2 Wszelkie spory mogą być rozstrzygane wyłącznie przez sąd powszechny miejscowo właściwy dla siedziby Kramp Sp. z o.o.