Kramp Oy Myynti- ja toimitusehdot

Kramp Oy:n yleiset toimitusehdot

1. Soveltamisala
Näitä yleisiä toimitusehtoja sovelletaan Kramp Oy:n (”myyjä”) ja siltä tuotteita ostavan toisen yrityksen (”ostaja”) välisessä kaupankäynnissä, elleivät myyjä ja ostaja erikseen kirjallisesti toisin sovi. Näitä yleisiä toimitusehtoja ei sovelleta kuluttajakauppaan. 

Ilmaisut ”kirjallisesti” tai ”kirjallinen” tarkoittavat näissä ehdoissa osapuolten allekirjoittamaa asiakirjaa, kirjeellä, faksilla, sähköpostilla tai muulla osapuolten sopimalla tai yleisesti käyttämällä tavalla tehtyä sopimusta / ilmoitusta.

2. Myyjän tarjous
Mikäli myyjä antaa ostajalle kirjallisen tarjouksen, se on voimassa neljäntoista (14) päivän ajan tarjouksen päiväyksestä, ellei tarjouksessa ole muuta ilmoitettu.Tarjouksessa mainittu hinta on tarjouksen päiväyksen valuuttakurssien mukainen.

3. Kaupan syntyminen
Sopimus myyjän ja ostajan välillä syntyy, kun ostaja on tehnyt tilauksen, jonka tilauksen myyjä vahvistaa hyväksyvänsä tai jonka tilauksen perusteella myyjä ryhtyy tuotteen toimittamiseen ostajalle.

4. Hinnat
Tuotteen hinta määräytyy tuotteen tilauspäivänä voimassaolevan myyjän hinnaston mukaisesti, ellei erikseen kirjallisesti toisin sovita. 

Myyjä pidättää itsellään oikeuden tuotteen hinnan tarkistukseen, mikäli valuuttakurssit, tullimaksut tai muut myyjästä riippumattomat seikat, maksut, verot tai muut julkisoikeudelliset maksut muuttuvat ennen ostajan maksusuoritusta.

Myyjän hinnaston mukaiset hinnat ovat alv 0 hintoja. Kauppahintaa lisätään arvonlisävero kulloinkin voimassaolevan verokannan mukaan.

5. Toimitusehdot
Tuotteen sovittua toimitusehtoa tulkitaan kulloinkin voimassaolevien Incoterms –ehtojen mukaisesti. Mikäli toimitusehdosta ei ole sovittu, se on Ex Works myyjän varasto.

6. Toimitusaika ja viivästys
Mikäli osapuolet eivät ole sopineet täsmällistä toimituspäivää, vaan ajanjakson, jonka kuluessa toimitus tapahtuu, tämä ajanjakso alkaa kulua sopimuksen syntymisestä. Ellei mitään toimitusaikaa ole sovittu, tapahtuu toimitus myyjän kannalta kohtuullisessa ajassa. 

Myyjän todetessa, että tuotetta ei pystytä toimittamaan sovittuun aikaan, hänen on viipymättä ilmoitettava viivästyksestä, viivästyksen syystä ja arvioidusta uudesta toimitusajasta ostajalle. Mikäli tuotteen valmistaja tai se, jolta myyjä tuotteen ostaa, on viivästynyt omassa toimituksessaan myyjälle ja myyjän toimitus ostajalle tästä syystä viivästyy, myyjä ei ole velvollinen korvaamaan ostajalle tästä mahdollisesti aiheutunutta vahinkoa. 

Mikäli tuotetta ei luovuteta tai se luovutetaan liian myöhään, ja vaikka tämä ei johtuisi ostajasta tai ostajan puolella olevasta seikasta, ostajalla ei ole kuitenkaan oikeutta vaatia toimitusta, jos olosuhteissa on tapahtunut sellainen muutos, joka olennaisesti muuttaa alkuperäisesti sovittujen suoritusvelvollisuuksien suhdetta. 

Mikäli viivästys johtuu myyjän tuottamuksellisuudesta, ostajalla on oikeus vahingonkorvaukseen kärsimästään ja toteennäyttämästään välittömästä vahingosta. 

Mikäli muuta ei osapuolten kesken ole nimenomaisesti kirjallisesti sovittu, vahingonkorvauksen määrä on kuitenkin enintään 0,5 % jokaiselta täydeltä viivästysviikolta sen toimitusosuuden arvosta, jota viivästys koskee. Kaikissa tapauksissa vahingonkorvauksen määrä voi kuitenkin olla enintään 7,5 %:a sen toimitusosuuden arvosta, jota viivästys koskee. 

Mikäli myyjä joutuu viivästyttämään toimitusta sovitusta toimitusajasta syystä, joka johtuu ostajasta tai tämän puolella olevasta seikasta, on myyjällä oikeus korvaukseen kärsimästään vahingosta kuten esi-merkiksi kurssitappioista, varastointikuluista ja tavaran vanhenemisen aiheuttamasta vahingosta.

7. Maksuehdot
Mikäli osapuolten kesken ei ole erikseen sovittu maksuehdosta, määräytyy maksuaika myyjän yleisesti noudattaman maksuehtokäytännön mukaisesti. Maksuajan laskenta alkaa varastotoimitusten osalta laskutuspäivästä ja tehdastoimituksissa toimituspäivästä. 

Ellei ostaja maksa eräpäivänä, myyjällä on oikeus sovittuun viivästyskorkoon, 16 %, tai ellei viivästyskorosta ole erikseen sovittu, korkolain mukaiseen viivästyskorkoon, minkä lisäksi myyjällä on oikeus veloittaa ostajalta perintäkulut. 

Lisäksi ellei ostaja maksa eräpäivänä, myyjällä on oikeus pidättäytyä jatkotoimituksista, kunnes erääntyneet maksut korkoineen on suoritettu tai myyjän hyväksymä vakuus niiden maksamisesta on annettu. Lisäksi myyjällä on oikeus pidättäytyä toimituksista, mikäli ostajan ilmoituksen perusteella tai muuten on ilmeistä, että ostajan suoritus tulee viivästymään oleellisesti. Tällaisesta viivästyksestä johtuvia korvausvaatimuksia ostajalla ei ole oikeus esittää.

8. Omistusoikeuden pidätys
Toimitettu tuote on myyjän omaisuutta, kunnes se on täysin maksettu, ellei omistusoikeuden pidätystä koskevista säännöistä muuta johdu.

9. Vaaranvastuu ja vakuutukset
Vaaranvastuu siirtyy ostajalle, kun tuote on sovitun mukaisesti luovutettu hänelle tai itsenäisen rahdinkuljettajan kuljetettavaksi, ellei toimitusehdosta muuta johdu. Mikäli tuotetta ei luovuteta oikeaan aikaan ja tämä johtuu ostajasta tai ostajan puolelta olevasta seikasta, vaaranvastuu siirtyy ostajalle, kun myyjä on tehnyt sen mitä häneltä sopimuksen mukaan edellytetään luovutuksen mahdollistamiseksi. 

Osapuolet huolehtivat tuotteen vakuuttamisesta vaaranvastuun siirtymisen osoittaman vastuunjaon mukaisesti. Muista mahdollisista vakuutuksista on sovittava erikseen kirjallisesti.

10. Virhe ja sen seuraamukset
Myyjä vastaa uuden tuotteen laadusta ja muista ominaisuuksista vain kauppasopimuksessa nimenomaisesti määriteltyjen ja muiden myyjän kirjallisesti antamien, nimenomaan kyseiseen kauppaan liittyvien tietojen mukaisesti. Myyjä ei vastaa käytetyn tuotteen virheistä. Ostaja vastaa tuotteen soveltuvuudesta aiottuun käyttötarkoitukseen. 

Ostajan on välittömästi ja viimeistään seitsemän (7) päivän kuluessa tuotteen vaaranvastuun siirtymisestä tarkastettava tuote huolellisesti mahdollisten virheellisyyksien toteamiseksi. Mikäli toimitetussa tuotteessa ilmenee jokin virheellisyys tai puute, on siitä tehtävä myyjälle kirjallinen virheilmoitus välittömästi ja viimeistään seitsemän (7) päivän kuluessa tuotteen vaaranvastuun siirtymisestä. 

Sikäli kuin tuotteessa on myyjän vastuulla oleva virhe, myyjällä on harkintansa mukaan oikeus joko korjata tuote tai korvata virheellinen tuote virheettömällä taikka hyvittää ostajalle virheellisen tuotteen osuus kauppahinnasta.

11. Tuotepalautukset
Tuotepalautuksista on aina sovittava etukäteen kirjallisesti myyjän kanssa (palautusohje klikkaamalla). Sopimatta palautettua tavaraa ei hyvitetä. Palautusoikeus koskee vain myyjän varastotuotteita; erityistilaustuotteet, standardimitoituksesta poikkeavat tuotteet ja erikoisvalmistetut tuotteet eivät ole palautettavissa. Palautusten tulee tapahtua kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa laskun päiväyksestä. Palautettavan tavaran pitää olla virheetöntä ja ehjänä alkuperäisessä toimituspakkauksessaan. 

Kun palautuksesta on sovittu ja palautettava tuote on palautettu myyjälle, ostajalle hyvitetään hinta, joka määräytyy tapauskohtaisesti tavaran ja sen pakkauksen kunnon perusteella.

12. Takuu
Myyjä antaa toimittamilleen uusille tuotteille niiden valmistajan takuuehtojen mukaisen takuun, mutta ei muuta takuuta. Mikäli tuotteella on valmistajan takuusta poikkeavia takuuaika- tai muita takuuehtoja, on näistä sovittava nimenomaisesti ja kirjallisesti kauppasopimuksella. 

Takuuaika alkaa tuotteen vaaranvastuun siirtymisestä ostajalle. Takuun perusteella suoritetaan veloituksetta takuuaikana todetun ja takuun piiriin kuuluvan vian korjaus normaalina työaikana myyjän osoittamassa huoltopaikassa.

13. Vastuu tavaran aiheuttamasta vahingosta (tuotevastuu)
Myyjän joutuessa tuotevastuun perusteella vastaamaan kolmannelle aiheutuneesta vahingosta tai tappiosta ostajan on hyvitettävä myyjälle tästä aiheutunut menetys, jos myyjä on jäljempänä a. – c. kohtien mukaisesti vapautettu ostajalle aiheutuvasta vastaavasta vahingosta tai tappiosta. 

Kun tuote on ostajan hallinnassa, myyjä ei vastaa sen aiheuttamasta vahingosta, jos:
a. Tuote on asennettu väärin tai sitä on käytetty/korjattu virheellisesti
taikka vastoin myyjän antamia ohjeita;
b. Vahinko kohdistuu kiinteään tai irtaimeen omaisuuteen tai on tällaisen vahingon seuraus; ja
c. Vahinko kohdistuu ostajan valmistamaan tuotteeseen tai valmistaman tuotteen sisältävään tuotteeseen.

14. Välilliset vahingot ym.
Myyjä ei ole velvollinen korvaamaan viivästyksestä tai toimituksen/tuotteen virheellisyydestä ostajalle aiheutuneita välillisiä vahinkoja kuten tuotannon tappioita, saamatta jäänyttä voittoa taikka muuta taloudellista seurannaisvahinkoa.

15. Vakuudet
Mikäli kauppasopimuksella on sovittu vakuuden asettamisesta, se on annettava ennen tavaran toimittamisen aloittamista. Myyjällä on myöhemminkin oikeus vaatia ostajalta vakuutta kauppahinnan maksamisesta, mikäli hänellä on painavia syitä olettaa, että kauppahinta tai sen osa jäisi suorittamatta.

16. Sopimuksen purkaminen
Mikäli myyjän toimitus poikkeaa olennaisesti sovitusta eikä puutetta ostajan kirjallisen huomautuksen johdosta kohtuullisessa ajassa korjata tai uutta sopimuksen mukaista tuotetta toimiteta tai jos myyjästä riippuvasta syystä toimitus viivästyy siten, että siitä aiheutuu ostajalle kohtuutonta haittaa, on ostajalla oikeus purkaa sopimus. Jos kaupan kohteena oleva tuote on valmistettu tai hankittu erityisesti ostajaa varten hänen ohjeidensa ja toivomustensa mukaisesti, eikä myyjä voi ilman huomattavaa tappiota käyttää tavaraa hyväkseen muulla tavoin, saa ostaja purkaa kaupan myyjän viivästyksen vuoksi vain, jos kaupan tarkoitus jää hänen osaltaan viivästyksen vuoksi olennaisesti saavuttamatta. 

Mikäli kauppahintaa ei makseta eräpäivänä eikä tämä johdu myyjästä, on myyjällä oikeus purkaa kauppa tai se osa kauppaa, jota koskevaa tuotetta ostaja ei ole vielä vastaanottanut, mikäli viivästys on olennainen. Myyjällä on purkuoikeus myös silloin, jos ostajan ilmoituksen perusteella tai muuten on ilmeistä, että ostajan suoritus tulee viivästymään olennaisesti. Myyjä voi lisäksi purkaa kaupan, jos ostaja ei myötävaikuta kauppaan sovitulla tai muutoin kohtuuden edellyttämällä tavalla ja myyjän asettamassa määräajassa. Myyjällä on oikeus ilman korvausvelvollisuutta purkaa sopimus, mikäli tuotteen maahantuonti tulee mahdottomaksi tai olennaisesti myyjän alun perin edellyttämää kalliimmaksi Suomea velvoittavan kansainvälisen sopimuksen tai tuontia rajoittavan säädöksen tai muun viranomaistoimen johdosta (esim. tuontikatot ja -rajoitukset tai korotetut tullit).

17. Ylivoimainen este
Seuraavia syitä pidetään ylivoimaisina esteinä niiden estäessä sopimuksen täyttämisen tai tehdessä sen kohtuuttoman hankalaksi: 

Työselkkaus tai kaikki sellaiset syyt, joihin osapuolet eivät itse voi vaikuttaa, kuten tulipalo, sota, liikekannallepano tai vastaavanlaajuiset sotilaskutsunnat, pakko-otto, takavarikko, kauppaa ja valuuttoja koskevat rajoitukset, kapina, kuljetuskaluston puute, yleinen tavaran niukkuus, energian saannin rajoitukset sekä mainituista syistä johtuvat alihankkijan toimitusvirheet ja viivästykset.

18. Erimielisyyksien ratkaiseminen
Myyjän ja ostajan väliseen kauppasopimukseen liittyvät erimielisyydet pyritään ensisijaisesti ratkaisemaan osapuolten välisin neuvotteluin. Ellei tämänkään jälkeen päästä yhteisymmärrykseen, ratkaistaan riitaisuudet ensiasteena Varsinais-Suomen käräjäoikeudessa