Súlad produktu s predpismi a kvalita

Dôveryhodné produkty

Ste zvedaví, ako spoločnosť Kramp garantuje kvalitu svojich produktov?

Prečítajte si nižšie viac o súlade produktov s predpismi a o kvalite produktov v spoločnosti Kramp.

Súlad produktov spoločnosti Kramp s predpismi

V spoločnosti Kramp sme presvedčení, že je dôležité, aby všetky na trhu dostupné produkty vrátane balenia boli pre ľudí a životné prostredie bezpečné. Skôr než produkty možno predávať, musia byť v súlade s množstvom právnych predpisov na vnútroštátnej aj medzinárodnej úrovni. Označuje sa to ako súlad produktov s predpismi. V spoločnosti Kramp sa usilujeme, aby bol súlad produktov s predpismi v centre diania našej spoločnosti. Preto sledujeme právne predpisy a nariadenia, strategicky si vyberáme určitých dodávateľov, zaznamenávame a monitorujeme údaje o produktoch, neustále zlepšujeme svoje procesy, uzatvárame dohody s dodávateľmi, kontrolujeme a testujeme produkty a preverujeme trh, či sa na ňom nenachádzajú nebezpečné produkty.

Súlad produktov spoločnosti Kramp s predpismi

Kvalita produktov spoločnosti Kramp

Spoločnosť Kramp ponúka širokú škálu produktov, z ktorých väčšina nie je vyrobená samotnou spoločnosťou Kramp, ale je vyrobená alebo zakúpená od výrobcov po celom svete. Spoločnosť Kramp si udržuje úzky kontakt s dodávateľmi, čím zaručuje kvalitu produktov už v počiatočnej fáze navrhovania a informuje dodávateľov o príslušných právnych normách a ďalších štandardoch kvality spoločnosti Kramp. Spoločnosť Kramp navyše uplatňuje aj množstvo vnútorných zásad, pracovných procesov, auditov dodávateľov a procesov testovania produktov s cieľom zaručiť, že si zakúpite dôveryhodné produkty.

Kvalita produktov spoločnosti Kramp

Technická dokumentácia

Technická dokumentácia

Spoločnosť Kramp smie predávať iba produkty, ktoré sú v súlade s platnou legislatívou pre dané produkty. Príkladom môže byť smernica o nízkom napätí, smernica o obmedzení používania nebezpečných látok (RoHS), smernica o strojovom zariadení, ktoré predstavujú právne predpisy Európskeho spoločenstva. Spoločnosť Kramp zodpovedá za zhromažďovanie, prípravu, kontrolu a uchovanie dokumentov, ktoré dokazujú, že produkty, ktoré predávame pod našou vlastnou značkou alebo ktoré boli zakúpené mimo EÚ, sú v súlade s príslušnými právnymi predpismi. Tieto dokumenty spolu tvoria technickú dokumentáciu. Spoločnosť Kramp úzko spolupracuje s dodávateľmi, aby zabezpečila prípravu, kontrolu a uchovanie týchto dokumentov, ako aj sprístupnenie príslušných dokumentov (napríklad pokynov) pre vás ako zákazníka. Kedykoľvek v prípade potreby si ich môžete vyžiadať e-mailom na adrese technicalfiles@kramp.com alebo si ich prevziať z našej lokality na preberanie.

REACH

REACH

Právne predpisy o registrácii, hodnotení a povoľovaní chemikálií (REACH) ustanovujú množstvo povinností, a to aj pre distribútorov a výrobcov chemikálií. Spoločnosť Kramp vystupuje vo viacerých úlohách v rámci právnych predpisov REACH, a preto musí dodržiavať viacero právnych povinností. Jednou z hlavných povinností spoločnosti Kramp je monitorovanie chemikálií v produktoch, pretože je zakázané používať niektoré látky v určitých produktoch, zatiaľ čo iné sú povolené len za určitých podmienok. Ďalšie informácie o právnych predpisoch REACH a spôsobe ich napĺňania spoločnosťou Kramp nájdete v našom vyhlásení REACH.
Karta bezpečnostných údajov

Karta bezpečnostných údajov

Keď si zákazníci (vo vzťahu B2B) zakúpia chemické produkty, napríklad plechovku farby, spoločnosť Kramp je povinná poskytnúť im kartu bezpečnostných údajov (SDS). Karta SDS obsahuje informácie o bezpečnom používaní a uskladnení chemického produktu. Spoločnosť Kramp používa plne automatizovaný proces na to, aby sa pri prvom nákupe chemického produktu odoslali zákazníkom príslušné karty SDS e-mailom v príslušnom úradnom jazyku. V prípade aktualizácie karty SDS ich spoločnosť Kramp odošle zákazníkom, ktorí si ich zakúpili za posledných 12 mesiacov. 

Nakladanie s odpadmi

Nakladanie s odpadmi

Spoločnosť Kramp predáva produkty vrátane batérií, batérií so suchými článkami, elektrických a elektronických zariadení, olejov a pneumatík, ktoré je všetky možné recyklovať. Balenie výrobkov zo sortimentu spoločnosti Kramp je tiež možné recyklovať. S cieľom pomôcť životnému prostrediu a dodržiavať súlad s predpismi o nakladaní s odpadmi (vrátane smernice OEEZ) podporuje spoločnosť Kramp recyklačné organizácie vo všetkých krajinách, kde predáva svoje produkty. Tieto recyklačné organizácie sú zodpovedné za zber a recyklovanie produktov a baliacich materiálov, aby vás odbremenili od týchto starostí.
Nové právne predpisy o produktoch

Nové právne predpisy o produktoch

Pretože právne predpisy sa neustále menia, je veľmi dôležité podrobne tieto zmeny sledovať. V spoločnosti Kramp je zavedených viacero procesov na monitorovanie nových a existujúcich právnych predpisov s cieľom prispôsobiť im všetky interné pracovné procesy. Spoločnosť Kramp tiež informuje o vývoji a prípadných zmenách svojich dodávateľov. V prípade zmeny určitého zákona spoločnosť Kramp dôkladne preskúma, čo je potrebné na splnenie nových požiadaviek a v niektorých prípadoch môže prísť k záveru, že musí využiť možnosť prechodného obdobia. V každom prípade však všetky rozhodnutia spoločnosti Kramp zohľadňujú potreby vás, našich zákazníkov. Tieto potreby zisťujeme pomocou panelov zákazníkov, e-mailovou komunikáciou a rozhovormi so zákazníkmi.              kramp-contact.jpg

Máte otázky o súlade produktov s predpismi a ich kvalite?

Ak máte máte ďaľšie otázky ohľadom zhody a kvalite produktov, kedykoľvek nás kontaktujte prostredníctvom našej kontaktnej stránky.