Használati feltételek

Minden, a jelen webáruházban megkötött megállapodásra az általános értékesítési feltételek vonatkoznak, amelyeket lentebb részletesen ismertetünk (és amelyek a weboldal egy más helyén lévő gombra kattintással letölthetőek vagy kinyomtathatóak).

Általános Szerződési Feltételek Kramp Hungary Kft.

1. pont: Az általános szerződési feltételek alkalmazási köre

1.1 A jelen általános szerződési feltételek a Kramp Hungary Kft. (6000 Kecskemét, Kisfaludy utca 8., 203 sz. iroda, Magyarország) (a továbbiakban a „Kramp”) mint eladó és valamely harmadik fél mint vevő vagy megrendelő (a továbbiakban a „Megrendelő”) között létrejött szerződésekre és kiállított ajánlatokra vonatkozik, amelyek tárgya bizonyos leszállítandók és kapcsolódó szolgáltatások (a továbbiakban együttesen „Termékek”) Kramp által a Megrendelőnek történő eladása és szállítása.

1.2 A jelen általános szerződési feltételektől eltérő feltétel vagy rendelkezés csak abban az esetben alkalmazható, ha és amennyiben a Kramp az adott feltételben vagy rendelkezésben a Megrendelővel kifejezetten, külön szerződéses megállapodásban írásban megállapodott, és ebben az esetben is kizárólag az az azt tartalmazó külön szerződésre vonatkozik. Az előbbiektől eltekintve a Megrendelővel esetlegesen a jövőben fennálló bármilyen kapcsolatra a jelen általános szerződési feltételek érvényesek.

1.3 Akkortól, hogy a Megrendelő a Kramppal a jelen általános szerződési feltételek alapján szerződést kötött, vagy abban az esetben, ha a Megrendelő a jelen általános szerződési feltételekről tudomással bír vagy ésszerű feltételezés alapján a jelen általános szerződési feltételeket ismernie kell, a jelen általános szerződési feltételeket a Kramppal létesített bármilyen későbbi szerződésre is alkalmazni kell még abban az esetben is, ha a felek a jelen általános szerződési feltételekre a későbbi szerződés megkötésének időpontjában kifejezetten nem hivatkoztak és a későbbi szerződés nem tartalmaz olyan nyilatkozatot, mely kifejezetten kimondaná a jelen általános szerződési feltételek alkalmazhatóságát.

1.4 A Megrendelő ezennel tudomásul veszi, hogy a Kramp kifejezetten kizárja a Megrendelő által hivatkozott bármilyen általános szerződési feltétel alkalmazását. Amennyiben a Megrendelő saját általános szerződési feltételeire hivatkozik, azok helyébe a jelen általános szerződési feltételek lépnek, és a Megrendelő általános szerződési feltételeinek egyik rendelkezése sem alkalmazható (különösen a jelen általános szerződési feltételek alapján teljesített szállításokra).

2. pont: Ajánlattétel, szerződéskötés

2.1 A Megrendelő ajánlatot írásban vagy a Kramp által üzemeltetett olyan web alapú platformon keresztül tehet, amelyen megrendelést lehet leadni és elfogadni. Ettől függetlenül a Kramp jogosult a Megrendelőtől bármilyen formában ajánlatot elfogadni úgy, mintha a megrendelésre írásban került volna sor.

2.2 Amennyiben a Megrendelő az ajánlat érvényességét a Kramp honlapján megjelölt kapcsolattartójának küldött e-mailben vagy írásos levélben nem korlátozza, a Megrendelő ajánlatát a Kramp saját belátása szerint mérlegelve négy héten belül írásban vagy az általa üzemeltetett web alapú platformon keresztül fogadhatja el úgy, hogy a megrendelésről visszaigazolást küld vagy a megrendelt Termékeket feltétel nélkül szállítja. A teljesítéssel kapcsolatban felmerülő további megállapodásokat, változtatásokat és feltételeket a Krampnak mindig írásban kell visszaigazolnia.

2.3 Ha a Megrendelő a web alapú platformon keresztül ad le megrendelést, a jelen általános szerződési feltételeket a web alapú platformon feltüntetett megfelelő szövegrész kipipálásával fogadja el. Eltérő esetben a Megrendelő köteles a jelen általános szerződési feltételeket aláírva a Krampnak átadni.

2.4 A Kramp és a Megrendelő között a szerződés a jelen általános szerződési feltételek szerint akkor tekintendő létrejöttnek, amikor a Kramp a Megrendelő által neki benyújtott ajánlatot a 2.2 pont szerinti módon kifejezetten elfogadja.

2.5 A Kramp által rendelkezésre bocsátott formatervek, képek, tervrajzok, számítások, méretek, kapacitás, súlyadatok, teljesítmény, modellek és bármilyen egyéb információ – függetlenül attól, hogy katalógusában, brosúrájában, hirdetésében vagy honlapján szerepel – a lehető legpontosabb(ak), azonban a Megrendelő azok pontosságára és teljeskörűségére nem hagyatkozhat teljes mértékben kivéve, ha a felek írásban erről kifejezetten megállapodnak. Ezek az információk önmagukban nem minősülnek a felek által a szállítandó Termékekkel kapcsolatban megállapodott tulajdonságnak és nem szavatolják a Kramp által szállítandó termékek tulajdonságait vagy élettartamát. Továbbá ezen információk nem szolgálhatnak alapul a Kramppal szemben kártérítési igények benyújtásához.

3. pont: Árak

3.1 A Kramp által megadott valamennyi ár nettó ár, amely a felek eltérő írásos megállapodása hiányában az ÁFA-t, egyéb költségeket és külön díjakat (egyebek mellett a szállítási költségeket) nem tartalmazza.

3.2 A Kramp fenntartja a jogot, hogy a megrendeléstől elálljon és a szerződést azonnali hatállyal megszüntesse abban az esetben, ha az ajánlat elfogadását követően a költségekben változás következik be (pl. árfolyamokban, anyagköltségekben, szállítási költségekben, munkaerő költségében, import és/vagy export vámokban és egyéb díjakban). A Kramp köteles a Megrendelő számára és kérésére elállását indokolni.

4. pont: Szállítási határidő, szállítás, visszáru kezelése

4.1 Ha a felek egy meghatározott szállítási határnapban kifejezetten nem állapodtak meg, a Kramp a termékeket az általa megjelölt szállítási időszakon belül köteles szállítani, amely nem haladhatja meg az ajánlat elfogadását követő 60 napot.

4.2 Ha a szállításra a megállapodott határidőn belül nem kerül sor, a Megrendelő a Kramp számára írásos felszólítást köteles küldeni ésszerű határidő kitűzése mellett azzal, hogy a tíz napnál rövidebb határidő semmilyen körülmény között nem minősül ésszerűnek.

4.3 A Kramp kizárólag azt követően eshet késedelembe, ha a Megrendelő által a 4.2 pont szerint biztosított ésszerű mértékű türelmi határidő lejárt. Ezen határidőt megelőzően a Megrendelő nem jogosult veszteségei vagy költségei tekintetében kártérítést igényelni vagy a megrendelt Termékek átvételét megtagadni vagy a szerződést megszüntetni. A Megrendelő az általa a 4.2 pont alapján biztosított ésszerű mértékű türelmi határidő lejártát követően jogosulttá válik a szerződést megszüntetni.

4.4 A Kramp szállításának előfeltétele az, hogy a Megrendelő kötelezettségeit szerződésszerűen és határidőben teljesítse. A Megrendelő köteles minden, a Kramp teljesítéséhez szükséges dokumentumot és engedélyt beszerezni. A szállítást a Kramp mindaddig nem kezdi meg, amíg a vételárat valamint a saját teljesítéséhez szükséges és a Megrendelő által beszerzendő valamennyi dokumentumot és engedélyt kérésére meg nem kapta.

4.5 Vis maior események és egyéb előre nem látható, rendkívüli, a Kramp számára elháríthatatlan események – mint pl. tűzvész, árvíz és hasonló események okozta üzemszünet, a termelő üzem és berendezés meghibásodása, a Kramp beszállítóinak vagy a Megrendelő által megbízott szállítónak a nem teljesítése, késedelme vagy szállításának felfüggesztése, nyersanyaghiány, import vagy export korlátozások, energia vagy munkaerő hiány, sztrájk okozta üzemzavar vagy szállításban jelentkező egyéb nehézségek, forgalomkorlátozások vagy állami intézkedések – bekövetkezte esetén a Kramp – amennyiben ezen események akadályozzák, hogy határidőben, szerződésszerűen teljesítsen és ez nem felróható számára – jogosulttá válik arra, hogy a szállítási határidőt az akadályoztatásához mérten, illetve az újraindításhoz szükséges ésszerű időtartammal meghosszabbítsa, vagy a szerződést felmondja. Amennyiben a jelen pont szerint vis maior miatt következik be késedelem, a Megrendelő nem jogosult kártérítést vagy a késedelemmel összefüggésben felmerült egyéb költségei megtérítését követelni. Ha azonban a Termékek szállítása a fentiek miatt hat hónapot meghaladó késedelmet szenved, a Megrendelő jogosult a szerződést megszüntetni.

4.6 Eltérő megállapodás hiányában a szállítás a Megrendelő székhelyének címére történik.

4.7 A 9. és 10. pontban biztosított jogok sérelme nélkül a Kramp nem téríti vissza és nem is fogad el a Megrendelő által visszaküldött árut abban az esetben, ha a visszárut a Kramp előzetesen kifejezetten nem fogadja el és ilyen esetben is csak akkor, ha a Megrendelő a visszárut a Kramp által előírt feltételeknek megfelelően küldi vissza. Nem engedélyezett visszáru esetén a Megrendelőt terhelik a szállítási és raktározási költségek.

4.8 A Kramp a megállapodott határidőn belül a Termékek részletekben történő szállítására is jogosult, melyet a Megrendelő nem utasíthat vissza.

5. pont: Szállítás, göngyölegrekesz

5.1 Eltérő megállapodás hiányában a megrendelt Termékek szállítási helyre történő szállítását a Kramp szervezi.

5.2 A Kramp fenntartja a jogot, hogy a megrendelést részletben történő szállítással teljesítse, mely esetben az alábbi 7. pontban foglalt fizetési feltételek minden egyes részletre alkalmazandóak.

5.3 Eltérő megállapodás hiányában a Termékek akkor minősülnek átadottnak, amikor a fuvarozó cég a Termékeket a Kramp által előírt szállítási címre kiszállította. Ha a szállítást a Megrendelő szervezi, a Termékek akkor minősülnek átadottnak, amikor a Kramp azokat a fuvarozó cégnek átadta.

5.4 Ha a megrendelt Termékek átadásánál a Megrendelő képviselője nincs jelen, hogy a Termékeket átvegye, és ha a szállítási címen nincs olyan biztonságos zárható terület, ahol a fuvarozó cég a Termékeket otthagyhatná, akkor a fuvarozó cég arra vonatkozó nyilatkozata, hogy a Termékeket megfelelően leszállította elégséges és teljes körű bizonyítékul szolgál arra, hogy a Termékek szállítása megfelelően megtörtént.

5.5 A szállítási költségek a Megrendelőt terhelik.

5.6 A Kramp által a Termékek szállításához a Megrendelő számára biztosított, saját logojával ellátott újrahasznosítható műanyag göngyölegrekesz mindenkor a Kramp tulajdonában marad.

6. pont: A kárveszély átszállása

6.1 A leszállított Termékekhez fűződő kárveszély akkor száll át a Megrendelőre, amikor a Kramp a Termékeket a Megrendelőnek vagy a Megrendelő által megbízott fuvarozó cégnek átadja. A kárveszély átszállásának pillanatától a Megrendelő viseli a Termékek elvesztésének, sérülésének, károsodásának vagy bármilyen más jellegű értékcsökkenésének kockázatát.

6.2 Ha a fuvar megszervezését a Megrendelő vállalja, akkor attól az időponttól, amikor a Kramp a Termékeket a Megrendelőnek vagy a fuvarozó cégnek átadja, a Megrendelőt terheli a Termékek elvesztésének, sérülésének, károsodásának vagy bármilyen más jellegű értékcsökkenésének kockázata, ideértve a tárolásból, be- és kirakodásból és szállításból eredő kockázatokat.

6.3 Részletekben történő szállítás vagy a Kramp által vállalt további szolgáltatás, mint például a saját maga általi szállítás esetén is a Megrendelőt terheli a szállított Termékekkel kapcsolatos kárveszély. Ha a Termékek szállítása a Megrendelőnek felróható okból szenved késedelmet, a kárveszély azon a napon száll át a Megrendelőre, amikor a Termékek szállításra készen álltak.

7. pont: Számlák, fizetés, érvényesíthetőség és biztosíték

7.1 A felek eltérő megállapodása hiányában a Kramp saját belátása szerint dönthet arról, hogy a Megrendelőnek a számlát papíron állítja ki és postán küldi meg vagy elektronikusan (pl. elektronikus aláírást tartalmazó időbélyegzővel ellátott pdf formátumban) állítja ki és e-mailben küldi meg.

7.2 A számlát – eltérő megállapodás hiányában – a kiállítását követő harminc napon belül kell a számlán megjelölt pénznemben bárminemű levonás nélkül kiegyenlíteni. Ha a Kramp és a Megrendelő kifejezetten nem állapodik meg másképp, a Kramp a megállapodott szállítási határidő előtt kiállíthatja számláját.

7.3 A Kramp az általános forgalmi adóról szóló, többször módosított 2007. évi CXXVII. törvényének a 164. §-a szerint gyűjtőszámlát is jogosult kiállítani a teljesítés napján egyidejűleg vagy egy adott naptári hónapban a Megrendelőnek eladott Termékekről.

7.4 A Kramp jogosult a Megrendelő le nem járt tartozásait azonnal esedékessé nyilvánítani és előleget vagy biztosítékot követelni abban az esetben, ha (i) a Megrendelő az esedékessé vált számlákat nem fizeti meg, vagy (ii) túllépi a fizetési határidőt, vagy (iii) olyan kedvezőtlen információ jut a Kramp tudomására, mely kétségessé teszi a Megrendelő fizetőképességét vagy hitelképességét (pl. a Megrendelő vagyona ellen fizetésképtelenségi eljárás indult, csődeljárás vagy felszámolási eljárás indul ellene).

7.5 A Megrendelőtől befolyó összegeket a Kramp elsősorban a korábban esedékessé vált követelései kiegyenlítésére, azt követően a tőkekövetelést terhelő költségek és kamat kiegyenlítésére, utolsósorban pedig a később esedékessé vált követelések rendezésére jogosult fordítani.

7.6 A Megrendelő kifejezetten elfogadja, hogy követelései nem számíthatóak be a Krampnak felé fennálló fizetései kötelezettségeibe.

7.7 Fizetési késedelem esetén a Polgári Törvénykönyv szerinti késedelmi kamat fizetendő. Ezenkívül a Polgári Törvénykönyv 6:155. § (2) bekezdése alapján behajtási költségátalány is fizetendő a jogosultnak, aki a további igényérvényesítés jogát fenntartja.

7.8 Ha a Megrendelő a jelen 7. pontban meghatározott Kramp felé fennálló kötelezettségei bármelyikét nem teljesíti, vagy ha a Kramp alappal feltételezi, hogy a Megrendelő nem lesz képes vagy hajlandó a jövőben bármely fent említett kötelezettsége teljesítésére, a Kramp a saját belátása szerint mérlegelve az alábbiakra jogosult anélkül, hogy felelőssé válna a Megrendelő káraiért:

7.8.1 előleget, a fizetésre megfelelő biztosítékot vagy valamennyi fennálló és jövőbeni szerződés alapján esedékes fizetések bármelyikének azonnali megfizetését követelheti szállításkor;

7.8.2 szállításait (vagy szállításra szánt Termékek készítését és feldolgozását) felfüggesztheti függetlenül attól, hogy a fizetésre azonnali vagy jövőbeni biztosítékot kér;

7.8.3 a szerződést azonnali hatállyal megszüntetheti;

7.8.4 azonnali hatállyal elállhat egy vagy több hatályos szerződéstől, amely tekintetében a Megrendelő nincs szerződésszegésben anélkül, hogy elvesztené a jogát, hogy a Megrendelőtől teljes kártérítést követeljen.

8. pont: Tulajdonjog-fenntartás

8.1 A leszállított Termékek a Kramp tulajdonában maradnak, mindaddig, amíg a vételárat a Megrendelő maradéktalanul meg nem fizeti. A jelen pontban meghatározott tulajdonjog fenntartás a leszállított Termékek egészére vonatkozik. Ha a Megrendelő csak részletfizetést teljesített, a tulajdonjog fenntartás egészen addig fennáll, amíg a Megrendelő a teljes esedékes összeget kiegyenlítette.

8.2 A Megrendelő nem jogosult a Termékeket elidegeníteni vagy megterhelni (többek között elzálogosítani vagy harmadik fél számára azokkal kapcsolatban bármilyen egyéb jogot engedni) amíg a Termékek tulajdonjoga a Megrendelőre át nem szállt.

8.3 A Megrendelő köteles a Kramp által szállított Termékeket gondosan kezelni, e körben köteles a Megrendelő az árukat elvesztésre, sérülésre és megsemmisülésre – pl. tűzkárra, vízkárra és lopásra – teljes helyreállítási értéken saját költségén biztosítani. A Megrendelő ezennel a Krampra engedményezi a biztosításokból eredő követeléseit. A Kramp az engedményezést ezennel elfogadja.

8.4 A Megrendelő köteles a tulajdonjog fenntartás tárgyát képező Termékeket a szükséges gondossággal kezelni és biztosítani, hogy megállapítható legyen róluk, hogy azok a Kramp tulajdonát képezik, továbbá köteles más tételektől elkülönített helyen tárolni azokat.

8.5 A Megrendelőnek tulajdonjog fenntartás mellett leszállított, és még a Megrendelő telephelyén tárolt Termékeket a Kramp jogosult visszaszállítani abban az esetben, ha a Megrendelő fizetési kötelezettségeivel

késedelembe esett, a 7.4. pontban meghatározott valamelyik körülmény felmerül, a Megrendelőnek fizetési nehézségei támadtak, vagy a Megrendelőt fizetési nehézségek fenyegetik. A Megrendelő köteles telephelyére és/vagy épületébe a Krampnak bármikor bejutást biztosítani ahhoz, hogy a Termékeket megvizsgálhassa, illetve jogait gyakorolhassa.

8.6 A Kramp 8.1-8.2 pontban foglalt jogai biztosítása érdekében a Megrendelő ezennel a Krampra engedményezi a leszállított Termékek esetleges továbbértékesítéséből származó bármilyen követeléseit. Az engedményezést a Kramp ezennel elfogadja.

8.7 A jelen pontban foglalt rendelkezések a Kramp egyéb jogait nem érintik.

8.8 A Termékek lefoglalása vagy harmadik fél részéről történő bármilyen más beavatkozás esetén a Megrendelő köteles a Krampot azonnal írásban értesíteni annak érdekében, hogy a Kramp az érintett Termékek kiadása érdekében keresetet nyújthasson be.

8.9 Ha a jelen általános szerződési feltételek rendelkezései ellenére a Kramp tulajdonjog fenntartásával érintett Termékek más, nem a Kramp tulajdonában lévő anyagokkal kerülnek feldolgozásra, a Kramp az így létrejövő Terméken közös tulajdonjogot szerez olyan az arányban, ahogy a saját Termékei értéke a feldolgozáskor az együttesen feldolgozott más termékek értékéhez aránylik. Az így létrejött termékekre a tulajdonjog fenntartás tárgyát képező Termékekkel azonos feltételek vonatkoznak. Ha a Kramp által biztosított Termékek a tulajdonán kívüli más termékekkel elválaszthatatlanul egyesülnek vagy vegyülnek, a Kramp az új terméken közös tulajdonjogot szerez olyan arányban, ahogy a tulajdonjog fenntartás tárgyát képező Termékek értéke az egyesülés vagy vegyülés időpontjában az egyesült/vegyült termékek értékéhez aránylik. A Megrendelő köteles a Kramp kizárólagos vagy közös tulajdonában álló Termékeket a Kramp nevében kezelni.

8.10 A Megrendelő szerződésszegése esetén, különösen fizetési késedelem esetén a Kramp jogosult a szerződést megszüntetni vagy a leszállított Terméket újból birtokba venni. Újbóli birtokbavétel esetén a Megrendelő köteles a Kramp számára telephelyén teljes hozzáférést biztosítani a Termékekhez vagy biztosítani, hogy a Megrendelő nevében eljáró fél a Kramp által leszállított Termékek tárolási helyéhez teljes hozzáférést biztosít.

9. pont: Kifogások

9.1 A Megrendelő a Termékeket az átvételt követően a lehető legrövidebb időn belül köteles megvizsgálni, és a Krampot legfeljebb 24 órán belül írásban értesíti bármilyen szemrevételezéssel észlelhető hibáról. A Kramp nem vállal felelősséget semmilyen, ezt követően bejelentett hibáért, és ebben az esetben nem köteles a Terméket kijavítani vagy kicserélni, továbbá a Megrendelő ilyenkor elveszti a jogát arra, hogy a Termékeket visszaszállítsa.

9.2 A 9.1 pontban felsorolt hibákon túlmenően a Megrendelő általánosan köteles a Termékek hibáit vizsgálni. Ha a Megrendelő a Terméket átvizsgálást követően hibásnak találja, vagy ha a Megrendelőnek tudnia kellett volna, hogy a Termék hibás, köteles erről a Krampot a lehető legrövidebb időn belül, de legkésőbb nyolc (8) napon belül írásban értesíteni azt követően, hogy a Megrendelő a hibáról tudomást szerezett vagy tudomást kellett volna szereznie, értesítésében kellő részletességgel leírva a hiba jellegét és mértékét. Ha a Megrendelő kifogását időben bejelentette, akkor lehetővé kell tenni a Kramp számára, hogy az érintett Terméket átvizsgálja. Ha ezt a Megrendelő nem teszi lehetővé, úgy a Kramp a kifogással nem foglalkozik.

9.3 Ha a Kramp a kifogást megalapozottnak találja, akkor a Megrendelő elegendő időt köteles biztosítani számára, hogy a Kramp által szükségesnek ítélt javításokat elvégezze vagy a hibás Terméket kicserélje, amelyről belátása szerint dönt. Hibás Termék kicserélésekor a Kramp jogosult figyelembe venni és indokolt mértékű díjat felszámítani azért az előnyért, amelyhez a Megrendelő időközben a Termékből eredően jutott.

9.4 Az időben benyújtott kifogással a Kramp nem foglalkozik és az érintett Termék nem küldhető vissza amennyiben látszik, hogy a Terméket a Kramp engedélye nélkül átalakították vagy javították.

9.5 Késedelmes vagy jogalap nélküli kifogás esetén a szállítás szerződésszerűen teljesítettnek minősül és a Kramp jogosult érvényesíteni a Megrendelő felé a kifogással kapcsolatban felmerült költségeit. Kifogás előterjesztése nem jogosítja fel a Megrendelőt arra, hogy fizetéseit felfüggessze, továbbá nem mentesül a Kramp felé fennálló fizetési kötelezettsége alól.

9.6 A Megrendelő a kiszámlázott összegre vonatkozó kifogásait írásban köteles a Kramp számára a lehető legrövidebb időn belül, de az esedékesség dátumát megelőzően legalább egy héttel benyújtani, melynek hiányában a kifogás nem fogadható el, és a Megrendelő köteles a teljes kiszámlázott összeget a Krampnak megfizetni.

10. pont: Szavatosság

10.1 A Kramp kizárólag olyan, a szállítást követő három hónapon belül észlelt hibáért vállal szavatosságot, amely a szállítás időpontjában már létezett, de még nem volt látható. A Kramp belátása szerint jogosult a Terméket kicserélni vagy a hibát egyéb módon megszüntetni. Ha Kramp beszállítójának a Kramp irányában fennálló szavatossági felelőssége három hónapnál rövidebb, a Kramp a Megrendelőt megfelelően tájékoztatja arról, hogy ez a korlátozás vele szemben is érvényes. Abban az esetben, ha a Kramp beszállítóinak Kramp irányában vállalt szavatossági felelőssége a három hónapot meghaladja, a Kramp hibás Termékért fennálló szavatossága a fent meghatározottak szerint három hónap marad.

10.2 A 10.1. pont szerinti kötelezettség kizárólag olyan hibákra vonatkozik, melyek szállításkor az indokolt mértékű átvizsgálást követően sem voltak egyértelműek, és amelyekre rendes üzemi körülmények között, a Termék rendeltetésszerű használata során derül fény. A szavatosság nem vonatkozik olyan hibákra, amelyek a Megrendelő által vagy megbízásából végzett elégtelen vagy el nem végzett karbantartásból vagy javításból erednek, sem pedig a rendes elhasználódás körében felmerülő hibákra. A szavatosság ezen túlmenően olyan Termékekre sem vonatkozik, amelyek szállításkor nem voltak újak.

10.3 A Megrendelő a 10.1. pontból eredő jogokra csak akkor hivatkozhat, ha

10.3.1 a Krampnak a 9. pontban meghatározottak szerint bejelenti a hibát;

10.3.2 a hiba fennálltát megfelelően igazolta; és

10.3.3 teljes körűen együttműködik annak érdekében, hogy a Kramp a hibát ésszerű időn belül orvosolni tudja.

10.4 A Megrendelő köteles a hibás részeket javításra vagy cserére a saját költségén a Krampnak visszaszállítani kivéve abban az esetben, ha a hiba jellege miatt a javítás csak helyszínen végezhető el. Ebben az esetben a Kramp szavatossági kötelezettsége akkor minősül teljesítettnek, amikor a kijavított vagy kicserélt részt a Megrendelőnek vagy fuvarozó cégének átadta.

10.5 A Kramp által a jelen pont alapján kicserélt hibás Termékek a Kramp tulajdonává válnak.

10.6 A Megrendelő bármely olyan állítása, hogy a Kramp a szavatossági kötelezettségét nem teljesíti, nem mentesíti a Megrendelőt a Kramppal fennálló szerződéséből eredő kötelezettségei teljesítése alól.

10.7 A Kramp előzetes írásos hozzájárulása nélkül a Megrendelő a jelen pontból eredő jogait nem ruházhatja át.

10.8 A Kramp kérésére a hibás Termék átadandóak részére annak érdekében, hogy azokat megvizsgálhassa.

11. pont: Felelősség

11.1 A jelen általános szerződési feltételekben foglalt egyéb rendelkezések szerződésszerű betartása esetén a Krampot semmilyen körülmények között nem terheli felelősség a leszállított Termékek nem rendeltetésszerű használata vagy a rendeltetési céltól eltérő célra használt Termékek által okozott károk megtérítéséért.

11.2 A 10.1 pontban foglal szavatosság fenntartása érdekében tett kötelezettségtől és a jogszabály által a Krampra rótt kötelezettségektől eltekintve, a Kramp kizárja a felelősségét. A felelősség kizárása nem vonatkozik a szándékosan okozott kár- és a Kramp által írásban kifejezetten vállalt felelősségtől. A Kramp felelőssége semmilyen esetben nem haladhatja meg az adott szállítás alapján a Megrendelőnek kiszámlázott (ÁFA nélküli) összeget.

11.3 A Kramp nem felel semmilyen szóban vagy írásban adott tanácsért, tájékoztatásért, ajánlásért stb.

11.4 A Megrendelő köteles a Krampot kártalanítani minden olyan követeléssel kapcsolatban, amelyet harmadik fél támaszt a Kramp által a Megrendelőnek szállított valamely Termékből eredően bekövetkezett veszteséggel kapcsolatban. A Megrendelő köteles ilyen jellegű felelősség fedezetének biztosítása érdekében megfelelő biztosítást kötni és fenntartani, amennyiben a jelen pontban meghatározott kártalanítás céljából szükséges.

11.5 A Megrendelő köteles a Krampot kártalanítani minden olyan követeléssel kapcsolatban, amelyet harmadik fél támaszt valamely mintának, képnek, tervrajznak, számításnak, méretnek, kapacitásnak, súlyadatnak, teljesítménynek, modellnek vagy egyéb adatnak a Megrendelő általi vagy részéről engedélyezett használatával kapcsolatban.

11.6 A 11.1-11.5. pontban foglalt rendelkezésekre a Kramp munkavállalói is hivatkozhatnak.

11.7 A jelen általános szerződési feltételek egyéb rendelkezéseinek korlátozása nélkül a Megrendelő a Kramppal szemben a káresemény bekövetkezésétől számított két (2) éven belül érvényesítheti igényét.

12. pont: Szellemi alkotásokhoz fűződő jogok

12.1 Eltérő írásos megállapodás hiányában a Kramp a Megrendelőnek kiállított és/vagy átadott bármilyen ajánlattal, formamintával, képpel, tervrajzzal, prototípussal, szoftverrel stb. kapcsolatos iparjogvédelmi és szerzői jogát fenntartja.

13. pont: Vis maior

13.1 Vis maior esetén a Kramp belátása szerint jogosult a megkötött szerződést felmondani vagy a szállítási határidőt a 4.5 pontban leírtak szerint addig felfüggeszteni, amíg vis maior helyzet meg nem szűnik, anélkül, hogy a Megrendelő irányában kártérítési felelőssége merülne fel.

13.2 Vis maior esetén a Megrendelő a szerződést hat hónap után szüntetheti meg, akkor is csak a még nem teljesített rész vonatkozásában.

13.3 A Kramp oldalán bekövetkező vis maior esetnek minősül többek között, de nem kizárólagosan bármely olyan eset, amikor szerződéskötést követően a Kramp teljes mértékben és/vagy ideiglenesen akadályoztatva van a szerződésből eredő kötelezettségei teljesítésében, vagy a szükséges előkészületek megtételében tűz, víz, árvíz, sztrájk, az üzem birtokbavétele, import- és exportkorlátozások, kormányzati intézkedések, energiaszolgáltatás szünetelése, a Kramp beszállítóinak hibája, szállítási késedelmek, szállítási akadályok, illetve a Krampnak fel nem róható bármely ok.

13.4 A Kramp a Megrendelőt vis maior felmerüléséről a lehető legrövidebb időn belül köteles értesíteni.

14. pont: Kommunikáció

14.1 Eltérő rendelkezés hiányában minden közlést írásba kell foglalni vagy a Kramp által működtetett internetes csatornán vagy e-mailben kell közölni.

14.2 A Megrendelő hibás teljesítésre vonatkozó értesítéseit ajánlott levélben köteles elküldeni annak pontos feltüntetésével, hogy mi a felszólítás tárgya és mi a teljesítési határidő. Ugyanez vonatkozik a szerződés megszüntetésére vonatkozó nyilatkozatra is. A megszüntetésnek a megszüntetés indoklását egyértelműen tartalmaznia kell.

15. pont: Szerződés megszüntetése

15.1 A feleket megillető bármely egyéb jog sérelme nélkül a szerződés megszüntethető:

15.1.1 a felek írásbeli közös megegyezésével;

15.1.2 bármelyik fél által a másiknak küldött írásos nyilatkozattal, melyben a szerződés azonnali hatállyal felmondja abban az esetben, ha a másik fél a jelen általános szerződési feltételek bármely rendelkezését súlyosan megszegi és (ha a szerződésszegés orvosolható) a szerződésszegést a nem szerződésszegő fél által adott ésszerű határidőn belül nem orvosolja, vagy – külön türelmi idő hiányában – az adott fél szerződésszegésről történő értesítését követő harminc (30) napon belül;

15.1.3 bármelyik fél által a másiknak küldött írásos nyilatkozattal, melyben a szerződést azonnali hatállyal felmondja abban az esetben, ha a másik fél fizetésképtelenné válik, vagy ellene felszámolás indul, vagy vagyona felett vagyonfelügyelőt jelölnek ki vagy üzleti tevékenységével felhagy.

16. pont: Vegyes rendelkezések

16.1 Ha a jelen általános szerződési feltételek bármely rendelkezése semmis vagy érvénytelenné válik vagy azt egy külön megállapodás felülírja, akkor ez a jelen általános szerződési feltételek fennmaradó rendelkezéseinek érvényességét nem érinti.

16.2 Ha a Kramp felhasználói fiókokat, felhasználói neveket és jelszavakat ad át a Megrendelő számára, a Megrendelő a felhasználói fiókokat és az azokhoz kapcsolódó adatokat kizárólag saját felelősségére használhatja. A felhasználó nevek és jelszavak bizalmas megőrzéséért és azok megfelelő felhasználásáért a Megrendelő felel.

16.3 Azáltal, hogy a Megrendelő a Krampnak bármilyen személyes adatot átad, a Megrendelő önkéntesen hozzájárul ahhoz, hogy a Kramp Groep B.V. (cím: Breukelaarweg 33, 7051DW, Varsseveld, Hollandia, info@kramp.com) mint adatkezelő a szerződése teljesítése és a Megrendelővel fennálló üzleti kapcsolat fenntartása és megtartása érdekében az ilyen személyes adatokat összegyűjtse, tárolja és kezelje. A személyes adatokhoz a Megrendelővel fennálló szerződéshez kapcsolódó napi feladatokat végző személyek férhetnek hozzá. A Megrendelő a személyes adatokat az adatkezelési cél fennállásáig vagy az erre vonatkozó elévülési időszak végéig őrzi meg. A Megrendelőnek jogában áll továbbá az adatkezelésről tájékoztatást kérni; kérni a személyes adatoknak a helyesbítését, valamint törlését és zárolását. A Megrendelő jogosult a vonatkozó jogszabály által megengedett esetben személyes adatai kezelése ellen tiltakozni. Abban a nem várt esetben, ha a Megrendelő személyes adataihoz fűződő jogainak sérelmét tapasztalja, a Megrendelő a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.; telefon: +36-1+391-1400; telefax: +36-1-391-1410; e-mail: ugyfelszolgalat@naih) vagy az illetékes bírósághoz fordulhat. A Megrendelő adatkezeléssel kapcsolatos részletes jogait és jogorvoslati lehetőségeit az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 13-17. és 30. alfejezetei tartalmazzák. Egyes esetekben az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 6. § (5) alapján a személyes adatok kezelésére az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettségek teljesítése céljából, valamint az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából szükség lehet (ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll). Ezen esetekben a személyes adatok további hozzájárulás nélkül és a hozzájárulás visszavonását követően is kezelhetők.

17. pont: Joghatóság és irányadó jog

17.1 A jelen általános szerződési feltételekre a magyar jog az irányadó. A felek kifejezetten kizárják az áruk nemzetközi adásvételéről szóló ENSZ egyezmény alkalmazását.

17.2 A Kramp és a Megrendelő kötött felmerülő bármilyen jogvita esetén az illetékes magyar bíróságok rendelkeznek joghatósággal.

Verzió május 2014