Produktöverensstämmelse & -kvalitet

Ansvarsfulla produkter

Är du nyfiken på hur Kramp garanterar sina produkters kvalitet?

Läs mer om Produktöverensstämmelse & Produktkvalitet på Kramp nedan.

Kramp Produktöverensstämmelse

På Kramp anser vi att det är viktigt att alla produkter, inklusive dess förpackning, som finns på marknaden är säkra för människor och miljön. Produkter måste därför uppfylla omfattande lagstiftning på både nationell och internationell nivå innan de kan säljas. Detta kallas produktöverensstämmelse. Kramp ser till att produktöverensstämmelse är kärnan i allt som företaget gör. Detta gör vi genom att följa lagar och förordningar, strategiskt välja vissa leverantörer, registrera och kontrollera produktdata, kontinuerligt förbättra processer, ingå avtal med leverantörer, kontrollera och testa produkter samt granska marknaden för farliga produkter.

Kramp Produktöverensstämmelse

Kramp Produktkvalitet

Kramp erbjuder ett stort produktsortiment, de flesta tillverkade av eller köpta från leverantörer i hela världen, snarare än producerade av Kramp själv. Kramp håller nära kontakt med sina leverantörer, vilket säkerställer att produktkvaliteten börjar i konstruktionsfasen, och att de känner till relevanta rättsliga standarder och Kramps ytterligare kvalitetsstandarder. Dessutom har Kramp infört ett antal interna riktlinjer, arbetsprocesser, leverantörsrevisioner och produkttestprocesser, för att säkerställa att du köper ansvarsfulla produkter.

Kramp Produktkvalitet

Teknisk dokumentation

Teknisk dokumentation

Kramp får endast sälja produkter som uppfyller gällande produktlagstiftning. Exempel kan vara lågspänningsdirektivet, direktivet om begränsning av farliga ämnen (RoHS) samt maskindirektivet, alla lagstiftning om CE-märkning. Kramp ansvarar för att samla in, förbereda, kontrollera och underhålla dokument som bevisar att produkterna som säljs under vårt eget varumärke eller köps utanför EU, uppfyller gällande lagstiftning. Dessa dokument utgör tillsammans den tekniska dokumentationen. Kramp har ett nära samarbete med sina leverantörer för att säkerställa att denna tekniska dokumentation förbereds, kontrolleras och underhålls, så att relevanta dokument (som instruktioner) även finns tillgängliga för dig som kund.

REACH

REACH

Förordningen om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (Reach) medför ett antal skyldigheter, inklusive de för distributörer och tillverkare av kemikalier. Kramp har flera roller inom Reach-förordningen och måste därför uppfylla flera rättsliga skyldigheter. En av de viktigaste skyldigheterna för Kramp är kontrollen av kemikalier i produkter, då vissa ämnen är förbjudna från att användas i vissa produkter, medan andra endast är tillåtna på vissa villkor. För mer information om Reach-förordningen och hur Kramp hanterar den, se vårt Reach-uttalande.Säkerhetsdatablad

Säkerhetsdatablad

När kunder (i ett B2B-förhållande) köper kemiska produkter, som en burk färg, måste Kramp tillhandahålla ett säkerhetsdatablad (SDS). Säkerhetsdatabladet innehåller information om säker användning och lagring av den kemiska produkten. Kramp använder en helt automatiserad process för att säkerställa att dess kunder får relevant säkerhetsdatablad per e-post, på det lokala språket, när de köper en kemisk produkt för första gången. Kramp skickar säkerhetsdatabladet igen när det uppdateras och produkten har köpts under de senaste 12 månaderna. 

Avfallshantering

Avfallshantering

Kramp säljer produkter, inklusive batterier, torrbatterier, elektriska och elektroniska enheter, oljor och däck, som alla kan återvinnas. Förpackningar från ett urval av Kramps sortiment kan också återvinnas. För att hjälpa miljön och för att uppfylla lagstiftningen om avfallshantering (inklusive WEEE-direktivet), stöder Kramp återvinningsorganisationer i alla länder där man säljer sina produkter. Dessa återvinningsorganisationer ansvarar för att samla in och återvinna produkterna och förpackningsmaterialen, så att du inte behöver oroa dig för dem.
Ny produktlagstiftning

Ny produktlagstiftning

Då lagstiftningen ständigt förändras, är det mycket viktigt att dessa förändringar övervakas noggrant. Kramp har därför en rad processer för att övervaka både ny och befintlig lagstiftning för att anpassa alla interna arbetsprocesser. Kramp informerar och uppdaterar även sina leverantörer om all utveckling. När lagen ändras, överväger Kramp noga vad som behövs för att uppfylla de nya kraven och kan besluta att det är nödvändigt att använda sig av övergångsperioden. Under alla omständigheter tas hänsyn till kunders behov, när Kramp fattar alla sina beslut. Vi identifierar dessa behov med hjälp av kundpaneler, kommunikation via e-post och kundintervjuer.         kramp-contact.jpg

Frågor om produktöverensstämmelse & -kvalitet?

Om du har några allmänna frågor om produktöverensstämmelse och kvalitet, vänligen kontakta oss via vår kontaktsida.