Försäljning- och leveransbestämmelser Kramp AB

Dessa bestämmelser gäller vid försäljning av varor fritt från Kramps lager.

Gällande från oktober 2020.

1. Tillämplighet

1.1 Dessa bestämmelser gäller vid försäljning av varor fritt från Kramp (härefter benämnt säljaren) lager. Undantag från dessa bestämmelser kräver skriftligt samtycke från säljaren.

2. Pris och offert

2.1 Priset på leveransen fastställs enligt säljarens gällande pris på dagen för beställningen av varan.
2.2 Alla priser är exklusive moms.
2.3 Alla offerter är bindande under fjorton (14) dagar, om inte annat anges i offerten.
2.4 Om, efter det att offert avgivits eller avtal träffats, en förändring sker avseende inhemska eller utländska skatter, tullar eller andra pålagor, så äger säljaren rätt att ändra priset i motsvarande mån. Motsvarande gäller om väsentliga valutaförändringar inträffar som påverkar varans pris.

3. Leverans

3.1 Leveransvillkor, se Allmänna leveransbestämmelser NL09.

4. Betalningsvillkor

4.1 Betalning ska erläggas i enlighet med de villkor som överenskommits mellan parterna på fakturan. Efter fakturans förfallodag debiteras dröjsmålsränta med åtta (8) procentenheter över referensräntan.

5. Ansvarsfrihet

5.1 All rådgivning från säljaren är av vägledande art och kan därför inte påföra säljaren ett

rådgivningsansvar.

5.2 Om den inköpta varan ska användas av köparen eller tredje man, och det visar sig att varan inte fungerar tillfredställande, bär köparen själv ansvar, om den köpta varan uppfyllde de avtalade specifikationerna.

6. Fel

6.1 Säljaren svarar för att varan vid leverans är felfri.

6.2 Säljaren svarar inte för fel som uppkommit efter leverans.

7. Reklamation

7.1 Om köparen vill åberopa fel på vara eller brist i leverans ska han underrätta säljaren omgående och senast 7 dagar efter det att han märkt felet eller bort märka felet. Köparen ska kontakta säljaren för att erhålla ett returnummer innan reklamation kan returneras. Reklamation på förbrukad vara godtages ej. En mer utförlig beskrivning av förfarandet avseende reklamationer finns på Kramps

hemsida.

8. Returer

8.1 Dessa villkor gäller endast vid ånger av en mottagen vara. Returer på grund av kvalitets- och garantiproblem godkänns på vissa villkor.

8.2 Returrätten gäller endast oanvända varor och att originalförpackningen är i oskadat skick.

8.3 Varor som normalt inte lagerförs av Kramp tas inte i retur.

8.4 Anskaffningsvaror samt varor avvikande från standardmått eller specialtillverkade tas inte i retur.

8.5 En retur måste registreras i förväg via webbutiken. Kramps returformulär kan fyllas i under Mitt

konto.

8.6 Utöver onlineregistreringen kan en kund också välja att registrera en retur via telefon eller epost. I detta fall debiteras en extra hanteringsavgift på 250 kr. Om kunden registrerar returen via telefon eller e-post ska Kramps kundservice fylla i Kramps formulär och skicka det till kunden via epost. Kunden måste därefter uppfylla dessa villkor (utom 4) och eventuella ytterligare instruktioner

från Kramps kundservice. I händelse av leverans- eller kvalitetsrelaterade problem, som preciseras ovan, har kunderna möjlighet att ringa till Kramps kundservice.

8.7 Kramps returformulär måste fyllas i korrekt och fullständigt. Kramps returformulär skall inkluderas i returen. Returer där Kramps returformulär inte är korrekt och fullständigt ifyllt kommer inte att accepteras.

8.8 En kopia av Kramps returformulär med korrekt Kramp-adress skall bifogas till och placeras väl synlig på utsidan av förpackningen till de produkter som returneras.

8.9 Om det är en standardretur skall kunden betala avgiften. Om Kramp har gjort ett misstag och någonting måste returneras skall Kramp stå för kostnaden. Kramp skall då också betala för kundens reklamation. Kunden bär risken för skada på produkter under returfrakten.

8.10 Produkter som registreras för retur inom 30 dagar efter leverans medför inga extra avgifter. För produkter som registreras för en retur mellan 31 och 60 dagar efter leveransdagen till en kund tillkommer en avgift på 25 % av varans pris.

8.11 Ett köp kan inte ångras (en produkt kan inte returneras) mer än 60 dagar efter att produktenlevererades.

8.12 Efter att returen registrerats har kunden 15 arbetsdagar på sig att skicka tillbaka produkten till Kramp.

8.13 När den returnerade produkten tagits emot av Kramp och Kramp har fastställt att de gällande villkoren och instruktionerna är uppfyllda erhåller kunden en kredit till värdet av produkten (priset).

8.14 Återbetalningar för de returnerade produkterna skall göras av Kramp inom 30 dagar efter att Kramp har tagit emot de returnerade produkterna och fastställt att de gällande villkoren och instruktionerna är uppfyllda.

8.15 Produkter med ett totalt inköpspris på 250 kr eller mindre kan inte returneras. Returer med ett totalt inköpspris under 250 kr ger upphov till en extra hanteringsavgift på 250 kr.

8.16 Returnerade produkter skall vara:

• korrekt förpackade och säkrade för returfrakt,

• i perfekt och säljbart skick,

• i oskadat, oanvänt skick och i sin oöppnade originalförpackning. Nedsatta varor räknas också som bruten förpackning

8.17 Följande kan ej returneras:

  • produkter som redan har monterats,
  • produkter som har en sista förbrukningsdag inom 3 månader på den dag då Kramp tar emot

de returnerade produkterna,

  • farliga produkter (exempelvis enligt ADR 2019)
  • specialbeställda artiklar och specialartiklar för monteringskit och
  • produkter som blandats med andra produkter eller som skiljts ut från en köpt komplett uppsättning produkter.

8.18 Kramp har rätten att vägra att acceptera produkter som returneras när dessa returvillkor inte är helt uppfyllda. Om villkoren inte är helt uppfyllda kan Kramp besluta att skicka tillbaka produkterna till en kund på kundens bekostnad, 250 kr, samt ta ut en extra hanteringsavgift på 250 kr eller behålla produkterna. Om Kramp bestämmer sig för att behålla produkterna ska kunden anses ha avstått sina rättigheter att få tillbaka produkterna och Kramp kan hantera produkterna efter eget gottfinnande, t.ex. kassera dem eller vidareförsälja dem och behålla intäkterna.

9. Leveranskontroll

9.1 Vid saknat eller skadat gods ska detta anmälas till transportören. Synliga skador ska anmälas direkt vid ankomst.

9.2 Saknat gods eller ej synliga skador måste anmälas inom 7 dagar till transportören.

10. Avhjälpande av fel och omleverans.

10.1 Säljaren äger rätt att vid köparens reklamation välja om han vill avhjälpa felet eller leverera ny vara under förutsättning av att det kan ske inom skälig tid från reklamationen och utan kostnad eller väsentlig olägenhet för köparen.

11. Äganderättsförbehåll

11.1 Säljaren förbehåller sig äganderätten till varan till dess att den till fullo betalats, i den utsträckning som sådant äganderättsförbehåll är giltigt.

12. Ansvar för varans skadebringande egenskaper (produktansvar)

12.1 Bortsett från tillfälle där skada och ansvar är omfattad av Produktansvarslagen gäller följande bestämmelser.

12.2 Köparen ansvarar för att säljarens vara monteras fackmannamässigt i enlighet med tillverkarens specifikationer. Enligt Konsumentombudsmannen är köparen skyldig att kontrollera att varan är rätt för att ersättning/skadestånd ska gälla.

12.3 Ersättning/skadestånd gäller ej om/för:

  • varan monterats felaktigt
  • ingrepp gjorts på felaktig vara utan säljarens medgivande
  • montering/demontering av felaktig vara
  • eventuella följdkostnader orsakade av den felaktiga varan
  • produktionsbortfall, maskinstillestånd eller utebliven vinst
13. Force majeure

13.1 Följande omständigheter utgör befrielsegrunder om de medför att avtalets fullgörande hindras eller blir oskäligt betungande: arbetskonflikt och varje annan omständighet som säljaren inte kan råda över, såsom eldsvåda, krig, mobilisering eller militärinkallelser av motsvarande omfattning, rekvisition, beslag, valutarestriktioner, uppror, upplopp, knapphet på transportmedel, allmän varuknapphet, inskränkningar i tillförseln av drivkraft samt fel i eller försening av leveranser från leverantörer som orsakas av sådan befrielsegrund. Ovan nämnda omständigheter utgör befrielsegrund endast om deras inverkan på avtalets fullgörande inte rimligen kunde förutses då avtalet ingicks.

14. Tvist

14.1 Tvist som gäller tolkningen eller tillämpningen av dessa bestämmelser skall parterna i första hand försöka lösa genom överenskommelse. I annat fall ska tvisten avgöras av allmän domstol.