Zmluvné podmienky

Pre všetky dohody uzatvorené prostredníctvom tohto internetového obchodu platia všeobecné podmienky predaja, ktoré sú uvedené nižšie (prostredníctvom príslušných tlačidiel na inom mieste tejto stránky ich môžete prevziať alebo vytlačiť).

Podmienky predaja a dodávok spoločnosti Kramp s.r.o., so sídlom Lazaretská 8, 811 08 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 46 364 668, zapísanej v obchodnom registry Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 99020/B

1. Úvodné ustanovenia Kramp s.r.o. je veľkoobchodný dodávateľ náhradných dielov a potrieb pre poľnohospodárstvo, poľnohos- podárov a farmárov (ďalej len dodávateľ). Prístup do internetového obchodu majú iba obchodní partneri firmy Kramp s.r.o. (ďalej len odberateľ). Zaslaním záväznej objednávky odberateľ potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito podmienkami a že s nimi v úplnom rozsahu súhlasí.

2. Všeobecné podmienky Všetky objednávky doručené na našu e-mailovú adresu objednavky.sk@kramp.com alebo objednané v elek- tronickom obchode sa považujú za záväzné! Tovar vyobrazený v našom katalógu nie je vždy dostupný na sklade. Postup na vybavenie takejto objednávky je upravený v časti „Dodacia lehota“. Odberateľ dostane po začlenení do nášho systému (kontaktujte prosím, zákaznícky servis, tel. .: +421 33 73 01 995 od dodávateľa prístupové údaje potrebné na obsluhu internetového obchodu. V prípade akýchkoľvek komplikácií má odberateľ kontaktovať zákaznícky servis na tel. čísle +421 33 73 01 995 alebo zašle otázku na adresu info.sk@kramp.com.

3. Objednanie a informácie o tovare Najskôr musíte vybrať požadovaný nákupný košík v zozname. Môžete si tiež vytvoriť nový nákupný košík. Tovar sa dá vybrať niekoľkými spôsobmi: a) listovaním v katalógu, b) pomocou rýchlej objednávky (Vyplníte iba množstvo a objednávkové číslo) c) vyhľadávač umožňuje vyhľadanie tovaru podľa názvu, alebo objednávkového čísla. Tiež môžete využiť jednotlivé nákupné košíky a súčasne vkladať jednotlivé druhy tovarov do zložky obľúbených výrobkov. Pozorne vyplňte vaše kontaktné údaje, skontrolujte, či zodpovedá typ, množstvo a cena vami vybraného tovaru.

4. Odobranie tovaru Tovar môžete odstrániť z nákupného košíka kliknutím na obrázok odpadkového koša pri každej položke, alebo vymazaním celého nákupného košíka. 5. Cena tovaru Ceny v katalógu (po prihlásení) sú odporúčané predajné ceny pre koncového zákazníka a nákupné ceny odberateľa. Ceny sú bez DPH a sú platné do vyhlásenia nových cien a vydania nových cenníkov. Ceny uvedené pri tovare v momente objednania sú platné.

6. Spôsob platby Odberateľ sa zaväzuje uhradiť vystavenú faktúru najneskôr do dátumu splatnosti, ktorý je uvedený na faktúre. Platbou sa chápe pripísanie platby na účet dodávateľa. V prípade omeškania platby je dodávateľ oprávnený zablokovať odberateľovi prístup do internetového obchodu, alebo dodávku tovaru. Objednaný tovar sa nedá zasielať na dobierku.

7. Vrátenie tovaru a reklamácia Vrátenie kúpeného tovaru sa riadi „Pravidlami pre vrátenie tovaru“, ktoré sa nachádzajú v internetovom obchode v sekcii Často kladené otázky -> Vrátenie tovaru. Pri vracaní tovaru, alebo reklamácii vždy kontaktujte zákaznícke oddelenie na tel. +421 33 73 01 995. Poškodenie zásielky (obalu alebo obsahu) musíte reklamovať okamžite u dopravnej organizácie. Ak zašlete tovar späť, posielajte ho vrátane kópie dodacieho listu, alebo faktúry, dopravu hradí odberateľ. V prípade vrátenia tovaru a uznania reklamácie vám bude vystavený dobropis.

8. Ochrana osobných údajov Spoločnosť Kramp s. r. o. sa zaväzuje narábať s osobnými údajmi odberateľa plne v súlade s ustanoveniami zákona 101/200 Zb. o ochrane osobných údajov. Tieto osobné údaje slúžia len pre potreby spoločnosti Kramp s. r. o.

9. Záverečné ustanovenia V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať. Podmienky sú k dispozícii na nahliadnutie v prevádzke dodávateľa a sú zverejnené na internetovej adrese www.kramp.com. Tieto podmienky sú platné a účinné od 1. decembra 2009. 

Podmienky predaja a dodávok spoločnosti Kramp s.r.o.

Verzia január 2021