Zmluvné podmienky

Pre všetky dohody uzatvorené prostredníctvom internetového obchodu platia všeobecné podmienky používania, ktoré sú uvedené nižšie.

Podmienky predaja a dodávok spoločnosti Kramp s.r.o., so sídlom Coboriho 2007/9, 949 01 Nitra, Slovenská republika, IČO: 46 364 668, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: sro, vložka číslo: 99020/B

1. Úvodné ustanovenia
Kramp s.r.o. je veľkoobchodný dodávateľ náhradných dielov a potrieb pre poľnohospodárstvo, poľnohos- podárov a farmárov (ďalej len dodávateľ). Prístup do internetového obchodu majú iba obchodní partneri firmy Kramp s.r.o. (ďalej len odberateľ). Zaslaním záväznej objednávky odberateľ potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito podmienkami a že s nimi v úplnom rozsahu súhlasí.

2. Všeobecné podmienky
Všetky objednávky doručené na našu e-mailovú adresu objednavky.sk@kramp.com alebo objednané v elektronickom obchode sa považujú za záväzné! Tovar vyobrazený v našom katalógu nie je vždy dostupný na sklade. Postup na vybavenie takejto objednávky je upravený v časti „Dodacia lehota“. Odberateľ dostane po začlenení do nášho systému (kontaktujte prosím, zákaznícky servis, tel. .: +421 33 73 01 995 od dodávateľa prístupové údaje potrebné na obsluhu internetového obchodu. V prípade akýchkoľvek komplikácií má odberateľ kontaktovať zákaznícky servis na tel. čísle +421 33 73 01 995 alebo zašle otázku na adresu info.sk@kramp.com.

3. Objednanie a informácie o tovare
Najskôr musíte vybrať požadovaný nákupný košík v zozname. Môžete si tiež vytvoriť nový nákupný košík. Tovar sa dá vybrať niekoľkými spôsobmi:
a) listovaním v katalógu,
b) pomocou rýchlej objednávky (Vyplníte iba množstvo a objednávkové číslo)
c) vyhľadávač umožňuje vyhľadanie tovaru podľa názvu, alebo objednávkového čísla.
Tiež môžete využiť jednotlivé nákupné košíky a súčasne vkladať jednotlivé druhy tovarov do zložky obľúbených výrobkov. Pozorne vyplňte vaše kontaktné údaje, skontrolujte, či zodpovedá typ, množstvo a cena vami vybraného tovaru.

4. Odobranie tovaru
Tovar môžete odstrániť z nákupného košíka kliknutím na obrázok odpadkového koša pri každej položke, alebo vymazaním celého nákupného košíka. 

5. Cena tovaru
Ceny v katalógu (po prihlásení) sú odporúčané predajné ceny pre koncového zákazníka a nákupné ceny odberateľa. Ceny sú bez DPH a sú platné do vyhlásenia nových cien a vydania nových cenníkov. Ceny uvedené pri tovare v momente objednania sú platné.

6. Spôsob platby
Odberateľ sa zaväzuje uhradiť vystavenú faktúru najneskôr do dátumu splatnosti, ktorý je uvedený na faktúre. Platbou sa chápe pripísanie platby na účet dodávateľa. V prípade omeškania platby je dodávateľ oprávnený zablokovať odberateľovi prístup do internetového obchodu, alebo dodávku tovaru. Objednaný tovar sa nedá zasielať na dobierku.

7. Vrátenie tovaru a reklamácia
Vrátenie kúpeného tovaru sa riadi „Pravidlami pre vrátenie tovaru“, ktoré sa nachádzajú v internetovom obchode v sekcii Často kladené otázky -> Vrátenie tovaru. Pri vracaní tovaru, alebo reklamácii vždy kontaktujte zákaznícke oddelenie na tel. +421 33 73 01 995. Poškodenie zásielky (obalu alebo obsahu) musíte reklamovať okamžite u dopravnej organizácie. Ak zašlete tovar späť, posielajte ho vrátane kópie dodacieho listu, alebo faktúry, dopravu hradí odberateľ. V prípade vrátenia tovaru a uznania reklamácie vám bude vystavený dobropis.

8. Ochrana osobných údajov
Spoločnosť Kramp s. r. o. sa zaväzuje narábať s osob- nými údajmi odberateľa plne v súlade s ustanoveniami zákona 101/200 Zb. o ochrane osobných údajov. Tieto osobné údaje slúžia len pre potreby spoločnosti Kramp s. r. o.

9. Záverečné ustanovenia
V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať.
Podmienky sú k dispozícii na nahliadnutie v prevádzke dodávateľa a sú zverejnené na internetovej adrese www.kramp.com. 

Tieto podmienky sú platné a účinné od 1. decembra 2022.

Príloha č. 1. Pravidlá pre vrátenie tovaru

Pravidlá pre vrátenie tovaru

Tovar môže byť vrátený spoločnosti Kramp pri dodržaní nasledujúcich podmienok:

1. Tieto podmienky sa vzťahujú iba na zrušenie už prijatého nákupu. Vrátenie tovaru z dôvodu sťažností a záručných problémov podlieha iným podmienkam.
2. Vrátenie musí byť vopred zaregistrované/ohlásené prostredníctvom internetového obchodu. Návratový formulár je možné vyplniť v sekcii Môj účet.
3. Okrem online formy si môže zákazník zvoliť aj vrátenie tovaru telefonickou alebo e-mailovou formou. V takom prípade môže byť účtovaný manipulačný poplatok vo výške 10€. Ak zákazník využije vrátenie tovaru telefonickou alebo e-mailovou formou, zákaznícky špecialista vyplní návratový formulár namiesto zákazníka a zašle mu ho. Zákazník musí následne súhlasiť s podmienkami uvedenými v tomto dokumente (okrem 4.) a prípadnými ďalšími pokynmi, ktoré určí zákaznícky špecialista spoločnosti Kramp. Zákazníci nám môžu naďalej volať v prípade akýchkoľvek problémov týkajúcich sa dodania či kvality tovaru, ktoré sú uvedené vyššie.
4. Návratový formulár musí byť vyplnený správne a úplne. K vratnej zásielke musí byť doložený aj tento formulár. Vratky, ku ktorým nie je doložený či správne vyplnený návratový formulár, nebudú akceptované.
5. Kópia tlačiva na vrátenie tovaru spoločnosti Kramp so správnou adresou spoločnosti Kramp musí byť jasne viditeľná na vonkajšej strane balíka výrobkov, ktoré sa vracajú. (poznámka: platí iba pre krajiny s vonkajšou formou)
6. Spiatočnú zásielku musí vo všetkých prípadoch zariadiť a zaplatiť zákazník / Spiatočnú zásielku vo všetkých prípadoch zabezpečí a zaplatí spoločnosť Kramp. Zákazník nesie riziko poškodenia výrobkov počas spiatočnej prepravy.
7. Za výrobky registrované/nahlásené na vrátenie do 30 dní od dodania nebudú účtované žiadne ďalšie poplatky. Na výrobky registrované/nahlásené na vrátenie medzi 31 a 60 dňami po dátume dodania zákazníkovi sa uplatňuje poplatok vo výške 25% z kúpnej ceny.
8. Nákup nie je možné zrušiť (produkt nie je možné vrátiť) po uplynutí 60 dní od dodania produktu zákazníkovi.
9. Po zaregistrovaní žiadosti majú zákazníci maximálne 15 pracovných dní na odoslanie produktov späť do spoločnosti Kramp.
10. Akonáhle prijme spoločnosť Kramp výrobky a zhodnotí, že boli splnené všetky podmienky a pokyny, v sekcii Môj účet sa zobrazí potvrdenie o vrátení tovaru (poznámka: upresnite pre krajiny).
11. Peniaze budú zákazníkovi vrátené spoločnosťou Kramp do 30 dní od prijatia vrátených výrobkov a po zhodnotení, že boli splnené všetky podmienky a pokyny.
12. Výrobky, ktorých celková kúpna cena je 5€ alebo nižšia, nemôžu byť vrátené. Na vrátenie tovaru s celkovou kúpnou cenou nižšou ako 50€ sa vzťahuje manipulačný poplatok vo výške 5€.
13. Všetky vrátené výrobky musia byť:
- správne zabalené a zaistené pre spiatočnú zásielku;
- v bezchybnom a opätovne predajnom stave;
- v nepoškodenom, nepoužitom stave a v pôvodnom obale, ktorý nebol otvorený.
14. Za žiadnych okolností nie je možné vrátiť:
- výrobky, ktoré už boli zmontované;
- výrobky, ktorých doba exspirácie je 3 mesiace alebo kratšia v deň prijatia vrátených produktov spoločnosťou Kramp;
- nebezpečné výrobky (kvalifikované podľa ADR 2019);
- špeciálne objednané položky a položky špeciálnej súpravy;
- výrobky, ktoré sú zmiešané s inými výrobkami alebo ktoré sú oddelené od zakúpenej kompletnej sady výrobkov.
15. Spoločnosť Kramp má právo odmietnuť prijatie akýchkoľvek výrobkov, ak nie sú splnené tieto podmienky vrátenia. Ak podmienky nie sú dodržané, spoločnosť Kramp sa môže rozhodnúť poslať výrobky späť zákazníkovi na náklady zákazníka 10,95€ a účtovať si ďalší manipulačný poplatok 10€ alebo si výrobky ponechať. Ak sa spoločnosť Kramp rozhodne výrobky ponechať, má sa za to, že sa zákazník vzdal svojich práv na vrátenie výrobkov a spoločnosť Kramp môže s výrobkami nakladať podľa vlastného želania, napr. zošrotovať ich alebo ich znova predať či uschovať ich.


Podmienky predaja a dodávok spoločnosti Kramp s.r.o.

Verzia 2022